Jacht op de veluwe

Gestart door carel, november 09, 2007, 12:19:10 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

@Gerrit,

Ik waardeer je bijdragen over het belang van paddestoelen in de verschillende topics. Ik deel je mening dat de kennis hierover over het algemeen veel te laag is.

Ik begrijp echter niet goed hoe je bepaalde rapporten beoordeelt. Ieder rapport heeft omissies, dat ben ik helemaal met je eens. De gaten in onze kennis zullen zoveel mogelijk gevuld moeten worden.

De vraag is echter wanneer en waarom een onderzoek gedateerd is. Het valt me op dat je gegevens uit de periode 1995-1997 gedateerd noemt. Verolgens gebruik je als bron : Th. Kuyper, Betekenis van paddestoelen voor het functioneren van oecosystemen. In : Paddestoelen en natuurbeheer : wat kan de beheerder ? WM nr. 212 KNNV, 1994).

Ik denk dat je ons dan ook duidelijk moet maken waarom 1994 niet gedateerd ia en 1995-1997 wel.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#91
CiteerDe vraag is echter wanneer en waarom een onderzoek gedateerd is. Het valt me op dat je gegevens uit de periode 1995-1997 gedateerd noemt. Vervolgens gebruik je als bron : Th. Kuyper, Betekenis van paddestoelen voor het functioneren van oecosystemen. In : Paddestoelen en natuurbeheer : wat kan de beheerder ? (WM nr. 212 KNNV, 1994).
Ik denk dat je ons dan ook duidelijk moet maken waarom 1994 niet gedateerd is en 1995-1997 wel.
Wim,
In het Alterrarapport werden over een periode van slechts 3 jaar (momentopname) verzamelde, zeer incomplete en gedeeltelijk geschatte data van een onderzoek naar de beschikbaarheid van voedsel, die een sterke periodiciteit vertoont, voor wilde zwijnen gepresenteerd en die zoals de auteurs zelf aangeven, ook nog eens niet generaliseerbaar waren naar andere niet onderzochte gebieden. Het onderzoek kende bovendien geen follow up.
In "Paddestoelen en natuurbeheer" (1994) werden de uitkomsten van honderden (gedeeltelijk experimentele : proefvlakken) veldonderzoeken naar de frequentie van voorkomen, de verspreiding en de ecologie van alle in Nederland voorkomende macrofungi, die over een periode van meer dan 25 jaar waren verzameld, gepresenteerd en werden op basis van een zorgvuldige analyse van de data en een vergelijking met de uitkomsten van internationaal onderzoek naar de gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging, voorstellen voor natuurbeheer geformuleerd. Als vervolg daarop werd in 1995 de standaardlijst "Het Overzicht van de Paddenstoelen in Nederland" (871 pagina's) gepubliceerd, waarin de gegevens (voorkomen, verspreiding, ecologie/biotoop, substraat/organisme) van alle 4.000 inheemse macrofungi waren vastgelegd. Van de al in 1989 verschenen "Preliminary Red Data List of Macrofungi in the Netherlands" werd in 1996 een op basis van de gegevens uit de standaardlijst geupdate versie met als titel "Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst" in de Staatscourant gepubliceerd. Op basis van onderzoek met bijna landelijke dekking, dat sindsdien heeft plaatsgevonden, zijn de in 1994 gepresenteerde voorstellen voor natuurbeheer in geactualiseerde vorm in het in 2003 eveneens door de KNNV uitgegeven boekje "Paddestoelvriendelijk natuurbeheer" (P.J. Keizer) verschenen. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere langlopende onderzoeks-, karterings- en monitoringsprojecten (meetnet) gestart, waarover jaarlijks op de jaarvergadering van de NMV en op de Floradag wordt gerapporteerd.
Het verschil in onderbouwing van de onderzoeksdata en de wetenschappelijke waarde van beide publicaties lijkt mij daarmee wel duidelijk.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Dank je voor deze toelichting Gerrit. Daarmee maak je inderdaad het verschil duidelijk!

Ik ben het overigens met je eens (ook al voor de vorige bijdrage) dat het berekenen van draagvlak voor een gebied voor een populatie van welk dier dan ook, een hachelijke onderneming is.

Dit draagvlak is zeer dynamisch en kan van jaar tot jaar enorm verschillen. En daarmee ook de grootte van populaties.

Een van onze grootste tekortkomingen in natuurbeheer is volgens mij dat wij naar constante populaties streven. Dat op zich is al erg onnatuurlijk.

En daarmee zijn we dan al bijna aan de catastrofe theorie...................
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Via onderstaande link is het werkplan van de Stichting Fauna Beheer Eenheid Veluwe voor het seizoen 2008-2009 in te zien.

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=30342

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Brief van de minister over de wilde zwijen op de Veluwe en het lokken van wilde zwijnen met voer door toeristen.

De brief is via onderstaande link te lezen:

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=30877
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels