Bermen maaien en flora en faunawet

Gestart door wimtegels, juni 12, 2008, 15:04:16 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

In het topic bermen maaien werd aangegeven dat beschermde planten zomaar gemaaid werden. De administrators is verzocht dit topic te verplaatsen naar natuurbeheer. Hier kunnen we verder ingaan over de flora en faunawet en het maaibeheer van bermen. Op die manier blijft het verzichtelijk.

De eerste centrale vraag hier lijkt me dan:

Mogen instanties als gemeenten en Rijkswaterstaat zonder ontheffing van de flora en faunawet op ieder moment de bermen maaien, ook als daar beschermde soorten staan?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Belangrijk is:

Flora en faunawet:

Artikel 8

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.


en

Artikel 2

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.


Kun je in redelijkheid verwachten dat een berm niet gemaaid wordt? Ik dank dat je dat niet hard kunt maken.

Het melden van het maaien van beschermde planten bij de verantwoordelijke heeft een heel belangrijke consequentie: een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt.

De wegbeheerder weet nu dat zijn werkzaamheden nadelige invloed voor beschermde flora kan hebben. Vanaf dit moment is de wegbeheerder in ieder geval verplicht:dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken

Het opstellen van een onderhoudsplan waarin de belangen van de beschermde flora nadrukkelijk is opgenomen lijkt me dan een verplichting.

Ben benieuwd naar jullie reactie.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#2
Ik heb nog wat dingen doorgespit. Wat betreft de flora en faunawet met betrekking van het maaien van bermen is het begrip bestendig beheer van belang.

Bestendig beheer betekent het voortzetten van beheer zoals dit reeds lang gebruikelijk is.
Dit is toegestaan. Er wordt van uit gegaan dat de planten zich ondanks of dankzij dat beheer gevestigd en/of in stand gehuden hebben. De praktijk heeft dus uitgewezen dat het beheer geen schade voor de soort heeft.

De informatie is ontleend aan de gedragscode flora en faunawet - bestendig beheer gemeentelelijke groenvoorziening.

Deze gedragscode is geldig van 2006 tot en met 2010 volgens het rapport zelf, en volgens het ministerie van LNV van 2007-2012

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=27725
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Misschien even een toelichting over de gedragscodes.

De flora en faunawet maakte het bij beheersvraagstukken heel vaak noodzakelijk om ontheffingen aan te vragen. Door een gedragscode op te stellen hoe in sommige gevallen om te gaan met et spanningsveld beheer-FF wet kan een bedrijfstak een gedragscode opstellen. Hierin staat omschreven hoe te handelen in bepaalde gevallen. De gedragscode dient goedgekeurd te worden door de minister van LNV. Zolang er gehandeld wordt volgens de goedgekeurde gedragscode behoeft er geen ontheffing aangevraagd te worden.

Er zijn inmiddels veel goed gekeurde gedragscodes.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Windekind

Wim ken je deze brochure. Geeft in weinig tekst een goed beeld van de toepasing ff-wet.
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=14765


Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

wimtegels

Kende de brochure niet. Was wel van het inhoudelijke op de hoogte dor het doornemen van de procedure rond de gedragscodes.

Is inderdaad een heldere brochure en een aanrader voor eenieder die zich vlug een beeld wil vormen van dit aspect van de FF wet.

Een prima link dus :duim:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Martin Stevens

Ik heb meegemaakt dat een berm altijd in beheer was bij een aannemer, altijd gemaaid eerste week mei waardoor de orchissen niet of nauwelijks beschadigden en gewoon konden bloeien. Nieuwe aannemer, ook natuurvriendelijk krijgt het eerste jaar dat ie het moet doen te maken met uitzonderlijk nat voorjaar waardoor hij pas twee weken later kan maaien en het grootste deel van de orchissen uitmaait.
Gepoogd is deze aannemer aan te pakken op basis van de FF wet, maar hier was overmacht in het spel en er is geen proces verbaal opgemaakt.
Het uitmaaien van de bloeiaren kan zelfs wel bevorderend zijn voor de hergroei, iets zoals ze bij bloembollen doen  ;D
Orchideeen hebben een groot regeneratievermogen, zelfs de bovenstaande exemplaren wisten uiteindelijk nog aardig te bloeien, soms wat geamputeerd...
Met vriendelijke groet,

Martin Stevens,
Wolverlei Tekst en Beeld

http://pa.photoshelter.com/c/wolverlei

Jeroen Nagtegaal

Volgens mij vat bestendig beheer (dus jaarlijks maaien, snoeien ed) niet onder de FF -wet, zitten weer een zoo uitzondeingen aan. Als wegbermen niet gemaaid worden kan de verkeersveiligheid in het geding komen, en waarom zou er in de bermen moeilijk gedaan moeten worden als de soort ook in de omgeving staat?
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Windekind

#8
Jeroen, dit stukje wat je schrijft kan ik helemaal niet volgen.
.. en of de soort in de omgeving staat is juridisch in niet ter zake doende, behalve als het om toetsingen gaat en de vraag gesteld gaat worden of populaties in het geding zijn, maar das pas na het aanvragen van een ontheffing waarbij toetsing plaats vind door LNV.
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

Jeroen Nagtegaal

Ik vidn zelf dat er altijd een gedoe komt van planten in bermen.
Een berm wordt jaarlijks gemaaid, en niet alle bermen kunnen in één dag gemaaid worden omdat er overal iets zit. Ik vind gewoon dat er eventueel in overleg met de beheerder naar een oplossing moet worden gekeken in plaats avn de AID ofzo in te schakelen. Een orchidee staat niet alleen in de berm lijkt me, en als het toch zo is, heeft hij zich kunnen vestigen dankzij het beheer. Het is dan toch alleen maar mooi dat er tijdelijk zo'n stepping stone is gekomen?
Groet, Jeroen Nagtegaal
Moderator subforum Ringen

Een geringde vogel gezien of gevonden.
Meld het hier of mail naar ringonderzoek@gmail.com

Windekind

...een berm een stepping stone ?
Een refugium bedoel je mogelijk of een corridor, maar goed dat doet er niet toe nu.

De meeste bermbeherende instanties, zoniet allen, hebben een gedragscode die is goedgekeurd door LNV en daarin staat precies omschreven hoe ze met het bermbeheer om gaan.

Zo'n gedragscode dient ervoor om de normale onderhoudswerkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen zonder steeds ontheffingen te moeten aanvragen.

Dus op jouw, overigens begrijpelijke kritiek, is al geanticipeerd.

Met vriendelijke groet,
Elmar Prins