Richtlijnen invoer planten waarnemingen.be en extra info

Gestart door RutgerB, juli 14, 2018, 10:24:24 AM

Vorige topic - Volgende topic

RutgerB

Richtlijnen invoer plantenwaarnemingen.be en dan voornamelijk bereffende het in te vullen 'gedrag' hetgeen op de nieuwe site 'activiteit' is genoemd.

Je kunt dit invullen bij invoer van een waarneming of na de invoer door op 'wijzig waarneming' (oude site) of 'bewerk' (nieuwe site) te drukken.


Hoofdregels

1 Buiten groeiende planten die juist gedetermineerd én aangeduid zijn (met name het juiste gebruik van verwilderd, aangeplant, ingezaaid en aangevoerd bij gedrag / activiteit ); goedgekeurd  :right:
Uitzondering (regel ingevoerd per 15-06 2020): Aangeplant en ingezaaid in tuinen, perkjes en (kleine) parken: Afgekeurd :wrong:

2 Binnen groeiende planten en dan met name kamerplanten, kasplanten worden afgekeurd. :wrong:

Bijkomende regels

3 Waarnemingen van aanplant / inzaai in de landbouw (granen, aardappelen, bieten, tulpen, lelies, sierbomen, sierstruiken, appels, peren etc.) worden overal afgekeurd. :wrong:

4 Wat je aan soorten kunt invoeren beperkt zich tot de soorten die inheems zijn of zich ooit eens spontaan gevestigd hebben (verwilderingen of adventieven).

5 Spontane vestigingen van planten die meegereisd zijn in plantenbakken moeten, om goedgekeurd  :right: te worden, als aangevoerd worden aangeduid. Soorten die enkel en alleen op deze manier worden gevonden in België ('de containeradventieven'), worden vooralsnog niet opgenomen in de soortenlijst.

6 Bij inheemse soorten die met enige waarschijnlijkheid verwilderd zijn op de waarnemingsplek, moet het item verwilderd worden aangegeven om goedgekeurd  :right: te worden.

7 Planten die de status Naturalized (=ingeburgerd), Incidental (=de uitheemse rest inclusief adventieven) hebben in waarnemingen.be , hoef je niet met het item verwilderd aan te geven, tenzij je wilt aangeven dat ze dat duidelijk net zijn. In principe geeft hun status al aan dat ze niet oorspronkelijk voorkomen en is onderscheid niet nodig.  Indien de plant is aangeplant / ingezaaid / aangevoerd dan is een gedrag/activiteit invullen wel noodzakelijk, zie hiervoor Toelichtingen op de 'gedragingen' / 'activiteiten'.


Toelichtingen op de 'gedragingen' / 'activiteiten'

Onder 'gedrag' / 'activiteit' staan 5 vitale standaard-aanduidingen die het keuren van waarnemingen bespoedigen. Dit zijn de 'gedragingen'/ 'activiteiten'  natuurlijk, ingezaaid, aangeplant, aangevoerd en verwilderd. Deze zijn te vinden onder 'gedrag' / 'activiteit' bij het invoeren of wijzigen van de waarneming.

Omdat de database wordt opgedeeld aan de hand van het gedrag / activiteit , hebben de plantenadmins hier veel aandacht voor.  Het bepaalt de kleur van de waarneming op de verspreidingskaart (rood en blauw), het tonen van de waarneming op de voorpagina (escape-ja wordt niet getoond), de manier van tonen in lijsten in waarnemingen.be en ook het doorleveren van de waarnemingen aan andere organisaties. Flo.wer wil bijvoorbeeld geen waarnemingen van aanplant en inzaai in hun database.

Als je ingezaaid, aangeplant, aangevoerd, verwilderd aanduidt, komt er automatisch een vinkje in een vakje dat eerder ESCAPE heette. Dit vakje heet sinds 19-01 2016 bij de planten ' ingezaaid, aangeplant, aangevoerd, verwilderd'. Als je Escape los aanvinkt (dat kan nog steeds!) dan is het zeer aan te bevelen ook aan geven welke van de 4 het is. Bij een losse ESCAPE-ja kun je een vraag verwachten. Alle oudere escape-ja (van voor 19-01 2016) zonder extra aanduiding zijn beschouwd als verwilderd te zijn bedoeld en zijn alle automatisch gewijzigd.

Als je een waardplant aanduidt bij een waarneming werd er in Obsmapp een tijd lang (ik meen 2016-2018) automatisch een extra waarneming aangemaakt. Dat is momenteel niet meer zo. Je kon toen helaas alleen direct Escape-Ja  aanduiden.  Je kunt er pas een specifiek gedrag / activiteit bij aanduiden als je de waarnemingen uploadt. Loop dit graag eens nog eens door in 'mijn waarnemingen' en wijzig de waarnemingen waar een gedrag / activiteit nodig is.


Wanneer natuurlijk aanduiden ?

Dit lijkt overbodig, maar kan verduidelijken dat de plant er bijvoorbeeld niet is ingezaaid of aangeplant. Zeker bij soorten die erg weinig verwilderen en/of ver buiten hun natuurlijk areaal zijn gevonden, kan deze aanduiding handig zijn. Een toelichting in tekst bij de details (opmerkingenveld) is dan ook altijd welkom.

Wanneer ingezaaid aanduiden ?

Bij kruidachtige planten die opzettelijk door de mens zijn uitgezaaid, gebruik je het item ingezaaid. Dit is óók de bedoeling als het inzaaien gedaan is in het kader van natuurbeheer. Bijvoorbeeld bij herintroducties van inheemse planten. Inzaai is vaak te herkennen aan meerdere voor de omgeving vreemde soorten bijeen. Meestal betreft het akkerranden of wegbermen en is er een hoog gehalte aan 'kleurige' soorten.  Spontane uitzaai een jaar na dato (zonder hernieuwde inzaai!) mag als verwilderd worden aangeduid. Voor de duidelijkheid (zie regel 1): Inzaai in tuinen, perkjes en (kleine) parken: Afgekeurd :wrong:

Wanneer aangeplant aanduiden ?

Planten die opzettelijk zijn neergezet dien je in te voeren met het item aangeplant. Dat geldt voor heel veel planten in tuinen, parken, arboreta, plantsoenen etc. Deze worden trouwens met ingang van 15-06 2020 afgekeurd  :wrong: .  Aangeplant aanduiden is ook de bedoeling als het inplantingen betreft die door natuurorganisaties gedaan zijn. Ook bij oudere aanplant, dus vrijwel alle hoofdbestanden van de Vlaamse bossen, gebruik je het item aanplant. Natuurlijk vind je in hetzelfde bos zeer vaak ook verwilderingen van die aanplant. Zie daarvoor verwilderd hieronder. En natuurlijk zijn er ook veel bomen en struiken vanzelf gekomen in het bos, ook soorten die er ook zijn aangeplant. De tip is dan ook: probeer zoveel mogelijk alleen die spontane vestigingen te noteren.

Discussie kan ontstaan als een plant zich spontaan vermeerdert in de buurt van een aanplanting in tuinen, parken, arboreta, plantsoenen etc. Hier tellen dan de grenzen van die tuinen om dit als spontaan te zien. Je noteert dus ook binnen die grenzen een spontaan uitgezaaide plant als aangeplant. Net buiten het hek kan de vondst wel als spontaan (zonder aanduiding, maar liefst dan wel een toelichting) of verwilderd worden aangemerkt. Als de grenzen vaag zijn gaat de voorkeur steeds uit naar de aanduiding aangeplant. Voor de duidelijkheid: ook dit wordt dan op afgekeurd  :wrong:  gezet.

Wanneer aangevoerd aanduiden ?

Zie regel 5; "Spontane vestigingen van planten die meegereisd zijn in plantenbakken moeten, om goedgekeurd te worden, als aangevoerd worden aangeduid." Niet alle soorten die op deze wijze worden gevonden zullen op 'komt voor' staan in België. Op verzoek kan dan een soort tijdelijk worden aangezet (en kort erna weer uitgezet dus) en krijgt de op aangevoerd en juiste soort gezette waarneming de keuring 'nog niet te beoordelen'. Planten die eerst buiten de bak stonden en er toch in verzeild geraakt zijn, voornamelijk lokale onkruiden dus, hoeven niet met aangevoerd te worden aangeduid. Evenmin is de aanduiding nodig bij zoutverdragende planten in het binnenland, meeliftende planten met verplaatste grond, caravans of tenten, bij graanoverslag of door verwaaien door trein of auto. Het mag wel.

Wanneer verwilderd aanduiden ?

Planten (ook bomen en struiken dus) die als inheems zijn aangemerkt in waarnemingen.be maar verwilderd worden aangetroffen verdienen het item verwilderd en eventueel toelichtende tekst bij de opmerkingen. Ook bij uitheemse planten mag dit aangegeven worden, maar dit is alleen echt zinnig als je het verschil met aanplant en inzaai wil maken. Als je dat niet aangeeft bij een uitheemse soort, wordt er uitgegaan van een spontane vestiging.

Verwilderd aanduiden is geen exacte wetenschap. Als er (geringe) twijfel is dien je dit al te doen. Helemaal zeker dat het verwilderd is, kun je nooit zijn, maar vaak zijn er duidelijke aanwijzingen. Vondsten van reguliere tuinplanten dicht bij tuinen, nabij stortplaatsen, dicht bij wegen (in onnatuurlijke vegetaties), dicht bij opvallend in rijen geplaatste planten van dezelfde soort, of groeiend in de nabijheid van andere verwilderde soorten betreffen zeer waarschijnlijk verwilderingen. Een voorbeeld ter verduidelijking van het belang van deze aanduiding: Een melding van Prachtklokje in Vlaanderen claim je als inheems door er geen verwilderd bij aan te geven. Daar is dan bewijs bij nodig, dus krijg je een vraag van een admin. Je moet dan bewijzen dat Prachtklokje op die plaats al een hele tijd er een natuurlijk voorkomen heeft. Als er geen bewijs is en de waarneming wordt niet voorzien van verwilderd, dan kan de waarneming in extremis worden afgekeurd. Vanwege het aantal meldingen is het redelijk ondoenlijk om hier consequent op te controleren, dus er zijn waarschijnlijk flink wat voorbeelden van goedgekeurde waarnemingen waar in dit opzicht toch iets mis mee is.

Voorbeelden van planten die in België inheems zijn maar die ook erg veel verwilderen uit tuinen (en dan dus met verwilderd moeten worden aangegeven) ;
Prachtklokje, Vingerhoedskruid, Geel vingerhoedskruid, Palmboompje (Buxus), Blauwe monnikskap, Hangende zegge, Lievevrouwebedstro, Kleine maagdenpalm, Mansbloed, Taxus, Struisvaren

Cultuurvariaties van inheemse planten (indien ingevoerd bij hun inheemse 'ouder') zouden ook met verwilderd moeten worden aangegeven. Ingevoerd onder hun variatie is dat niet nodig. Die variaties staan namelijk al als uitheems bekend. Bij inheemse planten met dubbele bloemen en kleurafwijkingen moet men zich steeds de vraag stellen of dit een ontsnapt exemplaar kan zijn, zeker in de buurt van tuinen. Die variaties zijn niet altijd voorhanden als taxon op waarnemingen.be dus dan moet er verwilderd worden aangeduid bij de waarneming. Voorbeelden van inheemse soorten waar de cultuurvariaties wel van beschikbaar zijn: Bleeksporig bosviooltje met haar variatie Viola riviniana Purpurea, Gele dovenetel en haar ondersoort Bonte gele dovenetel, Gevlekte dovenetel en vorm Gestreepte dovenetel en Groot kaasjeskruid en vorm Tuinkaasjeskruid.

Streekgebonden verwildere planten
De aanduiding verwilderd kan ook streek- (floradistrict-) gebonden zijn. In de Kempen zijn bijvoorbeeld Lelietje-van-dalen, Grote veldbies, Akkerklokje en Maarts viooltje vrijwel altijd verwilderd.

Inheemse waterplanten zijn ook vaak verwilderd
Inheemse planten als Lidsteng, Watergentiaan, Krabbenscheer, Zwanenbloem , Witte waterlelie en ook verschillende grootbladige fonteinkruiden worden veel gekweekt en ontsnappen/vermeerderen makkelijk. Vaak staan ze nog dichtbij hun oorspronkelijke aanplant (visvijver, parkvijver etc.). Als de waarschijnlijkheid van verwildering groot is gaarne ook hier verwilderd aanduiden en eventueel toelichtende tekst.


Extra info:

Naamgeving
We volgen eerstens het standaardwerk Heukels' Flora (2020). Dit heeft als reden dat waarneming.nl er het eerst was en de database daar is opgebouwd. Het systeem is ook zo dat je niet per land een taxonomische keuze kunt maken.  Als de soort niet in Heukels' Flora van Nederland staat, dan volgen we het standaardwerk Flora van België / Nouvelle Flore (editie 2012) of de site http://alienplantsbelgium.be/ (zelfde auteur).

Voor planten bestaan aparte nomenclaturele regels die sterk kunnen afwijken van afspraken binnen andere soortgroepen. De regels voor planten zijn heel uitgebreid en ook internationaal afgesproken, maar er is ruimte voor interpretatie. In de soortendatabase lenen we de meest praktische oplossingen uit de genoemde standaardwerken die natuurlijk ook volgens die regels werken. De belangrijkste overweging bij de gekozen praktische oplossingen is dat de soort bij invoer makkelijk vindbaar moet zijn. Dat betekent dat de manier van invoer, bijvoorbeeld zoeken op een combinatie van letters en spaties, ook van invloed is op die keuzes. Ook de beschikbare ruimte voor een taxonnaam kan van invloed zijn.

+ Betekent een combinatie van soorten. Dat zijn 2 of 3 sterk op elkaar lijkende soorten. Vaak is dat binnen een rijk geslacht omdat er ook de oplossing Genusnaam spec. bestaat. Binnen een geslacht met 2 of 3 soorten is een combinatiesoort natuurlijk minder noodzakelijk. De meeste combinatiesoorten komen uit de database van Floron en we proberen er zo min mogelijk aan toe te voegen en schaffen er liefst ook zoveel mogelijk af. De waarnemingen ervan hebben weinig praktische toepassingen.

x Betekent een kruising. Als een kruising is beschreven krijgt deze een aparte wetenschappelijke naam. Die zijn meestal lastig te onthouden, zeker binnen een genus waar heel veel kruisingen bestaan, en dus vermelden we er vaak de ouders bij. Veel voorkomende kruisingen in Nederland / België krijgen zelfs ook een aparte landstaalnaam. Een voorbeeld is de Bermzuring;  https://waarnemingen.be/species/17143/  Zuring kruist gemakkelijk dus dan is verduidelijking in de wetenschappelijke naam wel handig. Zie ook https://waarnemingen.be/search/?q=rumex+x

Tussen ' ' geschreven staat de specifieke naam van een cultivar. Dat kan van allerlei taxa zijn, bijvoorbeeld ook van kruisingen of ondersoorten.

(cultivar) achter een naam is een verzamelnaam van alle cultivars van dat taxon. Dit hebben we vaak alleen beschikbaar gemaakt bij inheemse soorten met meerdere verwilderde cultivars.

Synoniemen
Er kunnen synoniemen worden toegevoegd. Dit moet handmatig gebeuren en dit is niet volledig gedaan voor de Flora van België / Nouvelle Flore én de Heukels' Flora. Moest men een, door hem/haar veel gebruikte, naam missen in de lijst, dan hoor ik dat graag en voeg ik die toe. De geldende namen blijven grotendeels die uit de Heukels' Flora. Er zijn enkele uitzonderingen hierop, maar dit wordt expres zoveel mogelijk beperkt. Een probleem kan zijn dat een soort uit de ene flora niet 1 op 1 synoniem te maken is met een soort uit de andere flora, bijvoorbeeld door verschillende opvattingen over hoe smal of breed een bepaalde soort moet worden opgevat. Als men onder een synoniem invoert, dan blijft dit record onder dat synoniem te vinden in de overzichten. Dat is alleen zo in België. In het buitenland (Observado / waarneming.nl) verandert je waarneming van een synoniem automatisch naar de geldende naam. Dat heeft als mogelijk nadeel dat je die waarneming zelf moeilijker terug kan vinden en kan denken dat je deze kwijt bent.

Inheems of niet?
Om te bepalen welke soorten inheems zijn, wordt het overzicht van Filip Verloove ( http://alienplantsbelgium.be/ ) en de Flora van België (Nouvelle Flore: Franstalige 6e editie 2012) gevolgd. Deze lopen qua statussen van de planten voor 99,95 % parallel aan elkaar. Op waarnemingen.be wordt in dit opzicht in principe niets zelf verzonnen. Mocht je iets 'fout' zien staan vermeld qua status, dan mag je dat melden. Check het eerst natuurlijk zelf zo goed als mogelijk. De lijst van Filip Verloove is te downloaden, http://alienplantsbelgium.be/sites/alienplantsbelgium.be/files/Checklist2.xlsx , en daar staan 99% van alle gevonden niet-inheemse soorten in. Als je 'fouten' in waarnemingen.be ziet, komt dat mogelijk door:

- De soortendatabase komt oorspronkelijk uit Nederland (waarneming.nl), inclusief zeldzaamheid en status.
- De dagelijkse aanpassingen (toevoegingen van soorten, synoniemen, ondersoorten, variëtieten, statuswijzigingen etc.).
- De lijst van Filip Verloove wordt vaak aangepast / uitgebreid.

Samenstelling lijst  / Soorten toevoegen
De invoerbare lijst op waarnemingen.be bevat als het goed is alleen taxa die spontaan voorkomen in België. Soorten die alleen aangeplant voorkomen worden niet opgenomen. Je mag wel aanplant invoeren (buiten tuinen en ook dan liever zo min mogelijk), maar je bent online beperkt tot de invoerbare lijst. Hier is een omweg voor: Je kunt invoeren in België met een andere invoerlijst op de invoerapps. De ingevoerde waarneming van een niet voorkomende soort blijft dan grotendeels onzichtbaar en de soort blijft op waarnemingen.be op 'komt niet voor' staan.  Als je een vondst wilt melden van een spontane plant (geen aanplant, inzaai of aangevoerde, zie toelichtingen) die nu niet in de online invoerbare lijst staat dan kun je op dit forumonderdeel https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=430663.0 vragen om het taxon toe te voegen. Dat mag natuurlijk ook een ontbrekend taxon zijn dat wel staat vermeld op Alienplants of in de Nouvelle Flore. De kortste weg om een fout in de database verbeterd te krijgen is om mij (RutgerpuntBarendseapestaartjetelenetpuntbe) een mailtje te sturen of op dit topic te reageren met je opmerkingen.

Handmatige keuringen
In theorie worden alle waarnemingen handmatig gekeurd. Dat de keuringen zich concentreren op de zeldzame soorten en waarnemingen met foto's is redelijk logisch. Vooral de foto's geven een bewijs van de waarneming dat bevestigd of verbeterd kan worden. De validatoren hebben verschillende schermen om met name de foto-waarnemingen systematisch na te lopen en te voorzien van keuringen of vragen. De bedoeling van die keuringen is dat de database betrouwbaarder wordt, natuurlijk ook qua aanduidingen zoals hierboven zijn uitgelegd. Zeker voor planten is het van groot belang te weten of een plant er van nature en uit 'vrije wil' groeit zodat ook de bescherming en het beheer van de plant in kwestie optimaal kan verlopen. Om maar iets te noemen; het zou wat vreemd zijn als men de door u aangeplante Grote waternavel in uw tuin komt bestrijden.

Automatische keuringen
Een handmatig goedgekeurde waarneming met foto heeft op meerdere manieren impact op de database. De goedgekeurde foto dient als eerste mogelijk als referentiemateriaal voor NIA (Artificiële herkenning) waarmee ook de app Obsidentify werkt. Ze dient, ten tweede, indien aangezet met bepaalde parameters (en dat geldt voor de meeste plantensoorten), als referentiewaarneming voor waarnemingen zonder foto daar in de directe omgeving. Deze waarnemingen zonder foto worden dan automatisch goedgekeurd (grijs vinkje). Ook kunnen, ten derde, waarnemingen met foto rond de refentiewaarneming automatisch worden goedgekeurd (ook grijs vinkje) maar dan moet de gelijkenis van de herkenning boven de 90-95% zijn én de soort moet er voor zijn aangezet door de validatoren. Vrijwel alle plantensoorten staan op dit moment 'aan'. Omdat NIA bij veel plantensoorten ook boven de 90-95% gelijkenis er naast kan zitten, wordt dit zo veel mogelijk, zij het met lagere prioriteit, toch nog nagekeken. Met de huidige keurmogelijkheden zijn onterechte grijze vinkjes bij foto's momenteel zeer gemakkelijk te herkeuren. Natuurlijk helemaal als er heel weinig fouten in zitten. Als NIA het wel heel vaak fout zou doen bij 1 soort, kan deze ook in het vervolg geweerd worden van het automatisch goedkeuren.

Soortteksten
Bij de info van de planten staan veel soortteksten in de Nederlandse taal (geldend voor Nederland en België). Er ontbreken ook heel veel teksten, maar bij de meeste inheemse en ingeburgerde soorten staat tekst. Daar waar het totaal leeg is, is vaak een virtuele tekst van Wikipedia geplaatst met een link naar de Wikipediapagina. De meeste eigen teksten komen oorspronkelijk uit een rechtenvrije driedelige Heukels' Flora 1909-1911 en zijn in 2009-2010 door vrijwilligers geplaatst uit een in ruwe tekst omgezette versie. Aan deze tekst is in eerste instantie zo min mogelijk gewijzigd. Vervolgens heeft wederom een team vrijwilligers de oude spelling van 1909-1911 aangepast in deze teksten (2017-2019). Momenteel (2019-nu) worden de teksten door een team vrijwilligers gereviseerd en aangevuld. Ook worden er op een meer systematische manier teksten toegevoegd aan soorten die helemaal nog geen tekst hebben. Ook werkt men aan het plaatsen van sleutels voor de geslachten uit de recente Natuur.Flora (2020) en wordt de hoofdsleutel uit de nieuwste Flora van België (in 2022 verwacht) toegepast.

Oorspronkelijke tekst van het oude forum door RutgerB op 09 okt 2009, hier aangepast.

Plantoon

Dag Rutger
goed dat je de regeltjes actualiseert. Ik heb wel een paar opmerkingen over je paragraaf Synoniemen:
- Wat betekent "geheel niet volledig" ?
- Wat is eigenlijk in deze context "een geldende naam" ?
- Uitzonderingen hierop, maar dat zijn er minder dan 10 en vaak uit nood geboren. Kan je die uitzonderingen oplijsten? Ik weet dat Vicia sativa er een van is.
Groeten
Antoon
PS: het is wellicht niet aangewezen om de verschillen NL/BE ivm de policy ESC uit de doeken te doen maar we praten er wel eens over.

RutgerB

Ik pas af en toe wel wat aan, maar dat is meer ter verduidelijking van wat er al stond. Soms moet ik inspelen op nieuwe features.

Je vragen:

Als het om Nederlandse namen gaat zijn er 100-en uitzondering waaronder die voor Vicia sativa. Zie ook https://www.verspreidingsatlas.nl/1960  . Mensen begrijpen gewoon niet wat ze invoeren met zo'n combinatie aan namen dus ik heb een oplossing voor dat probleem verzonnen.

Die minder dan 10 uitzonderingen, ten tijde van het maken van die regels een 8 jaar geleden, gaan om de wetenschappelijke benamingen. Carex demissa en Carex viridula zijn voorbeelden. Er zijn er inmiddels mogelijk meer dan 10 omdat er ook in de namencommissie al uitzonderingen op de Heukelslijst zijn afgesproken .

Geldende namen:  In dit geval wordt ervan uit gegaan dat alle namen in de Heukels' de juiste zijn en dat alle andere opvattingen zich daaraan in de database aan dienen te passen.


spepping

Citaat van: Rutger Barendse op juli 14, 2018, 10:24:24 AM
Als je het gedrag natuurlijk, ingezaaid, aangeplant, aangevoerd aangeeft, komt er automatisch een vinkje in een vakje dat eerder ESCAPE heette. Dit vakje heet sinds 19-01 2016 bij de planten ' ingezaaid, aangeplant, aangevoerd, verwilderd'.

'natuurlijk' hoort niet in deze zin te staan. Simon

RutgerB

Dat is natuurlijk juist. Ik heb het aangepast. Hopelijk staan er niet meer van dergelijke fouten in.. :(

RutgerB

#5
Hoofdregel 2 is aangepast:

CiteerSpontaan binnen groeiende soorten op de volle grond (ook tussen stenen) die niet kunstmatig bewaterd worden (zelfs zonder aanduiding van een gedrag) wel goedgekeurd.  :right:

Extra toevoeging onder 'Wanneer aangeplant aanduiden ?'

CiteerDiscussie kan ontstaan als een plant zich spontaan vermeerdert in de buurt van een aanplanting in tuinen, parken, arboreta, plantsoenen etc. Hier tellen dan de grenzen van die tuinen om dit als spontaan te zien. Je noteert dus ook hier de vondst als aangeplant. Net buiten het hek kan de vondst wel als spontaan (zonder aanduiding, maar liefst dan wel een toelichting) of verwilderd worden aangemerkt. Als de grenzen vaag zijn gaat de voorkeur uit naar de aanduiding aangeplant.

Nieuw kopje:

CiteerSamenstelling lijst  / Soorten toevoegen

De invoerbare lijst op waarnemingen.be bevat als het goed is alleen taxa die spontaan voorkomen in België. Soorten die alleen aangeplant voorkomen worden niet opgenomen. Je mag wel aanplant invoeren, maar je bent online beperkt tot de invoerbare lijst. Hier is een omweg voor: Je kunt invoeren in België met een andere invoerlijst op de invoerapps. De ingevoerde waarneming van een niet voorkomende soort blijft dan grotendeels onzichtbaar en de soort blijft op waarnemingen.be op 'komt niet voor' staan.  Als je een vondst wilt melden van een spontane plant (geen aanplant, inzaai of aangevoerde, zie toelichtingen) die nu niet in de online invoerbare lijst staat dan kun je op dit forumonderdeel https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=430663.0 vragen om het taxon toe te voegen. Dat mag natuurlijk ook een ontbrekend taxon zijn dat wel staat vermeld op Alienplants of in de Nouvelle Flore.

RutgerB

Eerste zin aangepast en vervolgens overal waar over 'gedrag' wordt gesproken. Op de nieuwe site is gedrag veranderd in activiteit.

CiteerRichtlijnen invoer plantenwaarnemingen.be en dan voornamelijk bereffende het in te vullen 'gedrag' hetgeen op de nieuwe site 'activiteit' is genoemd.

RutgerB

Net nog een 10-tal kleinere wijzigingen doorgevoerd. Deze tekst, in het vet, is een wat grotere aanpassing

Citeer8 Uitzondering (zie punt 2 en 3): Als een waarneming van een plant een waardplantwaarneming is en dus een relatie heeft met een andere waarneming, dan kan ze indien goed aangeduid als aanplant, ook als het een akkerbouwgewas of kamerplant / potplant  is, worden goedgekeurd.  Bij invoer op de nieuwe site komt er geen aparte waarneming meer van de waardplant.

RutgerB

#8
Regel 1 is belangrijk veranderd. Ook in Nederland en internationaal.

Citeer1 Buiten groeiende planten die juist gedetermineerd én aangeduid zijn (met name de het juiste gebruik van verwilderd, aangeplant, ingezaaid en aangevoerd bij gedrag / activiteit ); goedgekeurd  :right:
Uitzondering (regel ingevoerd per 15-06 2020): Aangeplant en ingezaaid in tuinen, perkjes en (kleine) parken: Afgekeurd :wrong:

Ik heb dit nu 1,5 week gedaan en er is wel begrip voor.  Het geeft uiteraard ook wel wat discussie.

Ik schreef dit van de week aan een bezorgde waarnemer die graag de relatie met insecten wilde kunnen ingeven en bestuderen:

CiteerU kunt insecten/dieren ingeven en bij die waarnemingen aanduiden op/in welke plant ze zitten, ongeacht of deze is aangeplant.
U kunt zich hopelijk voorstellen dat de site er is voor spontane natuur.
Als er nu af en toe een aangeplante tuinplant verscheen op de site was er geen probleem, maar we zijn er de laatste tijd onder bedolven. Vaak was er nogal wat aan te merken op de locaties, aanduidingen (wel/geen aanplant) en determinatie en hadden we geen tijd meer voor de echte wilde planten.
Daarom zijn we strenger geworden en moeten we nu 1 lijn trekken.
Ik hoop alsnog op uw begrip.

RutgerB

#9
Ik heb de toelichting bij Aangevoerd gewijzigd en in de hoofdregel 2 een deel van de zin geschrapt over afwijzen van aangevoerde planten in potten bij binnenstaande planten.  Meestal staan deze planten namelijk een groot deel van het jaar toch binnen en worden ze alleen bij warmer weer buiten gezet.

CiteerWanneer aangevoerd aanduiden ?

Zie regel 5; "Spontane vestigingen van planten in plantenbakken moeten, om goedgekeurd te worden, als aangevoerd worden aangeduid." Niet alle soorten die op deze wijze worden gevonden zullen op 'komt voor' staan in België. Op verzoek kan dan een soort tijdelijk worden aangezet (en kort erna weer uitgezet dus) en krijgt de op aangevoerd en juiste soort gezette waarneming de keuring 'nog niet te beoordelen'. Planten die eerst buiten de bak stonden en er toch in verzeild geraakt zijn, voornamelijk lokale onkruiden dus, hoeven niet met aangevoerd te worden aangeduid. Evenmin is de aanduiding nodig bij zoutverdragende planten in het binnenland, meeliftende planten met verplaatste grond, caravans of tenten, bij graanoverslag of door verwaaien door trein of auto. Het mag wel.

RutgerB

Bij extra info het volgende toegevoegd:

CiteerVoor planten bestaan aparte nomenclaturele regels die sterk kunnen afwijken van afspraken binnen andere soortgroepen. De regels voor planten zijn heel uitgebreid en ook internationaal afgesproken, maar er is ruimte voor interpretatie. In de soortendatabase lenen we de meest praktische oplossingen uit de genoemde standaardwerken die natuurlijk ook volgens die regels werken. De belangrijkste overweging bij de gekozen praktische oplossingen is dat de soort bij invoer makkelijk vindbaar moet zijn. Dat betekent dat de manier van invoer, bijvoorbeeld zoeken op een combinatie van letters en spaties, ook van invloed is op die keuzes. Ook de beschikbare ruimte voor een taxonnaam kan van invloed zijn.

+ Betekent een combinatie van soorten. Dat zijn 2 of 3 sterk op elkaar lijkende soorten. Vaak is dat binnen een rijk geslacht omdat er ook de oplossing Genusnaam spec. bestaat. Binnen een geslacht met 2 of 3 soorten is een combinatiesoort natuurlijk minder noodzakelijk. De meeste combinatiesoorten komen uit de database van Floron en we proberen er zo min mogelijk aan toe te voegen en schaffen er liefst ook zoveel mogelijk af. De waarnemingen ervan hebben weinig praktische toepassingen.

x Betekent een kruising. Als een kruising is beschreven krijgt deze een aparte wetenschappelijke naam. Die zijn meestal lastig te onthouden, zeker binnen een genus waar heel veel kruisingen bestaan, en dus vermelden we er vaak de ouders bij. Veel voorkomende kruisingen in Nederland / België krijgen zelfs ook een aparte landstaalnaam. Een voorbeeld is de Bermzuring;  https://waarnemingen.be/species/17143/   Zuring kruist gemakkelijk dus dan is verduidelijking in de wetenschappelijke naam wel handig. Zie ook https://waarnemingen.be/search/?q=rumex+x

Tussen ' ' geschreven staat de specifieke naam van een cultivar. Dat kan van allerlei taxa zijn, bijvoorbeeld ook van kruisingen of ondersoorten.

(cultivar) achter een naam is een verzamelnaam van alle cultivars van dat taxon. Dit hebben we vaak alleen beschikbaar gemaakt bij inheemse soorten met meerdere verwilderde cultivars.

RutgerB

Regel 3; Akkerbouwgewassen.  Hier heb ik de termen, na feedback vanuit Natuurpunt, iets gewijzigd. De regel blijft hetzelfde.

Het deel hieronder heb ik herschreven. Momenteel worden vrijwel alle plantensoorten volgens bepaalde parameters automatisch gekeurd, ook waarnemingen met foto. De waarnemingen met foto worden vaak alsnog handmatig nagezien.

CiteerAutomatische keuringen
Een handmatig goedgekeurde waarneming met foto heeft op meerdere manieren impact op de database. De goedgekeurde foto dient als eerste mogelijk als referentiemateriaal voor NIA (Artificiële herkenning) waarmee ook de app Obsidentify werkt. Ze dient, ten tweede, indien aangezet met bepaalde parameters (en dat geldt voor de meeste plantensoorten), als referentiewaarneming voor waarnemingen zonder foto in de directe omgeving. Deze waarnemingen zonder foto worden dan automatisch goedgekeurd (grijs vinkje). Ook kunnen, ten derde, waarnemingen met foto rond de referentiewaarneming automatisch worden goedgekeurd (ook grijs vinkje) maar dan moet de gelijkenis van de herkenning boven de 90-95% zijn én de soort moet er voor zijn aangezet door de validatoren. Vrijwel alle plantensoorten staan op dit moment 'aan'. Omdat NIA bij veel plantensoorten ook boven de 90-95% gelijkenis er naast kan zitten, wordt dit zo veel mogelijk, zij het met lagere prioriteit, toch nog nagekeken. Met de huidige keurmogelijkheden zijn onterechte grijze vinkjes bij foto's momenteel zeer gemakkelijk te herkeuren. Natuurlijk helemaal als er heel weinig fouten in zitten. Als NIA het wel heel vaak fout zou doen bij 1 soort, kan deze ook in het vervolg geweerd worden van het automatisch goedkeuren.