registratie verkeersslachtoffers (dieren)

Gestart door laatvlieger, december 23, 2005, 16:21:15 PM

Vorige topic - Volgende topic

laatvlieger


Naar aanleiding van het forum over de aangereden kangoeroe ( Wallaby) vraag ik me af of er inderdaad, zoals Freek Verkerk reeds suggereerde, er een instantie is die de nederlandse verkeerslachtoffers onder dieren bijhoudt? En zo ja waar ik aan die info aan kan komen. Ik ben namelijk best wel benieuwd.

Ik las een beraming van iets van 2 tot 6 miljoen vogels (Verkeer. Het jaarlijks aantal verkeerslachtoffers in Nederland wordt geschat op 2 tot 6 miljoen (Jonkers & de Vries 1977, van den Tempel 1993, Schrijver 1993).

Ik kwam ook dit stukje over dassen in 1999 tegen:
http://www.dasenboom.nl/archief2.html#telling
Waaruit maar weer blijkt dat er dus af en toe wel geteld wordt.


Dus weet iemand hoe ik aan info kan komen over verkeersslachtoffers bij dieren?
 
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

huysse

Rijkswaterstaat? Die ruimen ze toch ook op?

Marijke

marcel123

Er werden net zo veel eenden gevangen in eendekooien in nederland als platgreden op de rijkssnelwegen....dus ergens moet dat bijgehouden worden. voor eenden dan B)  

Freek Verkerk

CiteerDas&Boom brengt ook iets anders in beeld: de verkeersslachtoffers onder de dassen. De cijfers van het afgelopen jaar zijn intussen bekend en de teller is blijven staan op 510 gemelde sterfgevallen. In 1998 waren dat er nog 467; een stijging dus met een kleine tien procent.

De organisatie Das&Boom is het kennelijk gelukt om vrij exacte gegevens over verkeersslachtoffers te vinden. Klik Hier om op hun website te komen.
Hier kun je een emailadres van hen vinden.
Je zou hen een mailtje kunnen sturen om te vragen hoe zij dit gedaan hebben.

Ook zou iemand van die organisatie die meeleest het antwoord in dit forum kunnen geven.

Overigens denk ik ook dat een mailtje naar het ministerie van Verkeer en waterstaat wel tot het juiste antwoord zou moeten leiden. Maar verwacht niet dat men morgen al zal antwoorden, want ze zullen er eerst uitgebreid over moeten gaan nadenken vrees ik.

 B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

marcel123

#4
CiteerLeven op het randje
Egel-verkeersslachtoffers en strategën voor mitigerende maatregelen in een door mensen ïnvloed landschap

Nederland behoort tot de meest dicht bevolkte landen in de wereld, en landbouw, de uitbreiding van woongebieden en infrastructuur veroorzaken ernstige habitat versnipperings-problemen voor veel planten- en diersoorten. Dit onderzoek gaat vooral in op de effecten van wegen en verkeer. Zowel de wegendichtheid als de verkeersintensiteit zijn de laatste decennia sterk toegenomen in Nederland. In 1985 besloegen verharde wegen ten minste 3,5% van het landoppervlak en de gemiddelde wegendichtheid in 1998 bedroeg 3,38 km weglengte per km2. Met naar schatting 7.319.000 motorvoertuigen die de in totaal 116.093 km aan verharde wegen gebruiken is hier ook de verkeersintensiteit erg hoog. Afhankelijk van de factor waar men op let kunnen de negatieve effecten van wegen en verkeer zich uitstrekken over een afstand van enkele meters tot enkele kilometers van de wegverharding. Dit laat weinig tot geen ruimte over voor gebieden die niet op de één of andere wijze worden beïnvloed. Dit proefschrift is toegespitst op de meest voorkomende zoogdiersoort in verkeers-slachtoffertellingen in west-Europa: de egel (Erinaceus europaeus). Het onderzoek vond plaats in een door mensen beïnvloed landschap en kende twee hoofddoelen:
1. het kwantificeren van de effecten van het doodrijden van egels op het niveau van individuen, populaties, en de soort, en
2. het verkennen van de mogelijkheden om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen door veranderingen aan te brengen in het naast de weg gelegen landschap.

Vooral de effecten op het individu niveau waren zeer duidelijk. Naar schatting worden elk jaar 113.000-340.000 egels doodgereden op de Nederlandse wegen. De meeste dieren worden gedood gedurende de zomermaanden (juni - augustus), hetgeen samenvalt met de piek van de paartijd. De aangereden dieren betroffen vooral adulte mannelijke dieren. De kwetsbaarheid van volwassen mannelijke dieren voor verkeer houdt verband met hun relatief grote leefgebieden en de lange afstanden die ze op een nacht afleggen. Hierdoor komen mannelijke egels veel wegen tegen, en steken ze deze ook vaak over. Dit leidt ertoe dat ze een relatief grote kans hebben om te worden doodgereden. Egels kunnen niet alleen geraakt worden door de autobanden, maar ook door de onderkant van een auto. Ongeveer 26% van alle personenauto's in Nederland kan een lopende (of rennende) egel van gemiddelde grootte raken doordat de auto niet hoog genoeg op de wielen staat. Egels die stil blijven zitten en hun buik en snuit tegen de wegverharding aandrukken hebben een veel kleinere kans om te worden geraakt door de onderkant van een auto. Omdat deze dieren op de weg blijven kunnen ze echter ook alsnog door de autobanden worden geraakt. Hoewel het gedrag van een individuele egel van invloed is op zijn overlevingskans op de weg, is het onbekend waar de balans ligt tussen wegrennen en stil blijven zitten. Niettemin is het zo dat een egel die stil blijft zitten misschien nooit meer van de weg af kan komen als er veel auto's vlak achter elkaar rijden, en dat hij uiteindelijk wordt doodgereden. Gezien de toenemende verkeersintensiteit zou er steeds meer voor te zeggen zijn dat een egel weg moet rennen bij naderend verkeer.De verkeerssterfte is zodanig hoog dat het zeer aannemelijk is dat egels hier ook op populatieniveau nadelige gevolgen van ondervinden. Ongeveer 9% van alle dieren die doodgingen in drie verschillende egelopvangcentra stierf als gevolg van verkeer. In totaal was 41% van alle doodsoorzaken in de egelopvangcentra gerelateerd aan mensen, hun activiteiten of door mensen gemaakte voorwerpen of structuren. Behalve door verkeer stierven deze dieren door verdrinking in wateren met een steile oever, het verstoren van nesten met jongen, wonden toegebracht door honden en katten, vergif, en overige onnatuurlijke verwondingen. Andere schattingen van de relatieve omvang van verkeerssterfte volgden uit een merk-terugvangproef in een kleinschalig agrarisch landschap die werd gecombineerd met een intensief zoeken naar verkeersslachtoffers in hetzelfde gebied. De verkeerssterfte bedroeg 12% van de totale verliezen (sterfte en emigratie) in de egelpopulatie, exclusief de jongen die in het betreffende jaar geboren werden. Gedurende twee opeenvolgende seizoenen eindigden respectievelijk 6% en 9% van de dieren in de onderzochte populatie als verkeersslachtoffer. Een derde methode op basis waarvan de relatieve omvang van verkeerssterfte werd geschat bestond uit een combinatie van een schatting van de totale Nederlandse egelpopulatie en het geschatte aantal doodgereden egels per jaar. Volgens de bewuste berekening bedroeg het aantal verkeersslachtoffers 9-26% van de totale populatiegrootte. Hoewel bovengenoemde percentages ons inzicht verschaffen in de relatieve omvang van verkeerssterfte geven ze niet aan of egelpopulaties hier ook hinder van ondervinden door bijvoorbeeld een negatief effect op de populatiedichtheid of op de overlevingskans van een populatie. Daarom werd de relatieve egeldichtheid in gebieden vlak langs wegen paarsgewijs vergeleken met die in gebieden die tenminste 400 m bij van een weg vandaan gelegen waren. De resultaten gaven aan dat wegen en verkeer de populatiedichtheid met ongeveer 30% kunnen verlagen, en dit leidt mogelijk tot een verlaagde overlevingskans van lokale populaties. Tot slot heeft het grote aandeel van adulte mannelijke dieren in de verkeersslachtoffers mogelijk een effect op de populatiestructuur, en kan verminderde concurrentie tussen mannelijke dieren uiteindelijk leiden tot een negatief effect op de overlevingskans van een populatie.

Op het niveau van de soort als zodanig heeft de egel vooral geprofiteerd van menselijke invloeden in het landschap. Menselijke activiteiten hebben geleid tot een toename van randzones, die gekarakteriseerd worden door een overgang van bomen en struiken naar een lage vegetatie zoals grasland. Egels hebben een relatief hoge populatiedichtheid in gebieden met veel randzones en het belang van dit habitat werd bovendien geïllustreerd door een studie naar het habitat gebruik. s' Nachts werden houtwallen veel vaker gebruikt dan andere habitattypen. De dieren brachten hier ongeveer 30% van hun tijd door terwijl houtwallen slechts ongeveer 10% van het gebied uitmaakten. Hoewel nog eens 53% werd doorgebracht op grasland, bevond meer dan de helft van deze lokaties zich binnen 5 m afstand van een houtwal of bosrand. Dit geeft aan dat houtwallen een rol kunnen vervullen bij het lokaliseren van risico-plekken met veel doodgereden egels, en dat faunapassages effectiever zouden kunnen worden benut indien ze aansluiten op houtwallen die loodrecht op de weg georiënteerd zijn. Dit laatste werd bevestigd door een gedetailleerde studie naar de weg- en landschapskarakteristieken van plekken waar doodgereden egels werden aangetroffen. De egels lagen weliswaar sterk verspreid langs de wegen, maar hun locatie hield duidelijk verband met bepaalde landschapskarakteristieken. Brede wegen en straatverlichting leidden beide tot minder slachtoffers, waarschijnlijk door een toename van het barrière effect van de infrastructuur. In bossen en binnen de bebouwde kom werden meer slachtoffers aangetroffen dan in agrarische gebieden, kwelders, en open duingebieden. Bij de aanwezigheid van een houtwal, een bosrand, een bomenrij, of stedelijk groen naast een weg, werden 36-47% meer slachtoffers gevonden dan wanneer deze elementen tenminste 100 m van de weg aflagen. Grasbermen leidden ook tot een toename in slachtoffers. Indien lineaire elementen zoals een houtwal, een bosrand, of grasbermen loodrecht op een weg georiënteerd waren, werden 20-27% meer slachtoffers gevonden dan bij een meer parallelle oriëntatie van de betreffende elementen. Langs akkers en heide kwamen relatief weinig slachtoffers voor. Dit onderzoek gaf aan dat zowel bestaande als nieuw aan te leggen faunapassages beter zouden kunnen worden benut wanneer rekening gehouden wordt met hun locatie in het landschap, en dat het gebruik verder kan worden gestimuleerd door veranderingen in het landschap die de egels naar een passage toeleiden en weghouden van de weg in gebieden tussen passages.

Massale verkeerssterfte onder egels en de mogelijke effecten op populatieniveau zijn al reden genoeg tot het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de egel compleet verdwijnt als gevolg van infrastructuur alleen. De toekomst van de egel op de lange termijn is vooral afhankelijk van hoe mensen omgaan met het landschap, en agrarische gebieden in het bijzonder. De laatste paar decennia is de kwaliteit van de leefgebieden in agrarische landschappen sterk achteruit gegaan door het verwijderen van houtwallen, kleine stukjes bos en overige randzones. Dit heeft geleid tot relatief lage populatiedichtheden in deze gebieden en doordat agrarische gebieden bijna 70% van het landoppervlak in Nederland beslaan, is de egel relatief kwetsbaar voor wijdverbreid regionaal uitsterven. Ook de toekomst van veel andere planten- en diersoorten hangt nu sterk af van de aanwezigheid van goede leefgebieden en verbindingszones in landbouwgebieden. Daarom zou het goed zijn als de mitigerende en compenserende maatregelen voor infrastructuur geïntegreerd worden in regionale plannen. Deze plannen richten zich op de aanpak van de belangrijkste habitat versnipperingsproblemen in een gebied, met inbegrip van die als gevolg van landbouw en de uitbreiding van woongebieden.

De promotie van ir. M.P. Huijser vond plaats op vrijdag 17 november om 16:00 uur in de Aula van Wageningen Universiteit.

laatvlieger

#5
wat een ongelooflijk aantal egels wat per jaar wordt doodgereden..  
CiteerNaar schatting worden elk jaar 113.000-340.000 egels doodgereden op de Nederlandse wegen
pffff, en dan voer ik af en toe nog wel een waarneming in van een doodgereden egel op waarneming.nl ..


overigens:
CiteerBrede wegen en straatverlichting leidden beide tot minder slachtoffers, waarschijnlijk door een toename van het barrière effect van de infrastructuur. In bossen en binnen de bebouwde kom werden meer slachtoffers aangetroffen dan in agrarische gebieden, kwelders, en open duingebieden. Bij de aanwezigheid van een houtwal, een bosrand, een bomenrij, of stedelijk groen naast een weg, werden 36-47% meer slachtoffers gevonden dan wanneer deze elementen tenminste 100 m van de weg aflagen. Grasbermen leidden ook tot een toename in slachtoffers.

moet ik hieruit nou opmaken dat we meer brede en zwaar verlichte wegen aan moeten leggen, dat we geen houtwallen, grasbermen of wat voor groen ook aan moeten leggen langs de wegen want dan hebben we minder egel slachtoffers... ;)
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

Jan-Pieter

Ja of juist meer kwelder, open duingebied en agrarisch gebied.
Ik snap wel waarom juist in genoemde gebieden minder egels worden doodgereden, het is niet het geschikte biotoop en er zal ongetwijfeld minder eten zitten voor ze. In houtwallen, bosranden en grasbermen zit meer eten, zitten dus ook meer egels en worden er dus meer doodgereden als er en weg vlak langs loopt. Als de wegen nou verder van de geschikte plekken lopen dan worden er ook minder doodgereden dus alleen daarom moet die nieuwe snelweg door Naardermeer er niet komen.

MVG JP

Freek Verkerk

Als er nieuwe wegen aangelegd worden moeten er compenserende maatregelen getroffen worden voor de natuur. (lees ik wel eens).

Dus wat mij betreft ook hekwerk om te voorkomen dat dieren overal oversteken en op geregelde afstanden oversteekplaatsen voor dieren, dus faunapassages onder of over de weg. Ik ben ook een groot voorstander van begroeide bermen en zandwallen met bomen langs de weg om geluid en uitlaatafval zoveel mogelijk te verminderen. Wat mij betreft niet teveel licht, liefst minder. De meeste autos hebben verlichting dus licht is nergens voor nodig. Het schijnt erg ver en de dieren hebben er last van, alhoewel er ook wel weer vogels door gaan zingen. Ik denk overigens dat de meeste egels gewoon in de bebouwde kom worden doodgereden. En dan helpt dat allemaal niet.
B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Jan-Pieter

Compensatie betekent dat als er natuur wordt vernield omdat er gebouwd moet worden of omdat er een weg aangelegt wordt er elders iets terug gegeven moet worden aan de natuur. In Nederland een onmogelijke opgave want meestal wordt er bestaande natuur omgebouwd tot andere natuur en dat helpt natuurlijk niet. Het enige wat goed is als compensatie is er oude wegen uitslopen of gebouwen opdoeken maar ja dat gebeurt dus niet. Conclusie we raken steeds meer kwijt.

MVG JP

Freek Verkerk

Zo kun je compensatie ook uitleggen, maar ik vind compensatie ook als je een faunapassage hersteld die door een nieuwe weg doorbroken wordt. Of als je een maisveld in een bos verandert. Het is beide natuur, alleen vind ik een bos mooier en gevarieerder.  Ik moet toegeven dat men helaas vaak een voorkeur heeft voor projecten, zoals de aanleg van een ecoduct, of het maaien van een heideveld, waarbij men veel uren kan schrijven (en declareren) in plaats van dat er gewoon grond opgekocht wordt voor natuur.

Overigens worden er vaak wegen aangelegd op grond die op het ogenblik ook geen natuurbestemming heeft (volgens het bestemmingsplan) dus gaat er (formeel gezien) geen natuur verloren. Als (lekker omstreden) voorbeeld wil ik wel even noemen de weg die de A9 en de A6 moet gaan verbinden. Die langs Weesp gaat lopen en langs het Naardermeer. Die loopt voornamelijk over weiland. Zoveel natuur gaat daar niet verloren.

Er zullen weinig verkeersslachtoffers gaan vallen. Het aantal zoogdieren (behalve koeien) in dat gebied is erg beperkt. Voornamelijk vogels eigenlijk.

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Jan-Pieter

Ja en daar zullen de gruto's tureluurs en wie nog meer erg dankbaar voor zijn. Compensatie? Ergens anders weiland maken? Geen optie.

MVG JP

laatvlieger

Maak voor een discussie over compensatiemaatregelen ajb even een ander topic aan en beperk je hier ajb even tot verkeersslachtoffers.  
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

Peter Lubbers

Dames en heren,

Denk n'saan FBE's die het nazoek van aanrijdingen bij veel gevallen op zich nemen.

Groeten,
Peter.

Freek Verkerk

FBE is?
Federatie van Europese Banken ?

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

FBE = fauna beheers eenheid.

Voor verkeersslachtoffers kun je ook bij de dierenambulance terecht.
Klik hier voor enige adressen

Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Windekind

Er zijn zeer veel experimenten (wereldwijd !)  met allerlei verschillende  methoden om te voorkomen dat wild aangereden wordt. 't Gaat vrijwel altijd om grof-wild want de aanrijding is met name voor de auto(mobilist) een groot probleem.
WBE's houde inderdaad behoorlijk nauwkeurig verkeersslachtffers bij.
Maar dat gaat vnl. om grofwild want daar heeft de WBE een belang liggen.
Bovendien geeft dat de ernstige ongelukken. !

Voor Egels e.d. helaas, jammer dan, ze zoeken vaak het 's avonds nog warme asfalt op  (dat overdag door de zon is verwarmd) heb ik wel eens begrepen.
Zo als een kat graag op de motorkap van je nog warme auto gaat liggen.Elmar
Met vriendelijke groet,
Elmar Prins

harderbroek

CiteerDus weet iemand hoe ik aan info kan komen over verkeersslachtoffers bij dieren?
Hallo,

Vaak is het een versnippering van het verzamelen van gegegevens.

Verkeerslachtoffers worden of aan terreinbeherende intantie doorgegeven Of Rijkswaterstaat heeft weer een deel als het om rijkswegen gaat.
Zo wordt b.v. al jaren de A6 in Flevoland gecontroleerd op verkeersslachtooffers onder dieren ( m.n. kerkuil)

Dan worden weer dieren (zoals dassen gemeld aan Das en Boom)

Je zou een kunnen proberen bij het Centraal Buro voor Statistiek. CBS

Mogelijk dat hun via allerlei instanties een indexberekening hebben van alle binnengekomen verkeersslachtoffers (let wel dieren)

m.v.g.
Rob
Rob van Swieten(Robbie)
Zutphen
Gelderland

Freek Verkerk

Misschien kan er vanuit waarneming.nl een voorziening(invoerscherm) worden gemaakt zodat de verkeersslachtoffers snel en gemakkelijk gemeld kunnen worden.
Waarschijnlijk zijn er veel kleine organisaties die op hun eigen manier verkeersslachtoffers registreren, mogelijk als onderdeel van een groter registratiesysteem. Misschien kan er op de een of andere manier informatie naar waarneming gedownload (of geupload) worden.

Denkend aan dierenambulances kan ik mij voorstellen dat ze elke actie registreren. De ene keer is dat een kat in een boom, de volgende keer een aangereden zwaan etc.
Vaak zijn ze ook niet zo nauwkeurig met de locatie van de vondst (A2 bij weert).

Iets anders is dat ik denk dat wegbeheerders wekelijks langs de te beheren weggedeelten rijden en al de dode dieren met een schep in de vrachtwagen gooien. Mogelijk na afloop even turven, vaak ook niet, want wie heeft er belang bij?B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

marcel123

#18
De egel gaat waarschijnlijk wel achteruit maar de oorzaak geven ze niet aan. toch niet het verkeer/...

CiteerIk ben bij het CBS verantwoordelijk voor o.a. de verwerking van
gegevens van de dagactieve zoogdieren en vleermuizen. Ik reageer op
de oproep in Zoogmail om gegevens over de toestand van de egel in
Nederland. Misschien kun je dit bericht doorsturen aan de
desbetreffende persoon.

Bij de telgegevens van de dagactieve zoogdieren (verzameld door
tellers die zoogdiertellingen combineren met vogeltellingen in het
Broedvogel Monitoring Project) zitten ook altijd wat gegevens over de
egel. Hoewel het niet zo heel veel gegevens betreft, hebben we de
indruk dat de egel inderdaad achteruit gaat; de telgegevens leveren
een significant matige afname. Tussen 1994 en 2004 was er sprake van
matige afname (index 2004: 57% t.o.v. 1994, met een dieptepunt in
2002 van 38%)


Trend: 
1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001   
100     113     108     76      66      59      57      46  

2002    2003    2004   
38      40      57    

(slope: 0,9024; standaardfout: 0,0273 Aantal plots: 116)


Hoewel deze telgegevens systematisch verzameld zijn, betreft het maar
een beperkt aantal locaties, waar de egel in 11 jaar gemiddeld nog
geen 2 keer is aangetroffen. Deze locaties bevinden zich door het
hele land, maar zijn misschien toch niet helemaal representatief. Zo
zijn er concentraties in de duinen van Meyendel (bij Wassenaar),
langs het Noordzeekanaal en in Drenthe(en aangrenzend in Friesland en
Groningen). Van de Waddeneilanden en de Zeeuwse eilanden zijn geen
telgegevens bekend. Doordat de gegevens in het kader van
vogeltellingen verzameld zijn, geeft ook dat mogelijk vertekening.

Met de mol lijkt het overigens nog slechter te gaan (statistisch
significant sterke afname). Maar voor de mol beschikken we over nog
minder gegevens dan voor de egel (telgegevens van 88 locaties). Qua
gegevens is dit dus nóg minder sterk onderbouwd. De zoogdierindexen
zijn overigens beschikbaar bij de VZZ/Vilmar.

Tom van der Meij


Uit zoogmail limboland

Freek Verkerk

Ik heb een emailtje gestuurd naar het ministerie van verkeer en waterstaat, met de volgende tekst;

       
Op waarneming.nl worden waarnemingen verzameld van dieren en planten; voornamelijk vogels. Wij vroegen ons ook af of u ook verkeersslachtoffers registreert onder de dieren. Kunt u een URL geven waar die gegevens staan, of een emaildres van de verantwoordelijke. Als u geen (dierlijke) verkeersslachtoffers registreert, weet u misschien waar die wel bijgehouden worden.

We denken dan aan egels, reeen, marters, dassen, buizerds etc. Waarnemingen (meldingen) van verkeersslachtoffers zeggen veel over de omvang en verspreiding van dieren populaties. Misschien is in de een of andere vorm samenwerking mogelijk.

Even kijken hoe ze reageren.

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

De reactie van het ministerie:

Geachte heer of mevrouw,

Bedankt voor uw e-mail met kenmerk 255742.

Wij beschikken helaas niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden. Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van de Directie Communicatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Uw e-mail hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar de Directie Communicatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat de beantwoordingstermijn langer is dan de eerder aangegeven twee werkdagen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Oscar de Bruyn
Postbus 51 Informatiedienst
Namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat

_________________________________
Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its contents.

----Oorspronkelijk bericht----

Betreft: REACTIE MINV&W WEBSITE

Geadresseerden: algemeen
Onderwerp: Wegen en verkeersveiligheid
TypeVerzender: Instantie, Overig
Naam: Freek Verkerk
Organisatie: Waarneming.nl

Bericht:
Op waarneming.nl worden waarnemingen verzameld van dieren en planten; voornamelijk vogels. Wij vroegen ons ook af of u ook verkeersslachtoffers registreert onder de dieren. Kunt u een URL geven waar die gegevens staan, of een emaildres van de verantwoordelijke. Als u geen (dierlijke) verkeersslachtoffers registreert, weet u misschien waar die wel bijgehouden worden.
We denken dan aan egels, reeen, marters, dassen, buizerds etc. Waarnemingen (meldingen) van verkeersslachtoffers zeggen veel over de omvang en verspreiding van dieren populaties. Misschien is in de een of andere vorm samenwerking mogelijk.

Het wordt een vervolgverhaal.
<_<  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

Freek Verkerk

Geachte heer Verkerk,

Ik adviseer u contact op te nemen met Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, de heer Cuperus, programmamanager Natuur, Landschap en Cultuurhistorie. Zijn telefoonnummer is 015 251 83 41.

Zie ook:
brochure over bermbeheer

Brochure over FUPS Fauna Uitstapplaatsen uit water

Brochure over egels als verkeersslachtoffer

Brochure over wildspiegels


Met vriendelijke groet,
Loes van Wijngaarden
Afdeling Publieksvoorlichting

Opmerking Freek; Mooie brochures, ze doen er wel iets aan en volgens mij registreren ze ook slachtoffers, maar misschien niet zo professioneel als wij. Samenwerking cq integratie van systemen lijkt mogelijk. Bel maar.

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

huysse

zie tweede bericht van dit onderwerp, maar je houdt natuurlijk wel mooi de ambtenaren aan het werk ( of van hun werk)

Marijke

laatvlieger

#23
Citeermaar je houdt natuurlijk wel mooi de ambtenaren aan het werk ( of van hun werk)

Ben ik niet helemaal met je eens Marijke, ik vind dat het in Nederland best eens duidelijk mag worden wat nu de werkelijke aantallen verkeerslachtoffers onder dieren zijn. (en dat is natuurlijk nog maar een ondergrens, omdat -denk ik - lang niet alles gevonden wordt).

En dat die resultaten voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn: Het zou misschien ook veel meer duidelijkheid kunnen scheppen bij de aanleg van nieuwe wegen. (Er zal hier overigens vast al wel veel op gelet worden, maar het lijkt me geen slecht idee als er van overheidswege meer openheid is wat betreft verkeerslachtoffers). Ik moet zeggen dat ik aardig geschrokken was van de geschatte aantallen aan het begin van dit forumonderdeel. ik had niet gedacht dat de aantallen zo hoog waren. Daar zou best wat meer aandacht voor mogen zijn, denk ik.

(maar laten we in de toekomst dan wel bedacht zijn op schijnoplossingen. Zoals bijvoorbeeld het kappen van groenstroken langs wegen, waarna het aantal verkeersslachtoffers vast af zal nemen.. (alleen het totale aantal dieren dat in die omgeving leeft daarmee ook. Relatief ben je dan nog niks opgeschoten))
Groet,

Wouter Teunissen


Mijn Weblog: http://birdboredom.blogspot.com/

Freek Verkerk

Meten is weten

heb ik geleerd en

Gissen is missen.

Zonder exacte aantallen weet je niet of maatregelen effect hebben. Meestal werkt men volgens het principe van "Als het kalf verdronken is dempt men de put", zo ook met dierlijke verkeersslachtoffers. Overigens heeft het ook gevolgen voor de mensen als je een ree of eland aanrijdt, met je motor bijvoorbeeld.

Men zal nu wel op ad-hoc basis meten. Dat werkt vaak goed genoeg. Maar het werkt gewoon beter als je weet hoeveel dieren op een bepaald traject worden aangereden.

Het werkt nog beter als je daar open mee omgaat en deze zaken gewoon voor iedereen toegankelijk op internet zet. Dat mag ook wel in deze tijd van openheid en democratie. Dan kunnen betrokken mensen reageren en bijvoorbeeld de politici stimuleren om actie te ondernemen.

En volgens mij ruimt men de boel op, dus weten ze op een laag nivo in de organisatie echt wel hoeveel verkeersslachtoffers er zijn. Gewenst is een centraal registratiesysteem en wat mij betreft maken ze daarbij gebruik van waarneming.nl.
B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

huysse

Ik ben het helemaal met je eens.
Het ging mij er om dat ik helemaal al in het begin aangegeven heb dat je volgens mij voor dergelijk gegevens bij Rijkswaterstaat moet zijn.
Vervolgens zijn er een aantal mailtjes verstuurd naar verschillende ambtenaren om alsnog bij Rijkswaterstaat uit te komen.

Groet,
Marijke

Rein Genuït

Wie gaat het exacte aantal vliegen en muggen bijhouden? :D

groet,  Rein
Coming soon! Something profound and Interesting in this space! Stay tuned!

Groet, Rein

Kijk ook eens op mijn blog

https://keeponbirding.blogspot.nl

of naar mijn foto's

https://www.flickr.com/photos/reinder_genuit/

Freek Verkerk

Ik heb gewoon via de site van het ministerie van Verkeer en waterstaat een mailtje geplaatst. Dit werd kennelijk naar postbus 51 doosgesluisd en daar vertelden ze dat ik bij Rijkswaterstaat moest zijn (een onderdeel van hun eigen ministerie) en die stuurden wat links naar brochures, maar eigenlijk sturen ze je daarmee ook met een kluitje het riet in want ze beantwoorden nog steeds de vraag niet namelijk of zij verkeersslachtoffers registreren. (Lees maar na).

Ze geven een telefoonnummer van een ambtenaar en zeggen zoek het zelf maar verder uit. (Met hun mooie ambtelijke woorden).

Dus geen eens een emailadres of een site.

Moet ik nog wat googelen  <_<

Wie kan het emailadres van die ambtenaar opsporen?

B)  
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk


Freek Verkerk

Geachte heer Cuperus,

Op de site www.waarneming.nl
Worden waarnemingen van de flora en fauna van Nederland verzameld. In/op het bijbehorende forum wordt fris en vrolijk gesproken over allerlei natuurlijke zaken. Men dacht dat Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswegen ook wel wat dieren als verkeersslachtoffer zou waarnemen. Door een collega van u van de afdeling communicatie werd uw naam genoemd als de expert op dit gebied.

Misschien kunt u de discussie over dit onderwerp eens lezen; http://forum.waarneming.nl/forum/index.php...opic=4178&st=20

We zijn benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet / with kind regards

Freek Verkerk
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk