Hoofdmenu

Rode Lijst

Gestart door Maico Weites, november 17, 2007, 22:20:00 PM

Vorige topic - Volgende topic

Maico Weites

Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

mlahaye

#1
LET OP. Dit betreft het basis-document. Zeg maar het voorstel aan de Minister van LNV die daar vervolgens nog eens kritisch naar kijkt en de definitieve lijst opstelt. Deze definitieve lijst wordt vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant, waarna de 'echte' nieuwe Rode Lijst van kracht is. Ik vermoed bijvoorbeeld dat het voorstel om de zwarte rat (rattus rattus) op de Rode Lijst te plaatsen niet zal worden overgenomen, omdat de soort als schadelijk wordt beschouwd.

Vriendelijke groet,
Maurice La Haye
admin zoogdieren

MC

Hoi Maurice,

In hoeverre maakt dat iets uit? De Rode Lijst heeft immers verder geen enkele beschermende status. Ik kan me overigens wel voorstellen dat schadelijke soorten of lang geleden geïntroduceerde soorten sneller geweerd worden.
Zijn er buiten de zwarte rat nog discutabele punten die misschien geweigerd/veranderd worden?

vriendelijke groet,
Matthijs
vriendelijke groet,
Matthijs Courbois

BartNoort

Stukje tekst uit zoogmail (nieuwsbrief voor zoogdierliefhebbers) met de mening van de redactie erbij. :)

CiteerBasisrapport rode lijst
Tijdens het symposium van de VZZ/Natuurpunt in Den Bosch is zaterdag het basisrapport voor de rode lijst gepresenteerd. Het basisrapport is aangeboden aan het ministerie van LNV. De uiteindelijke Rode lijst zal waarschijnlijk eerst begin volgend jaar worden vastgesteld. Het basisrapport gaat uitvoerig in op de werkwijze en de gehanteerde criteria. Opvallend is dat volgens de criteria voor de Rode Lijst de ruige dwergvleermuis als regelmatige gast moet worden beschouwd en derhalve van de lijst inheemse dieren verdwijnt. Het feit dat wel de paring in Nederland gebeurd, maar dat de jongen elders worden geboren duidt op een juridische kronkel en heeft weinig met ecologie te maken. Een vergelijkbare kronkel wordt voor de bosvleermuis gevolgd: omdat deze soort niet – aantoonbaar – jaarlijks jongen heeft wordt deze buiten beschouwing gelaten.
Over een aantal dieren wordt door de VZZ geen uitspraak gedaan, hiervan waren te weinig betrouwbare gegevens voorhanden. Dat zoiets opgaat voor de molmuis – pas onlangs afgescheiden van de woelrat – is begrijpelijk. Dat er niet voldoende betrouwbare gegevens van de moeilijk waarneembare ondergrondse woelmuis zijn is ook acceptabel. Merkwaardig is dat ook van de egel onvoldoende gegevens zijn. Blijkbaar neemt vrijwel niemand de moeite om waarnemingen door te geven en wordt er getwijfeld aan de status. Dat een ogenschijnlijk algemeen dier toch in de gaten moet worden gehouden blijkt uit het verschijnen van het konijn als 'gevoelig' op de aanbeveling voor de rode lijst.

Het basisrapport is verkrijgbaar bij de Zoogdiervereniging VZZ.

Peter van der Linden
Bart Noort
Admin Zoogdieren & lid van
(Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland)

mlahaye

#4
Hallo Matthijs en Bart,

Het klopt dat een plekje op de Rode Lijst geen extra bescherming oplevert, vrijwel alle zoogdieren zijn immers onder de flora- en faunawet beschermd, onafhankelijk van hun zeldzaamheid of iets anders, maar de Rode Lijst is wel beleidsmatig relevant. De Rode Lijst gaat gebruikt worden om te toetsen of het LNV-beleid effectief is. Na een aantal jaar moeten de RL een 'verbetering' laten zien als gevolg van het gevoerde beleid (dus meer zoogdieren minder bedreigd). Dit vergt natuurlijk ook een goede monitoring van a de populatie- & verspreidingsontwikkeling en b onderzoek om aan te tonen dat de voortuigang ook echt door het uitgevoerde beleid komt.
Terug naar het voorbeeld van de zwarte rat: het lijkt mij niet dat het ministerie van LNV beleid gaat ontwikkelen om de zwarte rat 'er weer bovenop te helpen', dus zal deze soort zeer waarschijnlijk niet op de officiële RL komen.

De kritiek van de redactie van Zoogmail is aan de ene kant wel begrijpelijk, maar het Ministerie van LNV heeft bij het opstellen van de RL nou eenmaal bepaalde randvoorwaarden meegegeven. Je kan discussieren of die randvoorwaarden terecht zijn, maar voor de huidige RL 2006 iggen die vast. Eén van de belangrijkste is dat soorten zich minimaal 10 jaar achtereen hebben voortgeplant (paren is geen voortplanten, maar slechts een onderdeel daarvan) in Nederland. Voor de bosvleermuis kan dat niet aangetoond worden of aannemelijk worden gemaak. Jammer, maar dat zou een stimulans moeten zijn om de komende jaren veel beter naar die soort te gaan kijken, zodat bij een volgende RL de soort wel kwalificeert (in beschouwing wordt genomen).

Met vriendelijke groet,
Maurice La Haye
admin zoogdieren (en lid van de begeleidingscommissie RL 2006)

Rene Janssen

#5
Hey mensen,

Ik begrijp werkelijk niet dat de ondergrondse woelmuis er niet op staat. Via braakballen is deze soort in Limburg, Noord- Brabant, Zeeland en in de Achterhoek redelijk goed te monitoren. Helaas is daarvoor de geldkraan dichtgedraaid.

Ik vind het veel meer belachelijk dat de Bechstein's vleermuis, een Habitatrichtlijn II- soort, er vanaf gehaald is. Ze wordt nu gezien als dwaalgast, terwijl ik afgelopen september er nog 29 individuen waarvan twee vrouwtjes ving (waarvan één dier zogend was). Waar dwalen die dieren dan rond? In augustus zijn nog drie dieren voor twee andere groeven gevangen.

"18 Eerder als regelmatige voortplanter beschouwd, maar daar is geen bewijs voor. De soort is in winterverblijven aanwezig en daar vindt zeer waarschijnlijk
zwermen en paren plaats, wat voldoende is voor de IUCN-criteria."

Deze tekst over de Brandt's is zeer achterhaald. Sinds 2001 worden er ieder jaar meer waarnemingen gedaan van deze soort door het gebruik van mistnetten en betere waarnemers in te zetten. In 2006 en 2007 zijn er verschillende kraamkolonies gevonden... het is niet meer dan een kwestie van waarnemersintensiteit en de inzet van onderzoeksmethoden. Beetje raar dat ze daar geen voorschot op nemen!

Nog eentje: "Over de aantalsontwikkeling in Nederland is niets bekend. Uit de verspreidingsanalyse komt naar voren dat de verspreiding stabiel is. Zowel in de referentie- als recente periode is de Brandts vleermuis in minder dan 10 atlasblokken waargenomen."
Afgelopen jaar zijn al meer dan 10 atlasblokken gevuld... Het lijkt alsof deze teksten betrekking hebben. Ik hoop dat deze soort aankomende Rode lijst wel erop komt te staan. Blijkbaar hebben de categorie "te weinig gegevens voorhanden" eruit geknikkerd. :(

Voor mij daalt door bovenstaande de waarde van deze Rode Lijst sterk!


René
René Janssen

mlahaye

#6
Ha Rene,

In het basisrapport staat precies beschreven hoe de Rode Lijst wordt opgesteld en hoe de berekening in verspreiding (zeldzaamheid) en aantal (trend) worden berekend. Kort door de bocht gezegd is de Rode Lijst 'conservatief' om uitzonderlijke pieken of dalen te voorkomen. Anders zou een dwaalgast als bijvoorbeeld de 'grote rosse vleermuis' ook opeens op de Rode Lijst kunnen verschijnen. Verder werkt de Rode Lijst met een periode van 10 jaar, in dit geval 1996-2005 die vergeleken wordt met het referentiejaar 1950.

De huidige ontwikkelingen op vleermuisgebied gaan bijzonder snel en leveren spectaculaire resultaten op, maar van de Bechstein kan niet bewezen worden dat de soort zich al minstens 10 jaar aaneengesloten op NL-grondgebied voortplant, dus is de soort 'niet bechouwd'. Ergo, de soort komt niet op de Rode Lijst omdat de Rode Lijst gaat over soorten die zich minimaal 10 jaar aaneengesloten hebben voortgeplant in NL.

Zelfde geldt voor de Brandts vleermuis, waarvan de eerste kraamkolonies zijn gevonden na het referentie-jaar 2005......

Ik kan zo de hele rij wel afgaan en ik snap je 'frustratie' wel, maar het huidige voorstel voor de Rode Lijst 2006 is goed doordacht. Hopelijk zal het onderzoek de komende jaren duidelijk maken hoe het gaat met de verschillende (vleermuis)soorten. Zeker waar het (erg) zeldzame en bijzondere soorten betreft als de Brandts en de Bechsteins vleermuis.

En ja, de ondergrondse woelmuis, daar weten we echt te weinig vanaf om te bepalen of de soort op de Rode Lijst thuis hoort en zo ja, in welke categorie. Ook daar weer een gebrek aan (historische) gegevens.

Als laatste 2 schrale troosten. Als soorten niet op de definitieve Rode Lijst komen te staan, betekent dat niet dat soorten niet beschermd zijn! En als het vleermuis-onderzoek zo door gaat, dan komen de door jouw genoemde soorten echt op een volgende Rode Lijst, dankzij JOUW inspanningen!

Groet,
Maurice
Admin zoogdieren