Nieuw soortenregister

Gestart door wimtegels, mei 26, 2008, 23:19:14 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Op 22 mei 2008 is het nieuwe nederlandse soortenregister aangeboden.

De lijst is te raadplegen via onderstaande link.

http://www.nederlandsesoorten.nl/nlsr/nlsr/i000000.html

Voor de belangstellenden hieronder de speech van de minister bij de voltooing van het nieuwe register:
CiteerToespraak bij voltooiing van het Nederlands Soortenregister
Toespraak | 26-05-2008
Speech van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), mevrouw G. Verburg, voltooiing Nederlands Soortenregister, 22 mei 2008.
Dames en heren, dear dr. Edwards,
Vandaag is het Wereldbiodiversiteitsdag. Tegelijkertijd vindt dezer dagen in Bonn de negende Conferentie van Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag plaats - ik ga er zelf volgende week ook naartoe. En in Nederland, hier in Leiden, vieren we vandaag de voltooiing van het Nederlands soortenregister - een Nederlands biodiversiteits-initiatief van internationaal formaat. Met dit bestand komen de namen van alle in het wild voorkomende Nederlandse soorten online. Eencellige organismen niet meegerekend.
Er is dus, zowel nationaal als internationaal, volop aandacht voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Biodiversiteit gaat achteruit en op wereldschaal lijkt die achteruitgang onomkeerbaar.
Voor het in stand houden van wat er is, moeten we ons nationaal en internationaal volledig inzetten. Immers, bij verlies van biodiversiteit zijn de opties van huidige en toekomstige generaties in het geding. Maar dat geldt evenzeer voor de mondiale voedselvoorziening. Ook dat is een vitaal belang en ook daar zijn de opties voor huidige en toekomstige generaties aan de orde. Landbouw, maar ook visserij, staat aan de basis van die wereldvoedselvoorziening. Enerzijds hebben landbouw en visserij een belangrijke impact op biodiversiteit. Anderzijds zijn landbouw en visserij ook afhankelijk van biodiversiteit. Behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit betekent dus het vinden van een goede balans tussen enerzijds landbouw - en visserij -, en anderzijds biodiversiteit en natuur.
Nederland bevindt zich op het gebied van beschrijving en ontsluiting van soorten internationaal in de voorhoede. Dat was al zo toen mijn voorganger op 26 september 2005 de oplevering van het eerste deel van het Nederlands Soortenregister bijwoonde. Hans Dijkstal zal dat beamen, want hij was er in 2005 ook al bij.
Vandaag, ruim twee en een half jaar later, lopen we nog steeds voorop.
Daar ben ik trots op. Kennis, samenwerking en innovatief vermogen zijn drie begrippen die helpen de wereld duurzamer te maken. Begrippen die we met zoveel succes inzetten bij de World Solar Challenge, de jaarlijkse race met zonnewagens in Australië, waar Nederland vaak voorop rijdt. En de begrippen 'Kennis, samenwerking en innovatief vermogen' zetten we nu ook in voor dit soortenregister.
Het belang van het Nederlands Soortenregister is veelzijdig. In de eerste plaats maken we onze biodiversiteit zichtbaar voor alle Nederlanders. Een beetje in de traditie van het Verkade-album, maar dan op een moderne manier: via internet. Met als belangrijk verschil met het Verkade-album, dat dit register uit veel méér bestaat dan vogels of planten. Het grootste deel van de biodiversiteit bestaat immers uit andere groepen soorten, die klein en moeilijk zichtbaar zijn. En omdat onbekend nu eenmaal onbemind maakt, is het goed dat ook deze soorten nu te zien zijn - vaak ook op schitterende foto's gemaakt door vele enthousiaste fotografen.
In de tweede plaats biedt het register een goede referentie voor de toekomst. Als we willen voorkómen dat de soorten die van nature in Nederland voorkomen verdwijnen, dan is het ook belangrijk te weten welke soorten dat zijn.
In de derde plaats heeft de ontwikkeling van het Soortenregister een infrastructuur geschapen die de kennis en krachten van individuele natuurorganisaties en -experts binnen Nederland bij elkaar heeft gebracht. En die infrastructuur biedt nog vele mogelijkheden, ook voor de nabije toekomst.
Ik begrijp dat Particuliere Gegevensbeherende Organisaties en Naturalis twee dagen geleden nog een samenwerkingsconvenant hebben gesloten dat onder andere is gericht op het toevoegen van meer informatie aan het Soortenregister. Een uitstekende ontwikkeling, waarbij maar weer blijkt dat het geheel méér kan zijn dan de som der delen. Zo moet het: niet met de ruggen naar elkaar staan, maar samen aan de slag. Zo brengen we iets voor elkaar, waarmee we internationaal voorop lopen.
Daarmee kom ik op het vierde en laatste punt: de internationale samenwerking. Het soortenregister is zo in elkaar gezet, dat we onze Nederlandse kennis gemakkelijk kunnen delen met het buitenland. Dat zal ook straks blijken bij de ondertekening van het convenant tussen Naturalis en Encyclopedia of Life, waarmee Nederland als eerste land ter wereld haar nationale soortgegevens ontsluit via www.EOL.org. En ook hier geldt: het bij elkaar brengen van de kennis en krachten van individuele landen is meer waard dan de som der delen.
Binnen Nederland hebben we intussen nog meer plannen met de bescherming van onze biodiversiteit. Het Kabinet heeft in het nieuwe beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd' een aantal stevige ambities neergelegd.Ik noem u kort de vijf inhoudelijke speerpunten van dit plan.
1.   We gaan de Nederlandse handel met het buitenland 'duurzaamheids-inclusief' maken.
2.   We kiezen voor 'Betalen voor biodiversiteit' : in de prijzen van producten en diensten moet duidelijk worden welke beslag zij leggen op ecosystemen.
3.   We maken afspraken met het bedrijfsleven over het benutten van ecosysteemdiensten in het nationale landgebruik.
4.   We gaan de bestaande ecologische netwerken beschermen en verder ontwikkelen.
5.   Er komen speciale plannen voor het behoud van de mariene biodiversiteit, zowel in onze eigen zeeën (Waddenzee en Noordzee) als in de oceanen.
Ik zei het al: het zijn stevige ambities. Maar het Kabinet kan en wil dit niet in z'n eentje realiseren. Ook hier geldt het belang van samenwerking.
Dat belang is ook de reden voor het Kabinet om in dit beleidsprogramma een plan op te nemen voor een Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. Het idee is dat een aantal publieke instituten op het gebied van taxonomie, waaronder Naturalis, binnen zo'n centrum vergaand gaat samenwerken.
Ik weet dat de leiding van Naturalis zich daar zeer voor inzet. Het is op dit moment aan mijn collega van OCW om te bekijken wat de mogelijkheden voor zo'n centrum zijn. En ik ga hem daarbij van harte aanmoedigen.
Zeker is dat zo'n centrum zou kunnen bijdragen aan wat het Kabinet ook in het beleidsprogramma over biodiversiteit heeft verwoord: maak zichtbaar wat de waarden en functies van biodiversiteit voor mensen zijn.
Natuurlijk, het gaat in de eerste plaats om rentmeesterschap, om de morele plicht om ervoor te zorgen dat we de soortenrijkdom in ons land in stand houden. Zorgvuldig omgaan met de natuur - of, zoals u wilt, de schepping - is een kwestie van beschaving.
Maar daarnaast is biodiversiteit ons ook letterlijk en heel concreet behulpzaam. Bomen en planten zorgen er voor, dat lucht en water worden gezuiverd. Insecten en spin-achtigen helpen de boer, glastuinbouwer en fruitteler om bladluizen en spint te bestrijden. Zweefvliegen, galmuggen, gaasvliegen, sluipwespen en lieveheersbeestjes worden om die reden zelfs commercieel verhandeld in Nederland!
Steeds meer worden we ons ervan bewust, dat de natuur zelf ons vaak beter kan helpen dan chemische bestrijdingsmiddelen. Planten leveren grondstoffen voor geneesmiddelen. De farmaceutische industrie maakt sinds lang gebruik van stoffen die ruim aanwezig zijn in heel gewone planten. Een paar voorbeelden: aspirine wordt gemaakt van een stof die in wilgenbast zit. En vingerhoedskruid is een bekende basis voor hartmedicijnen. En de laatste jaren lijkt zomeralsem een veelbelovende bijdrage te gaan leveren in de strijd tegen malaria.
Met andere woorden: het in stand houden van biodiversiteit is meer dan alleen een morele plicht. Door dat meer te vertellen, kunnen we bovendien het draagvlak bij burgers voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit zeker vergroten.
Dames en heren,
De geschiedenis leert - en dat geeft mij hoop - dat het benadrukken van het nút van soorten soms een grote omslag kan markeren in het behoud ervan. Ik denk dan met name aan de eerste wet die vogels en zoogdieren beschermde: de 'Wet tot bescherming van diersoorten die nuttig zijn voor landbouw of houtteelt', kortweg genoemd de Nuttige Dierenwet uit 1880. Voor die tijd kende Nederland alleen wetten die waren gericht op het 'oogsten' van soorten: jacht- en visserijwetgeving. De Nuttige Dierenwet had voor het eerst oog voor het behoud van soorten. 
De jaren die volgden hebben laten zien, dat deze wet het begin was van een aanzienlijk betere bescherming van vogels en zoogdieren.
Deze historie biedt perspectief voor de toekomst. Ik reken er op dat initiatieven als het Nederlands Soortenregister een vergaande invloed zullen hebben op het inzicht van alle mensen, van boeren, burgers en buitenlui, dat behoud van diversiteit - in de meest letterlijke zin van het woord - van levensbelang is.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

jan cuppen

CiteerOp 22 mei 2008 is het nieuwe nederlandse soortenregister aangeboden.

De lijst is te raadplegen via onderstaande link.

http://www.nederlandsesoorten.nl/nlsr/nlsr/i000000.html

Voor de belangstellenden hieronder de speech van de minister bij de voltooing van het nieuwe register:
Toespraak bij voltooiing van het Nederlands Soortenregister
Toespraak | 26-05-2008
Speech van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), mevrouw G. Verburg, voltooiing Nederlands Soortenregister, 22 mei 2008.
Dames en heren, dear dr. Edwards,
'......
Binnen Nederland hebben we intussen nog meer plannen met de bescherming van onze biodiversiteit.
............
Maar daarnaast is biodiversiteit ons ook letterlijk en heel concreet behulpzaam. Bomen en planten zorgen er voor, dat lucht en water worden gezuiverd. Insecten en spin-achtigen helpen de boer, glastuinbouwer en fruitteler om bladluizen en spint te bestrijden. Zweefvliegen, galmuggen, gaasvliegen, sluipwespen en lieveheersbeestjes worden om die reden zelfs commercieel verhandeld in Nederland!
Steeds meer worden we ons ervan bewust, dat de natuur zelf ons vaak beter kan helpen dan chemische bestrijdingsmiddelen.
Dit is de enige bron van het voorkomen van Harmonia axyridis in Nederland.

Ik heb bewust een en ander uit zijn/haar context gehaald, dus lees de gehele toespraak alvorens verdere conclusies te trekken. Zie ook de discussie onder exoten over het Veelkeurig Aziatisch lieveheersbeestje.
Met vriendelijke groeten,

Jan Cuppen

wimtegels

Kunnen ze daar dan geen inheemse voor gebruiken?

Zo kunnen we wel bezig blijven.

Maar misschien moeten we deze discussie idd verder voeren bij exoten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

jan cuppen

Inmiddels is er een verbod op het uitzetten van exotische LHB-tjes, toendertijd nog niet.
Met vriendelijke groeten,

Jan Cuppen

Freek Verkerk

CiteerInmiddels is er een verbod op het uitzetten van exotische LHB-tjes, toendertijd nog niet.
Een verbod zal niet veel helpen denk ik, er zijn een heleboel mensen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en ook kijken naar de pakkans. Al die exoten zijn een gevolg van de globalisering. Leg je er maar bij neer. Vechten tegen exoten is als vechten tegen de bierkaai, een bij voorbaat verloren gevecht. Geniet er maar van in plaats van tegen de stroom in te roeien en het verleden als ideaal te zien.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Ik ben dit maar ten dele met je eens. Maar als we die discussie verder willen voeren moeten we dat onder exoten doen. Dat forum is daarvoor geopend. :grin:  
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels