Jacht op de veluwe

Gestart door carel, november 09, 2007, 12:19:10 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

CiteerToch denk ik dat drukjacht effectief kan zijn. Het overgrote deel van het afschot is juist de maat die je zeer snel kan aanspreken.
De puntjes op de 1 zetten kan je dan verder bij aanzit.

Maar als alles met aanzit gerealiseerd kan worden, heeft dat natuurlijk de voorkeur.

Groet,

Grutto
Dat is nu precies de reden waarom ik voorstel te overwegen drukjacht in het begin van het seizoen toe te passen!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#61
Citeer
Citeer(g.j.keizer @ Jun 3 PM) Dieren, waarvan de worp door het gemiddelde voedselaanbod in het voorafgaande (voedselrijke) seizoen binnen de grenzen van het door de geslachtsrijpe zeugen bezochte gebied en via de opgebouwde (niet gebruikte) vetreserves hormonaal wordt gestuurd. Zo brengt de populatie zich weer op het niveau van het voorafgaande jaar, dat niet door ons, maar door de dynamiek van het door de mens ernstig verstoorde en door hem gedomineerde ecosysteem van de Veluwe wordt bepaald.
Deze zinnen begrijp ik niet. Kun je dit nog eens uitleggen?
Joram,
1. Voortplanting bij zoogdieren (en vogels) wordt hormonaal (feromonen of geslachtshormonen) gestuurd. Wanneer de dichtheid van het voedselaanbod op het voedselterritorium (= tevens voortplantingsterritorium) toeneemt, neemt het aantal (eieren of) jongen toe. Hoe groter het aanpassingsvermogen of opportunisme van een diersoort is in het volgen en gebruiken van menselijke activiteiten voor zijn voedselvoorziening, des te groter is zijn voortplantingssucces. Het wilde zwijn is daarvan een goed voorbeeld, net als de aalscholver, die in het broedseizoen in klein groepsverband een kweekvijver vol forellen leegvist. Toen men de eieren van het eerste legsel raapte, produceerden de vrouwtjes twee keer zo veel eieren in het tweede legsel. En afschot van wilde zwijnen is bij een ongewijzigd voedselaanbod (zie 2.) en afwezigheid van door de mens verjaagde natuurlijke predatoren dus eveneens dweilen met de kraan open. Denk daarbij ook aan het recente succes van een aantal invasieve exoten. Zoals jij elders al zei : natuur is niet ethisch maar pragmatisch (= opportunistisch).
2. Zoals ik eerder al onder dit topic aangaf : de mens heeft het voedselaanbod in de Veluwezoom ingrijpend veranderd door Amerikaanse eiken en tamme kastanjes aan te planten, die rijker vrucht dragen en grotere en voedzamere vruchten hebben dan de in het kerngebied aanwezige zomereiken en beuken en door (voedermais)akkers aan de randen van het gebied aan te leggen. Bovendien zijn door verzuring, vermesting en verdroging in de herfst steeds minder vruchtlichamen van  ectomycorrhizavormende zwammen, die een belangrijke voedselbron voor rood- en zwartwild vormen, in het kerngebied aanwezig. De zwijnen trekken daardoor weg uit het niet door wegen doorsneden of voor agrarisch gebruik bestemde kerngebied naar de randen van de bebouwde kom, waar ze op akkers, recreatieterreinen, volkstuinen, kerkhoven en op wegen schade veroorzaken.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

CiteerDe nachtkijker heeft 1 groot nadeel. Als je door zo'n ding kijkt, moeten je ogen weer wennen aan het donker en kun je via de kijker op de geweer niet meer goed aanspreken.
Ik bedoel een nachtkijker als vizier!
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#63
CiteerJoram,
2. Zoals ik eerder al onder dit topic aangaf : de mens heeft het voedselaanbod in de Veluwezoom ingrijpend veranderd door Amerikaanse eiken en tamme kastanjes aan te planten, die rijker vrucht dragen en grotere en voedzamere vruchten hebben dan de in het kerngebied aanwezige zomereiken en beuken en door (voedermais)akkers aan de randen van het gebied aan te leggen. Bovendien zijn door verzuring, vermesting en verdroging in de herfst steeds minder vruchtlichamen van  ectomycorrhizavormende zwammen, die een belangrijke voedselbron voor rood- en zwartwild vormen, in het kerngebied aanwezig. De zwijnen trekken daardoor weg uit het niet door wegen doorsneden of voor agrarisch gebruik bestemde kerngebied naar de randen van de bebouwde kom, waar ze op akkers, recreatieterreinen, kerkhoven en op wegen schade veroorzaken.
Het zal wel aan mij liggen, maar ik lees enige tegenstrijdigheid in punt 2

Er is dus meer voedsel aanwezig  door aanplant van tamme kastanje en amerikaanse eik. Waarom gaan ze dan trekken omdat de vruchtlichamen van  ectomycorrhizavormende zwammen afwezig zijn?

Volgens mij vertoont elke sterk expanderende populatie gewoon een sterkere migratiedrang.

En of ze nou mais, aardappelen of andere gewassen vinden, de agrarische gebieden zijn gewoon een walhalla voor het wilde zwijn.

Zwijnen gedogen in agrarisch gebieden kost kapitalen. Heb je zwijnen in aangrenzende gebieden dan moet je dus voorkomen dat ze nr argrarische gebieden gaan. Daar is volgens mij voor nodig, een adequaat, mogelijk selectief raster en populatie beheer.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#64
Citeer1. Het zal wel aan mij liggen, maar ik lees enige tegenstrijdigheid in punt 2. Er is dus meer voedsel aanwezig  door aanplant van tamme kastanje en amerikaanse eik. Waarom gaan ze dan trekken omdat de vruchtlichamen van  ectomycorrhizavormende zwammen afwezig zijn?
2. Zwijnen gedogen in agrarische gebieden kost kapitalen. Heb je zwijnen in aangrenzende gebieden dan moet je dus voorkomen dat ze naar agrarische gebieden gaan.
Wim,
1. Er is door menselijk ingrijpen meer voedselaanbod in de Veluwezoom, dat wil zeggen aan de rand van de Veluwe aanwezig, dan in het kerngebied, waar het voedselaanbod door het verdwijnen van paddenstoelen ook nog eens achteruit gaat.
2. Dat is op de Veluwe als geheel en met name in de Veluwezoom (op korte termijn) niet meer mogelijk, we zijn nu aan de opportunistische, hormonaal gestuurde populatiedynamiek van het zwartwild overgeleverd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

CiteerP.S. : zou je willen volstaan met het quoten van voor jou reactie relevante gedeelten uit mijn post en de rest (= punt 1) alsnog willen wissen. Dat scheelt mij bij het quoten om op jou te reageren een hoop werk.
Is bij deze gebeurd. Had iets in bericht gewijzigd en ik had dus ook de quoot aan moeten passen.

Verder geloof ik wel degelijk dat het mogelijk is de wilde zwijnen uit de landbouwgebieden te houden. Althans voor 99%. Dit baseer ik op mijn waarnemingen in de buurt van Nationaal park de Meinweg.

Varkens vinden het prachtig te wroeten in vochtige grasvelden. Op zoek naar wormen en andere dierlijke eiwitten.

De golfbaan is dan ook heel aantrekkelijk voor het wilde zwijn. Het daar gebruikte raster is effectief. Op circa 20 jaar tijd is er twee keer een zwijn op de golfbaan geweest. Dassen en reeen maken gewoon gebruik van het terrein, evenals konijnen, egels etc.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

CiteerWaarom zou een zwijn in het bos blijven, zoals meestal gebeurt,  als er beter voedsel te vinden aan de rand?
Ik heb me zo goed als mogeljk verdiept in de functie van het zwijn binnen ons ecosysteem.

Mijn theoretisch gefilosofeer probeer ik altijd te voeden en te toetsen in het veld.
De populatie veluwe zwijnen ken ik nauwelijks. Mijn praktijkgegevens komen uit Midden-Limburg en uit Polen.

Volgens mij is het een farce te denken dat een zwijn een typisch bosdier is. Wel heeft het zwijn behoefte aan plekken met voldoende dekking om te rusten. Niet meer en niet minder.

In Polen kun je dit beter waarnemen als in Nederland. Wij proberen de zwijnen zoveel mogelijk in bosgebieden te houden. Uit ecologisch oogpunt zie ik ze ook graag in meer open gebieden. Maar niet in de agrarische akkers. Dan wimpelen we de kosten van natuurontwikkeling deels, of mischien wel grotendeels, af op de individuele agrarier.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#67
Citeer1. Vorig jaar was er veel voedsel in het bos te vinden (mast).
2. Dát verklaart voor een belangrijk deel de grote aanwas van dat jaar en niet de opportunistische levenstijl van het zwijn die jij meent waar te nemen. Want die is het gevolg van een te grote populatie in dat gebied. Je draait m.i. oorzaak en gevolg om.
3. Dat is o.a. te merken aan het groter aantal ongelukken, maar ook aan meer schade aan de randen van de Veluwe. Vreemd genoeg valt dat de meeste jaren nogal mee, BEHALVE als de populatie heel groot is.
4. Ik zie meer beweringen die je niet goed onderbouwd: Je geeft aan dat het voedselaanbod in de Veluwekern lager is dan de Veluwezoom.
5. Zwijnen zijn niet al te achterlijk en hebben een goede neus voor voedsel. Waarom zou een zwijn in het bos blijven, zoals meestal gebeurt,  als er beter voedsel te vinden aan de rand ?
Joram,
1. Ken jij het verschil tussen een mastjaar en noodbloei en -vruchtzetting van een boom en/of noodbloei van een van een levende boom afhankelijke paddenstoel of zwam en wat het ene of het andere veroorzaakt, oftewel wat de relatie is tussen beide fenomenen. En weet jij hoe het in mei-juni, als de fotosynthese (suikerproductie) in de boom nauwelijks op gang is gekomen, verschijnen van aan de herfst gebonden parasieten en ectomycorrhizasymbionten onder de paddenstoelen en zwammen is te verklaren en welke mogelijke gevolgen dat (op termijn) voor de boom heeft ?
2. Ik heb het niet over oorzaak of gevolg en over mijn waarnemingen, maar geef  een door wetenschappelijk onderzoek onderbouwde sterke correlatie tussen het voedselaanbod in het voorafgaande jaar en de worp in het daarop volgende jaar aan, die hormonaal (en niet door gedrag in datzelfde jaar) wordt gestuurd.
3. Ben jij bekend met de lokale situatie in het Nationaal Park De Veluwezoom en hoe menselijk ingrijpen daar de populatiedynamiek van zwart- (en rood)wild beïnvloed heeft ? En waardoor wordt de populatie vooral daar heel groot ?
4. Heb jij de toename van parasitaire paddenstoelen en zwammen en de teruggang (van vruchtllichamen) van ectomycorrhizavormende macrofungi en de verminderde vitaliteit van met deze zwammen in symbiose levende bomen als zomereiken en beuken in het kerngebied van de Veluwe onderzocht en gemonitord ? Weet jij welke rol schimmels (micro- en macrofungi) in de gesloten voedselkringloop van bosecosystemen spelen en hoe het voedselaanbod voor bosgebonden dieren daarvan afhangt of daarmee samenhangt en dat Amerikaanse eiken en tamme kastanjes ook ectomycorrhizasymbionten aan zich hebben weten te binden, die wel vruchtlichamen produceren ?
5. Varkens beschikken, net als mensen overigens, in hun neusholte over een direct met het rhinencephalon (reukhersenen) in verbinding staand vomero-nasaal orgaan, waarmee ze door truffels en andere voor hun voortplanting en verspreiding van dieren afhankelijke organismes geproduceerde geurstoffen (feromonen) over grote afstand kunnen waarnemen. Bij afwezigheid van dit type voedsel in het kerngebied zullen ze "hun neus achterna gaan" en elders voedsel gaan zoeken.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

evertdirks

Citeer
Zie de titel van dit topic : "Jacht op de Veluwe", dat gaat over de (druk)jacht op wilde zwijnen op de Veluwe,  En heb je ooit kennis genomen van onderzoek naar de pijn en stress, die vissen ervaren als ze aan de haak worden geslagen ? Over onnodig  opzettelijk toegebracht dierenleed gesproken.
En dus hebben vissen en het praten over pijnlijdende vissen hier niets te zoeken.
Als er nu een gebied is waar zeer weinig gevist wordt is het wel de veluwe.
Over offtopic gesproken.

B) Evert  
Evert

Leer eerst het "gewone" herkennen, dat komt het bijzondere vanzelf.

g.j. keizer

#69
Citeer1. In die presentatie ontbreekt de argumentatie. Daarmee laat je een beperking van je kennis zien. En dat laatste is jammer want ik vermoed dat het met die beperking wel mee valt.
2. Kun jij dit onderzoek ... met ons delen ?
Joram,
1. Net zoals jij in jou argumentatie meent te kunnen volstaan met vermelding van "mast" en een "goede neus" bij zwijnen, zonder dat je blijk geeft van kennis op dat gebied en "feiten" over een gebied debiteert, dat je niet uit eigen ervaring kent en waar je zelf geen veldonderzoek hebt verricht. Ik neem aan, dat het antwoord op al mijn aan jou gerichte vragen dus nee is, waarmee jij de beperking van jou kennis op het gebied van de (bos)ecologie, de belangrijkste voedselbiotoop voor zwartwild, illustreert. Voor een verhandeling over bosecologie en de rol, die macrofungi in de voedselkringloop van (natuurlijke) ecosystemen spelen, verwijs ik naar http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=26388 , http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=34547 en mijn door ETI/UvA beheerde website http://www.soortenbank.nl : Paddenstoelen : Inleiding : de hoofdstukken vanaf Microfungi en macrofungi, of vergroot je kennis door een opleiding in dit vakgebied te volgen. Wordt het, zoals ik elders al suggereerde, geen tijd, dat (toetsing van) kennis van ecologie in de opleiding van jagers (en BOA's) wordt opgenomen ?
2. Tip : google eens op dit onderwerp en je vindt pagina's met verwijzingen naar internationaal wetenschappelijk onderzoek (met referentieliteratuur) door specialisten (gedragsbiologen/ethologen, ecologen, dierfysiologen) op dit terrein en op het gebied van een door dieren "nagestreefde" energiebalans of energetisch evenwicht, die het resultaat is van de gebleken beschikbaarheid van voedsel en de inspanning die moet worden geleverd om het voedsel te bemachtigen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#70
Citeer(g.j. keizer @ Mar 19 2008, 18:23 PM) En heb je ooit kennis genomen van onderzoek naar de pijn en stress, die vissen ervaren als ze aan de haak worden geslagen ? Over onnodig  opzettelijk toegebracht dierenleed gesproken.
Citeer(evertdirks @ Jun 4 2008, 10:15 AM) En dus hebben vissen en het praten over pijnlijdende vissen hier niets te zoeken. Over offtopic gesproken.
Evert,
Ter informatie : het topic "Sportvisserij" is op 26 mei 2008 door Marijke Huysse geopend.
En het topic "Sportvisserij2, Discussie op laag niveau, niet voor mensen die enige expertise claimen" eveneens door Marijke Huysse op 4 juni 2008.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#71
Citeer1. Ik doelde op het specifieke onderzoek over wilde varkens/voedselaanbod in voorgaande jaar/aanwas. Ik neem aan dat je in ieder geval de titel wilt geven. Anders kun je zelf misschien even googlen en de link doorgeven.
2. Ik heb van verschillende kanten op dit forum gehoord dat het niet te ingewikkeld moet worden, anders kan een heel beperkte groep de discussies volgen.
3. Vandaar dat ik je vragen links laat liggen.
Joram,
1. Er bestaat niet één specifiek, in één wetenschappelijk artikel bijeengebracht of samengevat onderzoek naar "wilde varkens/voedselaanbod in voorafgaande jaar/aanwas" en/of naar het nagestreefde energetische evenwicht bij zwijnen. Een samenvatting van de uitkomsten van de vele onderzoeken op dit gebied, waarin voornamelijk het voedselzoekend gedrag en de voortplantingsstrategieën van zoogdieren (waaronder zwijnen) en vogels onder de loep zijn genomen, vind je in mijn berichten. Zie hiervoor ook : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=30922 : torenvalk en aalscholver. Als je mij niet op mijn woord gelooft, kan ik niet anders dan je naar een uitgebreide referentieliteratuurlijst van abstracts van gedragsbiologische en dierfysiologische onderzoeken naar het eerder genoemde onderzoeksonderwerp verwijzen en zal je je verder in het onderwerp in moeten lezen. Hetzelfde geldt voor literatuur over het vomero-nasale orgaan bij varkens. Interessante en toegankelijke literatuur over de invloed van feromonen en het VNO op ons gedrag is te vinden als je googled op combinaties van : vomero nasal organ-attractiveness-facial/body symmetry-copuline.
2. Dat is niet anders als je je niet tot één diersoort kan beperken, maar (de dynamiek van zelfregulering van) het totale (bos)ecosysteem inclusief de voedselkringloop, waar dit dier onlosmakelijk mee is verbonden en van afhankelijk is en de menselijke invloed daarop moet meenemen in de analyse en oplossing van het door mensen en niet door zwijnen ervaren probleem.
3. Heb ik niet twee "links" op Waarneming.nl en een link naar http://www.soortenbank.nl gegeven, waar je de antwoorden op mijn vragen vinden kan ?
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#72
Citeer1. Oh, doe dan niet alsof er wel zo'n onderzoek is.
2. Het is zelfs nog ingewikkelder.
3. Voor de liefhebbers: lees de vragen nog even na, google de antwoorden ...
Joram,
1. Dat doe ik ook niet, ik geef aan, dat deze samenvattende conclusie uit een veelheid aan onderzoeken naar voedselzoekend gedrag en voortplantingsstrategieën, waaronder dat van zwijnen, is te trekken.
2. Vertel, ik leer graag van anderen, die meer expertise hebben op dit gebied.
3. Enige zelfwerkzaamheid mag toch wel van de deelnemers aan deze discussie worden verwacht. Jij en andere "liefhebbers" hoeven overigens niet te googlen, het zijn drie directe links naar door mij gestarte topics op twee fora van Waarneming.nl en een link naar mijn frequent geraadpleegde, door ETI/UvA beheerde site op Soortenbank.nl.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

Citeer1. Er bestaat zoiets als het vlindereffect: binnen dynamische systemen (zoals bv. het weer) kunnen kleine veranderingen, grote gevolgen hebben. Het wordt in de wiskunde wel de chaostheorie genoemd. Iedereen kent wel het voorbeeld van de vlinder die door een enkele vleugelslag elders ter wereld een orkaan kan veroorzaken. 't Is leuk zo'n theorie, maar wat heb je er aan buiten de wiskunde? Neem je het te letterlijk, dan durf je niet eens meer adem te halen uit angst voor overstromingen en andere rampen.
2. Je kan er wel iets anders mee. Namelijk bedenken dat het nauwelijks zinvol is om voorspellingen te doen in dynamische systemen. En al helemaal in dynamische systemen (plant en dier) die zich in een dynamische systeem (een bos) in een dynamisch systeem (de aardse natuur) in een dynamisch systeem (de kosmos) bevinden. Verder dan beschrijven van wat er gebeurd is (voltooid tegenwoordige tijd) en er wat statistische functies op los laten kom je niet. Om iets te weten te komen over natuur, moet je naar de individuele plant of het individuele dier kijken. Die heeft namelijk een heel bijzondere eigenschap: de eigenschap om in z'n eentje te evolueren. Wat er uit komt? Dat weet je pas achteraf.
Joram,
1. Dat je nog een schot durft te lossen zonder te weten welke kettingreactie door de geluidsgolf van het schot en de trilling van het ter aarde stortende dier wordt getriggerd en wat daarvan de uiteindelijke gevolgen op wereldschaal of binnen het heelal kunnen zijn.
2. Je kan ook overal (zonder wetenschappelijk bewijs) de hand van een hogere macht in zien of de mutaties in de genetische opmaak van een organisme aan verhoogde activiteit (sterkere ultraviolette straling) in/op de zon (zonnevlekkentheorie) toeschrijven. En hoe toets je de evolutie in het gedrag of de genetische opmaak bij een individueel organisme achteraf, als je vooraf geen onderzoekshypotheses op basis van gestandaardiseerde metingen in de uitgangssituatie hebt geformuleerd ? Als ik jou interpretatie van de chaostheorie goed begrijp, kunnen we al het empirisch of fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de dynamiek binnen (natuurlijke) ecosystemen en naar dier- en menselijk gedrag, dat tot nu toe heeft plaatsgevonden, naar de prullenbak verwijzen en hoeft niemand nog consequenties aan de uitkomsten van dit type onderzoek te verbinden. We kunnen niet anders doen dan afwachten wat de uitkomsten van ons handelen zijn en daar achteraf nog wat statistische bewerkingen zonder voorspellende waarde op los laten. We hoeven niet meer te anticiperen op wat komen gaat, omdat dat toch niet te voorzien of te voorkomen valt. Kunnen we allemaal opgelucht ademhalen, of toch niet, als we de mogelijke gevolgen van zo'n massale luchtverplaatsing niet kunnen overzien :whistle: .
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

evertdirks

#74
CiteerNeem je het te letterlijk, dan durf je niet eens meer adem te halen uit angst voor overstromingen en andere rampen.
Pasop ook je keuze om niet te ademhalen kan een orkaan veroorzaken :whistle: .
De chaostheorie zeg zeker niet dat wetenschappelijk onderzoek geen zin heeft.
Het zegt "Slechts" dat de hoeveelheid variabelen zo groot zijn dat de uitkomst niet exact te voorspellen is.
Maar binnen een aantal waarschijnlijkheids kaders is wel degelijk een mogelijk oorzaak en gevolg aan te geven.

B) Evert
Evert

Leer eerst het "gewone" herkennen, dat komt het bijzondere vanzelf.

wimtegels

CiteerIn het onderzoek "Ethische aspecten bij het beheer van wilde zwijnen" spreken Groot-Bruinderink en Lammertsma over een draagkracht van het gebied dat overeenkomt met een zomerplafond van 1417 zwijnen. Lijkt mij prima.
En welk voorjaarsbestand hoort daarbij?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#76
Citeer1. In het onderzoek "Ethische aspecten bij het beheer van wilde zwijnen" spreken Groot-Bruinderink en Lammertsma over een draagkracht van het gebied dat overeenkomt met een zomerplafond van 1417 zwijnen.
Joram,
Hoe wordt draagkracht gedefinieerd/geoperationaliseerd ? Als het (verwachte) voedselaanbod in de (na)zomer, herfst en winter in verhouding tot de te verwachten zomerpopulatie zwijnen ? Zo ja, hoe is dat vastgesteld en wordt daarbij rekening gehouden met de fluctuaties in de beschikbaarheid en de periodiciteit van zaden/vruchten/wortels/gras, insecten(larven), wormen en paddenstoelen of zwammen in het kerngebied en langs de randen ?

1. Tekst : Momenteel wordt in het beheer weinig ruimte gelaten voor natuurlijke aantalsfluctuaties, die wel mogen worden verwacht op basis van schommelingen in het voedselaanbod. Bij natuurlijke aantalsschommelingen zal relatief veel sterfte door ondervoeding optreden. De ethiek van de opdrachtgever (Dierenbescherming) laat dit echter niet toe. Voor bejaagbare soorten kiest de overheid voor een (meer) antropocentrische benadering , waarbij benutting (oogsten) en het voorkomen van schade (beheer) voorop staat.
Conclusie : de conclusies in het rapport zijn een klassiek voorbeeld van "wiens brood men eet, wiens taal men spreekt" : de ethiek van de Dierenbescherming (en het overheidsbeleid) wordt (worden) als uitgangspunt voor het advies genomen. Bij afwezigheid van natuurlijke predatoren wordt zelfregulering binnen de populatie op basis van het voedselaanbod op ethische of andere antropocentrische gronden afgewezen, de mens als substituutpredator of regulator gehandhaafd en wordt er afgezien van de herintroductie van wolf en/of lynx, hetgeen de (beheers)jacht waarschijnlijk overbodig zou maken, omdat de bewoners van de Veluwe (en niet de zwijnenpopulatie) daar nog niet aan toe zouden zijn.
2. Tekst : Ecologische draagkracht. In de gematigde streken is het voedselaanbod in de winter het belangrijkst. Eikels en beukennootjes ("mast") zijn het belangrijkste bij de aanleg van vetreserves. Het voortplantingssucces van zeugen met minimale vetreserves, die in de voortplantingsperiode (november/december) in oestrus zijn, is minimaal tot nul. Op natuurlijke wijze voedsel vergaren vergt meer inspanning (energie) vanwege het afleggen van grotere afstanden en de (territorium)strijd om voedsel dan het op één of enkele locaties (in relatieve rust) nuttigen van overvloedig aangeboden voedsel. Het aanbieden van wildweides en mais verhoogd de draagkracht met 16 %.
Conclusie: Bijvoedering (bij afwezigheid van predatoren) verstoort de natuurlijke selectie binnen de populatie en het voedselzoekend gedrag (individuele energiebalans of energetisch evenwicht) en wordt ingegeven door antropocentrische overwegingen en/of dient het faciliteren van de oogstjacht. Bovendien wordt het op landelijke schattingen gebaseerde (sterk fluctuerende) meerjarige natuurlijke voedselaanbod niet met lokale onderzoekscijfers onderbouwd, waarin de bijdrage van de afzonderlijke voedselbronnen in relatie tot bijvoedering als voedselbron voor dit gebied wordt gekwantificeerd, terwijl er wel een prognose voor de zomerstand van de zwijnenpopulatie op de Veluwe wordt gegeven.
Samenvattende conclusie 1 en 2 : de Dierenbescherming houdt vanwege ethische bezwaren de oogst- en beheersjacht in stand en de herintroductie van natuurlijke predatoren wordt op basis van niet onderzochte aannames afgewezen.
3. Tekst : Het ecosysteem van de Veluwe wordt gekenmerkt door een groot aandeel energie-aanbodarm (en natriumarm) bos ... met jonge (loof)bomen.
Conclusie : De voor het voedselaanbod in de nazomer en herfst en de vetreserves in de voortplantingsperiode en de winter belangrijke paddenstoelen en zwammen, die een geheel eigen periodiciteit kennen en van de vitaliteit van bomen afhankelijke fluctuaties vertonen, worden niet genoemd, casu quo niet in de schattingen van het (potentieel) aanwezige voedselaanbod opgenomen, terwijl varkens nota bene over een orgaan (VNO) beschikken, dat hen in staat stelt om boven- en ondergrondse vruchtlichamen over afstand waar te nemen. In het rapport wordt de bijzondere situatie niet meegenomen, die in het Nationaal Park De Veluwezoom is ontstaan door aanplant van inmiddels oudere, rijk fructificerende ("mast"), goed gemycorrhiseerde Amerikaanse eiken en tamme kastanjes met voedselrijke grote zaden (energetisch evenwicht) en een daarmee samenhangende rijkdom aan vruchtlichamen van ectomycorrhizasymbionten, tegenover de verminderde vitaliteit, met het uitblijven van "mast" en/of optreden van noodbloei en -vruchtzetting met overwegend "loze" steriele zaden als gevolg, van (jongere) zomereiken en beuken in het achterliggende kerngebied, die door verrijking en verzuring en de daaraan gerelateerde sterke achteruitgang (van vruchtlichamen) van voor de boom essentiële ectomycorrhizasymbionten is veroorzaakt. Waarmee de werkelijke verklaring voor de migratie vanuit het kerngebied naar de dichter bevolkte en door wegen doorsneden Veluwezoom en de schade die daardoor ontstaat niet wordt gegeven.
Eindconclusie : De ecologische draagkracht van de Veluwe is op schattingen en niet op veldonderzoek naar het voedselaanbod ter plaatse gebaseerd, waarin het aandeel van paddenstoelen en zwammen als voedselbron niet is opgenomen en die ook nog eens geen rekening houden met de specifieke situatie, die langs de randen (Veluwezoom) en in het achterliggende kerngebied bestaat. De berekening van de zomerstand van de zwijnenpopulatie is daarmee niet meer dan een "wild guess", die leidt tot een zo onbetrouwbare prognose, dat de vaststelling van het jaarlijkse afschotquotum voor (delen van) de Veluwe daar niet op kan worden gebaseerd.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

#77
Hier het rapport van Groot-Bruinderink en Lammertsma

http://library.wur.nl/file/wurpubs/LUWPUBR...30_A502_001.pdf

Ik kan me alles voorstellen bij de gewenste voorjaarsstand vanuit de omschreven doelstellingen.

Een voorjaarsbestand van ruim 500 is echter een kleine populatie. Temeer omdat de populatie geen contact heeft met andere populaties. Dit lijkt me een belangrijk probleem dat opgelost moet worden.

De Meinwegpopulatie staat in contact met de Duitse populatie
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#78
Joram & Wim,
Ik heb het wat betreft de uitgangspunten en referentiedata nogal eenzijdige en gedateerde rapport (2002) nagelezen en kom tot de volgende vaststellingen, die ik als "antwoord" op mijn eigen vragen in mijn laatste bericht heb opgenomen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Ik vind de eenzijdigheid van het rapport nogal meevallen. Er worden verschillende jachtmethoden besproken. Ook worden de effecten van verschillen in omvang van de populatie besproken.

In hoeverre het rapport op 6 jaar gedateerd is kan ik van hieruit niet bepalen. Dat is sterk afhankelijk van het aandeel jonge aanplant. Daar zullen immers de productiecijfers van mast relevant kunnen veranderen.

Over het aandeel van paddestoelen in het voedsel van wilde zwijnen ken ik geen cijfers. En Gerrit merkt terecht op dat dit in het betreffende onderzoek niet is meegenomen.

Gerrit, heb jij cijfers die een indicatie kunnen geven van de hoeveelheid paddestoelen die op de Veluwe beschikbaar zijn voor wilde zwijnen?
Is er bijvoorbeeld een verhouding te geven tussen tonnen mast en tonnen paddestoelen?

Met dergelijke cijfers zou je uit kunnen rekenen of het niet meetellen van de paddestoelen significant andere cijfers voor de populatie van de wilde zwijnen op zou leveren
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#80
Citeer1. Ik vind de eenzijdigheid van het rapport nogal meevallen. Er worden verschillende jachtmethoden besproken.
2. Ook worden de effecten van verschillen in omvang van de populatie besproken. In hoeverre het rapport op 6 jaar gedateerd is kan ik van hieruit niet bepalen. Dat is sterk afhankelijk van het aandeel jonge aanplant. Daar zullen immers de productiecijfers van mast relevant kunnen veranderen.
3. Over het aandeel van paddestoelen in het voedsel van wilde zwijnen ken ik geen cijfers ... merkt terecht op dat dit in het betreffende onderzoek niet is meegenomen ... cijfers die een indicatie kunnen geven van de hoeveelheid paddestoelen die op de Veluwe beschikbaar zijn voor wilde zwijnen? Is er bijvoorbeeld een verhouding te geven tussen tonnen mast en tonnen paddestoelen? Met dergelijke cijfers zou je uit kunnen rekenen of het niet meetellen van de paddestoelen significant andere cijfers voor de populatie van de wilde zwijnen op zou leveren
Wim,
1. Het rapport is in die zin eenzijdig, dat beide ecologische of "natuurlijke'" oplossingen op voorhand (op antropocentrische gronden) worden afgewezen, waardoor men niet anders dan voor de beheersjacht kan kiezen en bovendien wordt de oogstjacht ook nog eens gefaciliteerd door bijvoedering aan te bevelen. Vervolgens gaat men uitvoerig in op de verschillende jachtmethodes en spreekt men zijn voorkeur voor een tweetal vormen van beheers- en oogstjacht als enige opties voor populatieregulering uit.
2. Ik moet opnieuw verwijzen naar de rol, die macrofungi in de dynamiek van bosecosystemen spelen ( http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=26388 ). Jonge aanplant van traag groeiende boomsoorten, die honderden jaren oud kunnen worden, wordt gekenmerkt door geringe bloei en vruchtzetting, ze dragen de eerste tientallen jaren nauwelijks bij aan de voedselvoorziening. Loofbomen als eiken en beuken hebben met name fosfor nodig om zaden te kunnen produceren. In de bodem gebufferde fosfor wordt door de zwamdraden (hyfen) van het mycelium van twee geslachten van "late fase"-symbionten (Russula, Lactarius) opgenomen en via de schimmelmantel (ectomycorrhiza) aan de boomwortel doorgegeven. Hoe ouder een boom kan worden, hoe langer het duurt voordat hij door deze "late fase"-symbionten wordt gekoloniseerd en hoe langer de boom nodig heeft om vrucht te dragen.
3. Bij bomen zijn twee vormen van (schijnbaar) rijke vruchtzetting bekend, mast met fertiele zaden en noodbloei met overwegend loze of steriele zaden. Mast is geassocieerd met overvloedige energiereserves, die in het voorafgaande jaar werden opgebouwd en in de wortels, houtvaten en mergstralen werden opgeslagen. Noodbloei is geassocieerd met verminderde vitaliteit als gevolg van de teruggang van ectomycorrhizasymbionten (verzuring, vermesting, verdroging) en daarop volgende aantasting door parasieten, waarbij de boom zijn laatste reserves gebruikt om nog een keer in nageslacht te investeren en het mycelium bij de aanvoer van (in water opgeloste) voedingsstoffen overvraagt zonder dat de ectomycorrhizasymbiont er suikers voor terug krijgt. De boom dreigt zo een parasiet van zijn boomsoorteigen ecosysteem te worden.
Rijke fructificatie bij ectomycorrhizasymbionten is of geassocieerd met een overvloed aan energiereserves bij de boom, die de boom "ter beschikking stelt", of met een verstoring in de symbiotische relatie (feitelijk een vorm van gebalanseerd parasitisme) tussen boom en ectomycorrhizasymbiont, waarbij het mycelium de boom "leegtrekt" om (zo lang het nog kan) zo veel mogelijk vruchtlichamen (sporen) te produceren. Mast en rijke fructificatie van vruchtlichamen gaan zelden samen of treden soms alternerend en meestal met meerdere tussenliggende jaren op. Hetzelfde geldt voor noodbloei- en -vruchtzetting bij bomen en noodbloei bij macrofungi.
Tijdens inventarisaties en monitoring van paddenstoelen en zwammen wordt (meestal) alleen het voorkomen van soorten en niet de hoeveelheid aanwezige vruchtlichamen per soort geregistreerd. Wat de gegevens over rijke jaren betreft, moet men op de in kringen van veldmycologen gedeelde ervaringen en op het jaaroverzicht in Coolia (NMV) en andere mycologische tijdschriften afgaan. Verder zijn "productiecijfers" uit de jaarlijkse aanvoer van boleten, cantharellen en gele stekelzwammen af te leiden. Zo wordt er jaarlijks gemiddeld 600 ton Eekhoorntjesbrood van Zweden naar Italië verscheept. Vorig jaar leek het een van de weinig voorkomende jaren van zowel mast als rijke fructificatie van paddenstoelen en zwammen te zijn. Probleem hierbij is echter, dat de ectomycorrhizasymbionten, die normaal gesproken in de herfst fructificeren, wanneer het bladgroen zich terugtrekt en de suikers gedeeltelijk in de wortels worden opgeslagen, al in mei en juni massaal met vruchtlichamen aanwezig waren toen het blad nog uit moest lopen en men (nog) niet weet wat daar de oorzaak van is, of er sprake is van een trend en welke consequenties dat op langere termijn voor de boom en zijn partners heeft.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Dank voor de antwoorden Gerrit.

Blijf ik nog met de vraag zitten hoe nu de rol van paddestoelen in de populatiegrootte van de wilde zwijnen te kwantificeren.

Daarbij zijn mijn inziens twee zaken van belang:
1. De hoeveelheid voor varkens eetbare paddestoelen.
2. Welke gedeelte van dit voedsel is aanwezig op het kritieke moment. Daar bedoel ik mee op het moment dat het voedselaanbod voor het zwijn het kleinste is. En dat is in de winter.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#82
CiteerBlijf ik nog met de vraag zitten hoe nu de rol van paddestoelen in de populatiegrootte van de wilde zwijnen te kwantificeren. Daarbij zijn mijn inziens twee zaken van belang:
1. De hoeveelheid voor varkens eetbare paddestoelen.
2. Welke gedeelte van dit voedsel is aanwezig op het kritieke moment. Daar bedoel ik mee op het moment dat het voedselaanbod voor het zwijn het kleinste is. En dat is in de winter.
Wim,
1. Zwijnen vreten alles wat maar verteerbaar is of het nu vers, verrot of overjarig is. Van de hardere soorten meerjarige houtzwammen blijven ze meestal af, maar voor mensen giftige of moeilijk verteerde soorten worden zonder problemen geconsumeerd. Ze eten zelfs met zwamdraden van witrot veroorzakende saprotrofe zwammen doorgroeid vermolmd hout van bomen met relatief zacht kernhout.
2. Het kritieke moment ligt niet in de winter, maar aan het einde van de herfst, wanneer de zeugen in oestrus komen, drachtig worden en hun vetreserves aanleggen om de voedselarme wintermaanden door te komen, dus juist in de periode, dat de meeste macrofungi (ectomycorrhizasymbionten, saprotrofen en parasieten) massaal met vruchtlichamen aanwezig zijn.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Ik denk dat de kritieke periode in herfst en winter ligt. De herfst is van belang om de vetreserves aan te leggen. Is in deze periode voedselschaarste dan zal dat zeker van invloed zijn op de worpgrootte in het daarop volgend voorjaar.

De hoeveelheid bereikbaar voedsel in de winter bepaald voor een aantal individuen het al dan niet overleven van de winter.

Wil je de bijdrage van de paddestoelen in draagkracht van een gebid voor een populaite berekenen, dan zul je de hoeveelheid toch op een of andere manier moeten kwantificeren. Daarbij zijn ook nog vragen van belang hoe stabiel het aanbod van paddestoelen is.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#84
Citeer1. Ik denk dat de kritieke periode in herfst en winter ligt. De herfst is van belang om de vetreserves aan te leggen. Is in deze periode voedselschaarste dan zal dat zeker van invloed zijn op de worpgrootte in het daarop volgend voorjaar. De hoeveelheid bereikbaar voedsel in de winter bepaald voor een aantal individuen het al dan niet overleven van de winter.
2. Wil je de bijdrage van de paddestoelen in draagkracht van een gebied voor een populatie berekenen, dan zul je de hoeveelheid toch op een of andere manier moeten kwantificeren. Daarbij zijn ook nog vragen van belang hoe stabiel het aanbod van paddestoelen is.
Wim,
1. Het voedselaanbod in oktober/november en de in die periode opgebouwde vetreserves bepalen het aantal embryo's (hormoongestuurd), het voedselaanbod in de winter en de in het voorjaar resterende vetreserves bepalen de worp, waarbij alleen in "goede jaren" het aantal biggen gelijk aan het aantal embryo's zal zijn en het zog bepaalt het aantal jongen, dat aan het zomerbestand wordt toegevoegd.
2. Wordt dat voor de jaarlijkse productie van de andere voedselbronnen dan ook gedaan, zodat de door jou gewenste berekening van de bijdrage van de hoeveelheid voorkomende paddenstoelen en zwammen in verhouding tot de overige voedselbronnen aan het voedselaanbod ook daadwerkelijk plaats kan vinden ? En ik heb eerder al aangegeven dat zowel voor vruchten of zaden van bomen, als voor vruchtlichamen van macrofungi geldt, dat ze aan al dan niet aan elkaar gerelateerde fluctuaties en periodiciteit onderhevig zijn en dat de stabiliteit van een belangrijk gedeelte van het aanbod aan paddenstoelen en zwammen door menselijk ingrijpen in de natuur (verzuring, vermesting, aanplant verkeerde boomsoorten) wordt bepaald en verstoord.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

-1-
In alle rapporten die ik doorneem over wilde zwijnen kom ik toch echt de bottle neck van beschikbaar voedsel in de winter tegen als een belangrijke regulerende factor.

-2-
Voor veel belangrijke voedingstoffen kan ik inderdaad een berekening van de beschikbaarheid vinden.

Ik verwijs even naar het volgende rapport:
http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFile...raRapport86.pdf


De methode is omschreven op blz. 67.

Ik kom er niets over paddestoelen tegen. Ik zou het zeer interresant en belangrijk vinden om er achter te komen hoe groot de bijdrage van paddestoelen in de voedselvoorziening voor wilde zwijnen kan zijn. Te meer omdat het wilde zwijn hier misschien meer van kan profiteren als zijn voedselconcurenten.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#86
CiteerIk verwijs naar het volgende rapport: Alterra Rapport 86. De methode is omschreven op blz. 67.
Ik kom er niets over paddestoelen tegen. Ik zou het zeer interessant en belangrijk vinden om er achter te komen hoe groot de bijdrage van paddestoelen in de voedselvoorziening voor wilde zwijnen kan zijn. Te meer omdat het wilde zwijn hier misschien meer van kan profiteren als zijn voedselconcurenten.
Wim,
Het rapport uit 2000 grossiert in niet met harde cijfers onderbouwde schattingen van het voedselaanbod in Brabant en Limburg en in uit zeer gedateerd (1995/1997) eigen veldonderzoek overgenomen cijfers over het voedselaanbod op de Veluwe, waarbij de auteurs zelf aangegeven, dat : "Een vergelijking tussen de in Noord-Brabant en Limburg geselecteerde gebieden en de Veluwe moeizaam verloopt, alleen al vanwege de (veel omvangrijkere) schaal (van de Veluwe) en het ontbreken van landbouwgebieden (op de Veluwe)". Bovendien werd in 1995/1997 in de berekeningen van de "standing crop" op de Veluwe geen rekening gehouden met het verschil in voedzaamheid van eikels en beukennootjes bij de productie van fertiele vruchten in een mastjaar en van overwegend steriele vruchten in een jaar, waarin noodbloei en -vruchtzetting optreedt. Daarnaast is (vanzelfsprekend) de in de voorbije 10 jaar door verzuring, vermesting en verdroging en daarmee samenhangende achteruitgang van ectomycorrhizasymbionten opgetreden dramatische vermindering van de vitaliteit van zomereiken en beuken op de Veluwe niet in de cijfers meegenomen.
Hierbij enkele (harde) cijfers over schimmels, paddenstoelen en zwammen. Het geschatte aantal over de hele wereld voorkomende fungi is ongeveer 1.500.000 soorten. Van alle levende organismes in de bodem dragen fungi het meeste bij aan de (ondergrondse) biomassa. Bijna alle planten (en alle heesters en bomen) zijn (van een vorm) van mycorrhiza afhankelijk om aan water en nutriënten te geraken, die ze via het uitgestrekte mycelium en de schimmelmantel van de symbiont aangevoerd krijgen. Planten leggen koolstof/koolhydraten/suikers in de vorm van cel- en houtstof vast, schimmels in de vorm van chitine (een suikerpolymeer). Volgens het rapport is de "standing crop" van struikheide 2.500 kg ds/ha. Bij Ericaceae vormt de mycorrhiza 80 % van de plant-fungus biomassa en verbruikt de schimmelsymbiont een groot deel van het gefixeerde organisch materiaal van de gastplant voor de aanmaak van zijn eigen structuren. Conclusie : wanneer een wild zwijn heide eet, dan is slechts 20 % van plantaardige herkomst (lignine, cellulose) en 80 procent schimmelweefsel (chitine).
In Nederland komen ruim 4.000 soorten macrofungi voor, waarvan zo'n 800 soorten ectomycorrhiza's vormen met enkele tientallen boomsoorten. Van de 4.000 inheemse soorten is de helft uitsluitend of hoofdzakelijk aan bossen gebonden. Door hun relatief hoge gehalte aan stikstof en fosfor zijn macrofungi zeer belangrijk voor de snelheid, waarmee nutriënten in het bos cirkuleren. Op korte termijn blijkt de snelheid van de nutriëntencirkulatie hoofdzakelijk te worden bepaald door productie en afbraak van vruchtlichamen, mycorrhiza's en mycelia, terwijl bladeren, naalden en hout op korte tijdsschaal slechts beperkt tot de omloopsnelheid van voedingsstoffen bijdragen. Uiteraard is de omloopsnelheid op langere termijn wel weer van de (oudere) bomen afhankelijk (bron : Th. Kuyper, Betekenis van paddestoelen voor het functioneren van oecosystemen. In : Paddestoelen en natuurbeheer : wat kan de beheerder ? WM nr. 212 KNNV, 1994).
Een gemiddeld bosoecosysteem produceert jaarlijks 400-600 ton/ha biomassa, paddenstoelen en schimmels nemen daarvan 1-6 % voor hun rekening. De strooiselproductie (inclusief zaden en vruchten) bedraagt jaarlijks 20-30 ton/ha, waarvan 15-50 % aan mycelia en vruchtlichamen van schimmels en paddenstoelen moet worden toegeschreven. De jaarlijkse fosfor- en stikstofproductie is respectievelijk 20-40 en 150-300 kg/ha, het aandeel daarin van fungi is respectievelijk 50-60 en 60-80 %.
Ter vergelijking : Zweden exporteert jaarlijks 600 ton verse vruchtlichamen van Eekhoorntjesbrood, dat (nog) geschikt is voor consumptie (jong, stevig, nog niet sporulerend : 40-60 % van het totale aantal in 2-3 maanden van het jaar aanwezige vruchtlichamen), waarbij deze boleet slechts één van de 3.000 aan het bosareaal in Skandinavië gebonden soorten macrofungi is. Volgens het rapport (1995) is de mediane mastproductie van zomereiken, beuken en grove dennen op de Veluwe respectievelijk 385 kg ds/ha, 175 kg ds/ha en 550 kg ds/ha per jaar. Omgerekend naar het totale oppervlakte van het zomereiken-, beuken- en grove dennenbos op de Veluwe, is de jaarlijkse mastproductie van deze drie boomsoorten vergelijkbaar met de jaarlijkse productie aan mycelia, mycorrhiza's en vruchtlichamen van slechts enkele honderden (schatting : 10-40 %) van de meer dan 2.000 loof- en naaldbosgebonden macrofungi, die op de Veluwe (kunnen) voorkomen, waarvan het overgrote deel door rood- en zwartwild wordt gegeten, dat daarmee ook nog eens een aanzienlijke hoeveelheid in de vruchtlichamen voorkomende dierlijke eiwitten in de vorm van insecten(larven) en wormen binnenkrijgt. Daarnaast is uit recent onderzoek gebleken, dat vruchtlichamen van macrofungi een breed scala aan polysacchariden bevatten, die bij mensen (en andere zoogdieren) de ontwikkeling van vrije radicalen (tumoren) remmen, tal van andere ziektes (diabetes, met cholesterol geassocieerde hart-en vaatziektes) voorkomen of reguleren en het afweersysteem versterken.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

wimtegels

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

g.j. keizer

#88
CiteerMogelijk nieuwe proeven met beheer van wilde zwijnen.
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...p_file_id=29315
Wim,
Geert Groot Bruinderink in Van Nature (NM, juli-augustus 2008) : NOG VEEL ONBEKEND OVER WILDE ZWIJNEN. "Nergens in of buiten Europa is ooit onderzocht hoe een populatie van wilde zwijnen zich ontwikkelt als je ze niet bejaagd. Tot op heden is dan ook niet bekend welke factoren op welke wijze de dynamiek van een niet bejaagde populatie varkens beïnvloeden. Nergens in of buiten Europa is een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar de relatie tussen de aantallen wilde zwijnen en de overlast die ze veroorzaken. Op dit moment worden er aanwijzingen en ontheffingen voor afschot afgegeven, hoewel daar geen gedegen onderbouwing voor is. Dat betekent dat ook niet duidelijk is hoe groot de rol van de jacht überhaupt is in de ontwikkeling van de populatie."
En Arne Heineman, regiodirecteur NM Gelderland : "De proef met een jachtvrij gebied moet nauwgezet begeleid worden door wetenschappelijk onderzoek om inzicht te krijgen in de effecten op de populatie-ontwikkeling, het ecosysteem en de omgeving. Dat inzicht is er momenteel niet, omdat er geen gebieden in de wereld zijn waar niet op wilde zwijnen wordt gejaagd. In het voorgestelde beheer zijn ecologische draagkracht en zichtbaarheid van de dieren voor het publiek de primaire uitgangspunten. In dat beheer kan de populatie zwijnen al naar gelang de beschikbaarheid van voedsel fluctueren. Na de laatste tellingen wordt er van uitgegaan, dat er 6.000 zwijnen zijn op de Veluwe. Maar dat is geen wetenschappelijk getal. De telmethode heeft een hoog folkloregehalte. Het enige wat je er uit kan afleiden, is of er sprake is van een toename of een afname."
En nogmaals Groot Bruinderink : "Ook is duidelijk dat wilde zwijnen een grote impact hebben op het ecosysteem waarvan ze deel uitmaken. Door hun vraat en wroetgedrag bevorderen ze de omzetting van plantaardig en dierlijk materiaal (edit : door schimmels/het soil food web). Zo creëren ze steeds weer nieuwe omstandigheden waar planten (edit : en fungi, waaronder de mycorrhizasymbionten) en dieren zich kunnen vestigen. De dynamiek die ze veroorzaken is uniek voor varkens."
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen

g.j. keizer

#89
CiteerIk doelde op het specifieke onderzoek over wilde varkens/voedselaanbod in voorgaande jaar/aanwas.
Joram,
Geert Groot Bruinderink (Alterra) over zijn onderzoek naar het menu van wilde zwijnen in Van Nature (NM, juli/augustus 2008) : "In een rijk mastjaar bestaat zo'n tweederde van het voedsel uit eikels en beukennoten. In een arm mastjaar daalt dat tot ongeveer een derde; het aandeel breedbladige grassen neemt in zo'n jaar flink toe van zo'n 25 tot 50 procent. Verder bleek uit de studie een relatie tussen de beschikbaarheid van mast enerzijds en het lichaamsgewicht en voortplantingssucces anderzijds. Ook de overlevingskans van biggen neemt aanzienlijk af in mastloze jaren. Het zijn factoren, die horen bij een natuurlijk, regulerend effect van het voedselaanbod." En in dit onderzoek is de consumptie van al dan niet massaal aanwezige paddenstoelen en zwammen (chitine) en het eventuele effect daarvan op de hormonenhuishouding en het voortplantingssucces van de geslachtsrijpe zeugen nog niet eens meegenomen.
Zwamgroet,
Gerrit J. Keizer
www.soortenbank.nl
Paddenstoelen