vogels in de waarnemingenlijst

Gestart door hiskodevries, april 21, 2004, 18:42:38 PM

Vorige topic - Volgende topic

hiskodevries

Het type voorkomen (zeldzaamheid) bepaald of vogelsoorten in de directe waarnemingen lijst komen en in wat voor kleur.
In onderstaande lijst worden alleen type 3,2 en 1 getoond.
Over type 4 zal niemand moeilijk doen dat zijn de echte dwaalgasten, deze worden rood weergegeven.
Type 3 worden donkerzwart weer gegeven.
Type 2 wordt gewoon weergegeven, maar komt direct zichtbaar in de waarnemingenlijst.
Type 1 wordt pas weergegevens als op het + wordt gedrukt in de waarnemingenlijst.
De keuze voor type 1 of 2 is altijd arbitrair, maar stel ik hier ter discussie.
In principe is het verschil tussen 1 en 2 : 2 staat op de rode lijst.
Ik zou zeggen reageer, maar de keuzes moeten wel voor heel Nederland worden gemaakt.
Hier nog even de hele lijst met een aantal aanpassingen
d.d. 23/04/2004
Aalscholver   1
Bergeend   1
Blauwe Reiger   1
Boerenzwaluw   1
Bonte Strandloper   1
Boomklever   1
Boomkruiper   1
Boomleeuwerik   1
Boompieper   1
Brandgans   1
Brilduiker   1
Bruine Kiekendief   1
Buizerd   1
Canadese Gans   1
Carolinaeend   1
Chileense Smient   1
Drieteenmeeuw   1
Drieteenstrandloper   1
Dwergmeeuw   1
Eidereend   1
Ekster   1
Fazant   1
Fitis   1
Fuut   1
Gaai   1
Geelgors   1
Geelvleugelara   1
Gekraagde Roodstaart   1
Gele Kwikstaart   1
Gierzwaluw   1
Glanskop   1
Goudhaan   1
Goudplevier   1
Grasmus   1
Graspieper   1
Grauwe Gans   1
Groenling   1
Groenpootruiter   1
Grote Barmsijs   1
Grote Bonte Specht   1
Grote canadese gans   1
Grote Gele Kwikstaart   1
Grote Lijster   1
Grote Mantelmeeuw   1
Grote Stern   1
Grote Zaagbek   1
Grote Zee-eend   1
Grutto   1
Halsbandparkiet   1
Havik   1
Heggenmus   1
Heilige Ibis   1
Holenduif   1
Houtduif   1
Huismus   1
Huiszwaluw   1
Hybride Brand x Grauwe Gans   1
Hybride Canadese gansxBrandgas   1
Hybride Indische x Grauwe Gans   1
Hybride Kaneeltaling x Blauwvleugeltaling   1
Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend   1
Hybride Rotgans x Sneeuwgans   1
IJslandse Grutto   1
Indische gans   1
Jan-van-Gent   1
Kanoetstrandloper   1
Kauw   1
Keep   1
Keizergans   1
Kievit   1
Kleine canadese gans (minima)   1
Kleine Karekiet   1
Kleine Mantelmeeuw   1
Kleine Rietgans   1
Kleine Strandloper   1
Kleine Zwaan   1
Kneu   1
Knobbelzwaan   1
Kokmeeuw   1
Kolgans   1
Koolmees   1
Koperwiek   1
Krakeend   1
Kramsvogel   1
Krombekstrandloper   1
Kuifeend   1
Kuifmees   1
Mandarijneend   1
Manengans   1
Matkop   1
Meerkoet   1
Merel   1
Middelste Zaagbek   1
Muskuseend   1
Nijlgans   1
Nonnetje   1
Oeverloper   1
Oeverpieper   1
Paarse Strandloper   1
Pijlstaart   1
Pimpelmees   1
Putter   1
Raadselgans   1
Regenwulp   1
Rietgans   1
Rietgors   1
Rietzanger   1
Ringmus   1
Roek   1
Roodborst   1
Roodoorbuulbuul   1
Rotgans   1
Scholekster   1
Sijs   1
Slobeend   1
Smient   1
Soepeend   1
Soepgans   1
Sperwer   1
Spotvogel   1
Spreeuw   1
Staartmees   1
Stadsduif   1
Steenloper   1
Stormmeeuw   1
Tafeleend   1
Tjiftjaf   1
Toendrarietgans   1
Topper   1
Torenvalk   1
Tuinfluiter   1
Tureluur   1
Turkse Tortel   1
Veldleeuwerik   1
Vink   1
Visdief   1
Vuurgoudhaan   1
Waterhoen   1
Waterpieper   1
Waterral   1
Watersnip   1
Wilde Eend   1
Wilde Zwaan   1
Winterkoning   1
Wintertaling   1
Witte Kwikstaart   1
Wulp   1
Zanglijster   1
Zilvermeeuw   1
Zilverplevier   1
Zwaangans   1
Zwarte Kraai   1
Zwarte Mees   1
Zwarte Roodstaart   1
Zwarte Ruiter   1
Zwarte Stern   1
Zwarte Zee-eend   1
Zwarte zwaan   1
Zwarthalszwaan   1
Zwartkop   1
Alk   2
Appelvink   2
Baardman   2
Barmsijs   2
Beflijster   2
Bladkoning   2
Blauwborst   2
Blauwe Kiekendief   2
Bokje   2
Bontbekplevier   2
Bonte Kraai   2
Bonte Vliegenvanger   2
Boomvalk   2
Bosrietzanger   2
Bosruiter   2
Bosuil   2
Braamsluiper   2
Casarca   2
Chileense Flamingo   2
Dodaars   2
Dwerggans   2
Dwergstern   2
Engelse Gele Kwikstaart   2
Europese Kanarie   2
Fluiter   2
Frater   2
Geelpootmeeuw   2
Geoorde Fuut   2
Gestreepte Strandloper   2
Goudvink   2
Grauwe Franjepoot   2
Grauwe Kiekendief   2
Grauwe Klauwier   2
Grauwe Pijlstormvogel   2
Grauwe Vliegenvanger   2
Groene Specht   2
Grote Jager   2
Grote Karekiet   2
Grote Zilverreiger   2
Houtsnip   2
IJsduiker   2
IJseend   2
IJsgors   2
IJsvogel   2
Kemphaan   2
Kerkuil   2
Klapekster   2
Kleine Barmsijs   2
Kleine Bonte Specht   2
Kleine Jager   2
Kleine Plevier   2
Kleine Vliegenvanger   2
Kleine Zilverreiger   2
Kleinste Jager   2
Kluut   2
Koekoek   2
Kraanvogel   2
Krooneend   2
Kruisbek   2
Kuifduiker   2
Kwak   2
Kwartel   2
Lachstern   2
Lepelaar   2
Middelste Jager   2
Morinelplevier   2
Nachtegaal   2
Nachtzwaluw   2
Noordse kauw   2
Noordse Kwikstaart   2
Noordse Pijlstormvogel   2
Noordse Stern   2
Noordse Stormvogel   2
Oeverzwaluw   2
Ooievaar   2
Ortolaan   2
Paapje   2
Parelduiker   2
Patrijs   2
Pestvogel   2
Poelruiter   2
Pontische Meeuw   2
Porseleinhoen   2
Purperreiger   2
Raaf   2
Ransuil   2
Reuzenstern   2
Rode Wouw   2
Roerdomp   2
Roodborsttapuit   2
Roodhalsfuut   2
Roodkeelduiker   2
Roodkeelpieper   2
Roodmus   2
Roodpootvalk   2
Rosse Franjepoot   2
Rosse Grutto   2
Rosse stekelstaart   2
Rouwkwikstaart   2
Rüppells Gier (esc.)   2
Slechtvalk   2
Smelleken   2
Sneeuwgors   2
Snor   2
Sprinkhaanzanger   2
Steenuil   2
Steltkluut   2
Strandleeuwerik   2
Strandplevier   2
Taigarietgans   2
Tapuit   2
Temmincks Strandloper   2
Vaal Stormvogeltje   2
Velduil   2
Visarend   2
Vorkstaartmeeuw   2
Waterspreeuw   2
Wespendief   2
Wielewaal   2
Witbuikrotgans   2
Witgat   2
Witvleugelstern   2
Witwangstern   2
Zeekoet   2
Zomertaling   2
Zomertortel   2
Zwarte Ibis   2
Zwarte Ooievaar   2
Zwarte Rotgans   2
Zwarte Specht   2
Zwarte Wouw   2
Zwartkopmeeuw   2
Bijeneter   3
Buidelmees   3
Cettis Zanger   3
Draaihals   3
Duinpieper   3
Graszanger   3
Grauwe Gors   3
Grote Burgemeester   3
Grote Pieper   3
Hop   3
Huiskraai   3
Klein Waterhoen   3
Kleine Alk   3
Kleinst Waterhoen   3
Koereiger   3
Korhoen   3
Kuifaalscholver   3
Kuifleeuwerik   3
Kwartelkoning   3
Middelste Bonte Specht   3
Oehoe   3
Pallas Boszanger   3
Papegaaiduiker   3
Roodhalsgans   3
Ruigpootbuizerd   3
Russische kauw   3
Sneeuwgans   3
Sperwergrasmus   3
Stormvogeltje   3
Taigaboomkruiper   3
Vale Pijlstormvogel   3
Waterrietzanger   3
Witkopstaartmees   3
Witoogeend   3
Woestijnbuizerd   3
Zeearend   3
Aasgier   4
Afrikaanse Vink   4
Alpengierzwaluw   4
Amerikaanse Goudplevier   4
Amerikaanse Smient   4
Amerikaanse Wintertaling   4
Amerikaanse Zee-eend   4
Amerikaanse Zilvermeeuw   4
Arendbuizerd   4
Audouins meeuw   4
Aziatische Goudplevier   4
Baardgrasmus   4
Baltische Mantelmeeuw   4
Bartrams ruiter   4
Bastaardarend   4
Bergfluiter   4
Blauwe Rotslijster   4
Blauwvleugeltaling   4
Blonde Ruiter   4
Bonapartes Strandloper   4
Breedbekstrandloper   4
Brileider   4
Brilzee-eend   4
Bronskopeend   4
Citroenkwikstaart   4
Daurische Kauw   4
Daurische Klauwier   4
Daurische Spreeuw   4
Dougalls Stern   4
Dwergaalscholver   4
Dwergarend   4
Dwerggors   4
Eleonora's valk   4
Fluitzwaan   4
Franklins Meeuw   4
Geelsnavelduiker   4
Giervalk   4
Grauwe Fitis   4
Griel   4
Grijskopspecht   4
Grijze Wouw   4
Groenlandse Kolgans   4
Grote Franjepoot   4
Grote Grijze Snip   4
Grote Kruisbek   4
Grote Tafeleend   4
Grote Trap   4
Haakbek   4
Harlekijneend   4
Hazelhoen   4
Humes Bladkoning   4
Hutchins' Canadese Gans   4
IJslandse Brilduiker   4
Ivoormeeuw   4
Jufferkraan   4
Kanarie   4
Kaspische Karekiet   4
Kaspische Kwikstaart   4
Kaspische Plevier   4
Kaspische Roodborsttapuit   4
Keizerarend   4
Killdeerplevier   4
Kleine Burgemeester   4
Kleine Geelpootruiter   4
Kleine Goudplevier spec   4
Kleine Grijze Snip   4
Kleine Groene Bijeneter   4
Kleine Klapekster   4
Kleine Kokmeeuw   4
Kleine Kortteenleeuwerik   4
Kleine Pelikaan   4
Kleine Regenwulp   4
Kleine Spotvogel   4
Kleine Sprinkhaanzanger   4
Kleine Topper   4
Kleine Torenvalk   4
Kleine Trap   4
Kleine/Sykes Spotvogel spec   4
Koningseider   4
Koningsstern   4
Kortbekzeekoet   4
Kortsnavelboomkruiper   4
Kortteenleeuwerik   4
Kraagtrap   4
Krabplevier   4
Krekelzanger   4
Kroeskoppelikaan   4
Krokodilwachter   4
Kuhls Pijlstormvogel   4
Kuifalk   4
Kuifkoekoek   4
Kuifpapegaaiduiker   4
Kumliens Meeuw   4
Lachmeeuw   4
Lammergier   4
Langstaartklauwier   4
Lannervalk   4
Laplanduil   4
Lepelbekstrandloper   4
Madeira Stormvogeltje   4
Marmereend   4
Marokkaanse Kwikstaart   4
Maskergors   4
Maskerklauwier   4
Menetries' Grasmus   4
Middelste Canadese Gans   4
Mongoolse Pieper   4
Mongoolse Plevier   4
Monniksgier   4
Moorse Nachtzwaluw   4
Noord-Amerikaanse Roerdomp   4
Noordse Boszanger   4
Noordse Fitis   4
Noordse Nachtegaal   4
Notenkraker   4
Orpheusgrasmus   4
Orpheusspotvogel   4
Pallas' Rietgors   4
Palmtortel   4
Papegaaialk   4
Perzische Roodborst   4
Petsjorapieper   4
Poelsnip   4
Provencaalse Grasmus   4
Raddes Boszanger   4
Ralreiger   4
Renvogel   4
Reuzenzwartkopmeeuw   4
Ringsnavelmeeuw   4
Rode Grutto   4
Rode Patrijs   4
Rode Rotslijster   4
Roodborstlijster   4
Roodbuikwaterspreeuw   4
Roodkeellijster   4
Roodkopeend   4
Roodkopklauwier   4
Roodsterblauwborst   4
Roodstuitzwaluw   4
Roodvoorhoofdkanarie   4
Ross Gans   4
Rosse Fluiteend   4
Rosse Waaierstaart   4
Rotsduif   4
Rotszwaluw   4
Roze Pelikaan   4
Roze Spreeuw   4
Ruigpootuil   4
Ruppells Grasmus   4
Russische Kauw   4
Sakervalk   4
Sardijnse Grasmus   4
Scharrelaar   4
Schoorsteengierzwaluw   4
Schotse Kruisbek   4
Schreeuwarend   4
Siberische Braamsluiper   4
Siberische Strandloper   4
Siberische Taling   4
Siberische Tjiftjaf   4
Slangenarend   4
Sneeuwuil   4
Spaanse Keizerarend   4
Steenarend   4
Steenpatrijs   4
Stellers Eider   4
Steppearend   4
Steppenkiekendief   4
Steppevorkstaartplevier   4
Struikrietzanger   4
Taverners Canadese Gans   4
Terekruiter   4
Toendraslechtvalk   4
Vale Gier   4
Vale Spotvogel spec   4
Veenpatrijs   4
Veldrietzanger   4
Vorkstaartplevier   4
Westelijke Blonde Tapuit   4
Westelijke Kraagtrap   4
Westelijke Orpheusgrasmus   4
Witbandkruisbek   4
Witkopeend   4
Witstuitbarmsijs   4
Witte Giervalk   4
Woestijn braamsluiper   4
Woestijngrasmus   4
Woestijnplevier   4
Woudaap   4
Zuidelijke Klapekster   4
Zwarte Eend   4
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Pim

Laat ik de discussie starten, want een ieder kan er anders over denken:

Een dwergstern (1) is wat mij betreft eerder een 2 of zelfs 3.
Deze is redelijk zeldzaam en niet algemeen.

groetjes,

Pim ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

hiskodevries

dwergstern=2 okay zeker geen drie
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Pim

Noordse stern, grote karekiet, bosrietzanger, bosruiter, braamsluiper, witgat, grauwe vliegenvanger, alk, barmsijs, kleine jager, kruisbek, noordse pijlstormvogel, noordse stormvogel, ransuil, taigarietgans, zomertortel, vaal stormvogeltje, zeekoet, zomertaling, engelse gele kwikstaart en kleine barmsijs zijn in mijn optiek vogels die zeker een status 2 verdienen. En bij enkele misschien zelfs status 3.

Als een vogel te vaak wordt gemeld kun je dit altijd heroverwegen. Het is soms ook afhankelijk van het seizoen welke status een vogel behoort te krijgen. Een brilduiker hartje zomer is best leuk en in de winter erg algemeen.

Met vriendelijke groet,

Pim Julsing ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

hiskodevries

braamsluiper ? ik hoor hem hier overal
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Pim

Okay, die braamsluiper is redelijk algemeen met 15.000-30.000 broedparen. In de duinen ook wel veel te horen, maar waar hoor jij die dan zoveel in jouw regio???

http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_...ia-curruca.html

me vriendelijke groet,

Pim ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Pim

Ja ja .........
Het aantal meldingen van de braamsluiper is niet opvallend hoog, maar ik wist ook niet dat bijvoorbeeld een rietzanger op de rode lijst staat: die hoor je nu echt overal.

groetjes,

:)
Pim
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

hiskodevries

CiteerNoordse stern, grote karekiet, bosrietzanger, bosruiter, braamsluiper, witgat, grauwe vliegenvanger, alk, barmsijs, kleine jager, kruisbek, noordse pijlstormvogel, noordse stormvogel, ransuil, taigarietgans, zomertortel, vaal stormvogeltje, zeekoet, zomertaling, engelse gele kwikstaart en kleine barmsijs

ik heb ze alemaal op 2 gezet maar eens kijken hoe de waarneminglijst er nu uitziet.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Gerard Troost

#9
Draaihals 2 -> 3
Duinpieper 2 -> 3
Graszanger 2 -> 3
Grote Kruisbek 2 -> 4
Grote Pieper 2 -> 3
Kemphaan 2 -> 2
Klein Waterhoen 2 -> 4
Kleine Alk 2 -> 3
Kleinst Waterhoen 2 -> 4
Pallas Boszanger 2 -> 3
Papegaaiduiker 2 -> 3
Sperwergrasmus 2 -> 3
Stormvogeltje 2 -> 3
Vale Pijlstormvogel 2 -> 3
Waterrietzanger 2 -> 3
Witoogeend 2 -> 3
Dwerggans 3 -> 2
Grauwe Pijlstormvogel 3 -> 2
Noordse kauw 3 -> 2
Roze Spreeuw 3 -> 4
Woestijnbuizerd 3 -> 4
Woudaap 3 -> 4
Buidelmees 4 -> 3
Killdeerplevier 4 -> 5 5 kennen we niet
Ortolaan 4 -> 2-3   Staat dubbel in de lijst


Groetjes,

Gerard Troost
www.trektellen.nl

-Arthy-

Ben het wel met gerard eens, vooral die Kemphaan van 2 -> 2 ;)
Rick Gevers

hiskodevries

t is ook grootendeels gerealiseerd
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Op dit moment worden de volgende soorten niet gelijk getoond in de waarnemingenlijst.
Discussie ??????
Aalscholver
Bergeend
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Bonte Strandloper
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Brandgans
Brilduiker
Bruine Kiekendief
Buizerd
Canadese Gans
Carolinaeend
Chileense Smient
Drieteenmeeuw
Drieteenstrandloper
Dwergmeeuw
Eidereend
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Gaai
Geelgors
Geelvleugelara
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudplevier
Grasmus
Graspieper
Grauwe Gans
Groenling
Groenpootruiter
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote canadese gans
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Zaagbek
Grote Zee-eend
Grutto
Halsbandparkiet
Havik
Heggenmus
Heilige Ibis
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Hybride Bonte x Zwarte Kraai
Hybride Brand x Grauwe Gans
Hybride Canadese gansxBrandgas
Hybride Indische x Grauwe Gans
Hybride Kaneeltaling x Blauwvleugeltaling
Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend
Hybride Rotgans x Sneeuwgans
IJslandse Grutto
Indische gans
Jan-van-Gent
Kaneeltaling
Kanoetstrandloper
Kauw
Keep
Keizergans
Kievit
Kleine canadese gans (minima)
Kleine Karekiet
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Rietgans
Kleine Strandloper
Kleine Zwaan
Kneu
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Krakeend
Kramsvogel
Krombekstrandloper
Kuifeend
Kuifmees
Mandarijneend
Manengans
Matkop
Meerkoet
Merel
Middelste Zaagbek
Muskuseend
Nijlgans
Nonnetje
Oeverloper
Oeverpieper
Pijlstaart
Pimpelmees
Putter
Raadselgans
Regenwulp
Rietgans
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Roek
Roodborst
Roodoorbuulbuul
Rotgans
Scholekster
Sijs
Slobeend
Smient
Soepeend
Soepgans
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Staartmees
Stadsduif
Steenloper
Stormmeeuw
Tafeleend
Tjiftjaf
Toendrarietgans
Topper
Torenvalk
Tureluur
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Visdief
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterpieper
Waterral
Watersnip
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witte Kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zwaangans
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Roodstaart
Zwarte Ruiter
Zwarte Stern
Zwarte Zee-eend
Zwarte zwaan
Zwarthalszwaan
Zwartkop
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Pim

Een aantal suggesties:

Wellicht is het leuk om de volgende soorten gedurende de zomerperiode t/m september in categorie II te plaatsen:

- Grote zaagbek
- Brilduiker
- Kleine zwaan
- Wilde zwaan
- Nonnetje
- (Middelste zaagbek)

Bij de volgende soorten denk ik zelf ook aan categorie II (met enige twijfel):
- Vuurgoudhaan
- Krombekstrandloper
- Jan van Gent
- Spotvogel

Een ieder wens ik tevens een leuke koninginnedag!! :feest:  

Groetjes,

Pim Julsing  ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

hiskodevries

Die kant moeten we denk ik ook op om het ook van het seizoen te laten afhangen
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

steenl

Hallo,

Ik zag net op waarneming.nl een melding van een Roodkeelpieper (en nog wel tp).
Waarom is dit geen type 3 soort?? Toch minstens zo zeldzaam als een draaihals.

Groet,
Lennaert :gun:  

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

steenl

Geldt dit ook niet voor de Morinelplevier??
Zie ik ook niet dagelijks  :D
In 2004 zie ik nog maar 7 meldingen. Volgens mij dus een type 3 vogel.

Groet,
L.

hiskodevries

Lennaert jij bent ook een mooie, maar deze doe ik er ook bij
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

steenl

Hisko,

Daar ben ik weer.
Vandaag het mannetje Ringsnaveleend op Texel gezien.
Tot mijn verbazing wordt hij niet eens vertoond in de lijst op waarneming.nl. Lijkt me toch zeker een type 4 geval. Zeldzame dwaalgast.
Heb ik gelijk nog een aanpassing. Witvleugelstern lijkt me een 3-tje.

Groet,
Lennaert

BWoets

Ringsnaveleend met zeker Donkerrood.

En als je Witvleugel een 3 geeft, zou ik Witwang ook doen.

Groeten Bob
Met vriendelijke groet,
Bob Woets

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

BWoets

Met vriendelijke groet,
Bob Woets

BWoets

Goedendag,

Soms als ik naar waarneming.nl keek had ik het gevoel dat de status van soorten niet altijd even consequent werd bekeken.
Wanneer een torenvalk altijd wordt getoond en bijvoorbeeld een kanoet niet (wat nu veranderd is) had ik daar altijd gemengde gevoelens bij.

Vervolgens heb ik Hisko en Rick voorgesteld een nieuwe lijst op te stellen, waarin wordt gewerkt met jaargetijden.
Het is nog niet zeker of dit in de toekomst ook wordt gebruikt, maar die kans is wel aanwezig.

Het lastige is dat je het voor heel Nederland moet instellen.
Bijvoorbeeld een Geelgors is in Drenthe heel normaal terwijl die hier in Noord-Holland vrij schaars zijn.
Ik ben maar van het gemiddelde uit gegaan.

Ik zelf stel voor niet al te veel te tonen, wat het wat overzichtelijker maakt.

De codes houden het volgende in:

1=zeer algemeen (alleen tonen wanneer op '+' wordt gedrukt)
2=schaars (altijd tonen)
3=zeldzaam (dikgedrukt tonen)
4=dwaalgast (roodgedrukt tonen)

De lijst is hier te vinden.
De laadtijd van de lijst is vrij lang met een langzame verbinding omdat het een nogal lange lijst is.

Ik hoop dat jullie er nog wat kritiek op hebben wanneer jullie iets niet goed vinden.
Als ik niks hoor, dan neem ik aan dat iedereen er tevreden mee is.

Groeten Bob
Met vriendelijke groet,
Bob Woets

Pim

Prima werk Bob, ziet er goed uit!

Enkele opmerkingen:

Afrikaanse vink zou ik geen 4, maar 1 geven, kans dat hij uit kooitje komt is erg groot!

Bonte en grauwe vliegenvanger zou ik status 2 i.p.v. 1 geven!

Daar kan een ieder anders over denken.

groetjes,

PIM ;)  
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

BWoets

Zolang een afrikaanse vink geen ring om heeft wijst niks op een kooivogel dus 4.
Zolang iberische tjiffen hier komen kan een afrikaanse vink dat ook.

Grauwe Vlieg moet zeker op 1.
Daar zijn er genoeg van, alleen vind ze maar eens.
Erg onopvallen.d

Bonte vlieg valt over de discussieren.
Net waar je woont.
Kijken hoe andere mensen er over denken.
Met vriendelijke groet,
Bob Woets

Pim

Interessante discussie over die Afrikaanse vink, denk dat de meerderheid van de kooivogels geen ring dragen. Een vergelijking met Iberische tjiftjaf gaat niet op, dat is namelijk geen hobbyvogel!

Worden er al Afrikaanse vinken in Frankrijk gezien? Zo ja, status 4.
Zo nee, dan is het zelfbevlekking van vogelaars (lijstjesbedrog :P )

groetjes,

Pim
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Erik Kleyheeg

Bonte Vliegenvanger is hier in de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) zelfs een 3tje waard, dat gaat landelijk natuurlijk niet op. Ik zou een 2 voorstellen... Over die Afrikaanse Vink kan natuurlijk lang gediscussieerd worden, maar ik ben het met Pim eens dat Afrikaanse Vinken nou eenmaal niet in Frankrijk zitten... Lastige soort, zoals wel meer!

Groeten,
Erik

hiskodevries

#28
Heren,
Gezien de ontwikkelingen, zie elders in het forum, en zij die ook lid zijn van spotvogel kijken in hun mailbox, is te verwachten dat de gevolgen van deze discussie niet gelijk geimplementeerd kunnen worden, en wil ik de leden die daaruit voortkomen ook de gelegenheid geven om mee te praten.
Misschien kunnen ook gelijk de volgende eigenschappen worden meegenomen
S=Soort
O=Ondersoort (ijslandse grutto / witkopstaartmees etc)
E=Escape
H=Hybride
Deze codering is van belang om straks stats te kunnen maken van zuivere soorten als de betreffende gebruiker dat wil.
Soorten als soepgans en raadselgans moeten er uit (denk ik)
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Erik Kleyheeg

Bij Rosse Grutto bedoel je IJslandse Grutto neem ik aan?!?