Hoofdmenu

Oude otters

Gestart door HPM, oktober 05, 2016, 10:11:37 AM

Vorige topic - Volgende topic

HPM

Deze berichten kon ik snel terugvinden; naar andere zal ik echt moeten zoeken.

"Zevenhoven. De heer B. Maarseveen begaf zich per rijwiel naar zijn huis. Nabij huis werd hij aangevallen door een grote vischotter, die zich midden op den weg bevond welken M. bereed. Het dier beet met zulk een kracht in den band van het voorwiel dat er een groot stuk rubber afscheurde."
(Leidsche Courant, 11 augustus 1921)

Twee versies van hetzelfde verhaal

"Woudsend, 11 Aug. De arbeider J. C. en vrouw, van Harich, die van 't' Bolswarder Hanzefeest terugkeerden, werden bij de Jelteslootsbrug aangevallen door een beest, iets grooter dan een kat. 't Nijdige dier vloog tot driemaal toe bij de fiets van de vrouw op. Met veel moeite gelukte 't C. den vreemden aanvaller te verslaan, t Beest, dat thans hier ter bezichtiging hangt en veel bekijks heeft, is waarschijnlijk een jonge otter."
(Nieuwsblad van Friesland, 13-08-1910)

"Woudsend, 11 Aug. Gisteravond keerden een drietal fietsers, waaronder twee vrouwen, van Sneek terug naar Woudsend. Even voorbij de Jeltesloot sprong plotseling, aangetrokken door het licht van een lantaarn, een dier tot driemaal tegen een der fietsen. Hevig verschrokken sloegen de rijders naar het dier en hadden het geluk, het dood te slaan. In Woudsend vindt het veel bekijks. De lengte was ongeveer 55 c.M., waarbij 40 c,M. komt voor den staart. De kleur is zwartachtig. Daar het dier zwemvliezen heeft is het waarschijnlijk een jonge otter. Alleen lijkt de kop daarvoor te spits."
(Leeuwarder courant, 13-08-1910)
Herman van der Meer

arjan.kop

Niet meer fietsen in Overijssel dus.

HPM

Citaat van: arjan.kop op oktober 24, 2016, 08:54:34 AM

Niet meer fietsen in Overijssel dus.

En als je met je kinderen gaat wandelen niet vergeten ook een flinke knuppel mee te nemen.

"St. Johannesga, 25 Jan. De visscher Jan Buis maakte heden een besten dag. In het veld ontdekte hij een vischotter, die voor een poosje zijn element had verlaten. Het dier, dat een lengte had van circa 80 c.M., bleef, toen zijn vervolger hem naderde, onbeweeglijk staan in eene houding, die aantoonde, dat het gereed was tot verweer of aanval. Ook het jongetje van Buis was er bij tegenwoordig en op dezen scheen de otter het voornamelijk gemunt te hebben. Met een knuppel wist Buis echter het dier zulk een welgemikten slag toe te brengen, dat het dood neerviel. Het werd aan een handelaar te Heerenveen voor f 15 verkocht. Verscheidene mannen zijn nu bezig om het spoor van meerdere otters gewaar te worden."
(Nieuwsblad van Friesland, 27-01-1912)
Herman van der Meer

Rob Koelman

In al die oude verhalen wordt telkens nadrukkelijk een reden gegeven waarom men een otter dood heeft geslagen. Gewoon voor de opbrengst van de vacht was schijnbaar ook toen al geen echte reden. Maar een agressieve otter moest natuurlijk zeker dood, en anders was de benaming 'visdief' ook al voldoende reden om een otter om zeep te helpen...
Met vriendelijke groet, Rob

HPM

Bij jachtopzieners en dergelijke zal het wel in de eerste plaats om de uitroeiing van 'schadelijk wild' gegaan zijn, want dat sloopten ze ook als het weinig of helemaal niets opbracht. Maar in het algemeen denk ik dat de opbrengst toch belangrijker was.
Erg vaak wordt de opbrengst genoemd met daarbij de opmerking dat het toch wel een buitenkansje was. Door vissers werden ze als schadelijk gezien, maar toch zijn er verhalen over vissers die zouden stoppen met vissen als ze meer otters zouden kunnen vangen. Daarbij speelde dan kenneljjk de opbrengst een grotere rol. Er werd ook veel om den brode gejaagd op otters, bunzings enz. Puur voor de pels dus.
Vissers stapten in de winters, als er ijs lag, ook graag over op otters. IJsbedekking en spoorsneeuw waren erg gevaarlijk voor otters omdat ze dan door iedereen achter de vodden werden gezeten.
In Friesland werden ze ook bejaagd als zeehonden, en dat gebeurde ook door zeehondenjagers. Een gaatje in het ijs hakken en als dan een otter lucht kwam happen hem doodsteken met een harpoen (otterspeer) of hem een ijshaak in zijn schedel slaan. Iedereen blij: de jager zijn geld en veel dank van de vissers.
Je kan het natuurlijk ook anders zien. Je verlost de wereld van weer zo'n gevaarlijke vischroover en krijgt als dank een fikse beloning.
Toch blijf ik die intensieve vervolging raar vinden. Elke otter die werd gesignaleerd moest altijd gelijk dood. Waarom? Vanwaar die haat?
Herman van der Meer

peterv

Citaat van: HPM op oktober 24, 2016, 14:20:13 PM
Toch blijf ik die intensieve vervolging raar vinden. Elke otter die werd gesignaleerd moest altijd gelijk dood. Waarom? Vanwaar die haat?
Niet alleen otters, alle roofdieren en roofvogels, aalscholvers, reigers, zeehonden enz enz die als concurrent werden gezien zijn heel lang heel fel bestreden. Ik denk voor een groot deel toch ook wel voortvloeiend uit armoede en de gedachte: elke vis die de otter (of aalscholver, reiger, zeehond enz) niet eet is er een extra voor de visser. Dat het ecologisch niet zo werkt kon je de gewone man niet kwalijk nemen, ook veel natuuronderzoekers kwamen in die tijd niet verder dan het verzamelen van "voorwerpen" met het geweer.
Peter Venema

HPM

Maar neem nou de mensen die op de fiets terugkwamen van een feest en 'het geluk hadden' die lastige ottter dood te slaan. Waarom? Die mensen zullen in die omstandigheden toch wel iets anders aan hun hoofd gehad hebben dan de schadelijkheid voor vissers, ook al waren het plattelandsfriezen?
Zelfs al had ik een slechte dronk en zat mijn vrouw al de hele weg aan mijn kop te zeuren, dan zou ik dat beest nog eerder mijn vrouw op laten vreten dan dat ik het dood zou slaan.
Herman van der Meer

HPM

"Rouveen, Dezer dagen ving een boerenzoon B., alhier dicht onder de huizen een otter volgens bekende middeleeuwse manier met de mestvork. Aanvankelijk had hij gemeend het wel met een stok af te kunnen, doch de otter ging hem hierop te lijf, en onze held vluchtte in huis om versterking te halen als mede eenige vorken. Zoodoende moest de dappere otter er zijn pels wel bij inschieten, die nog altijd een paar rijksdaalders waard bleek te wezen."
(De Nederlandsche Jager 9(30):3, 17 april 1904)
Herman van der Meer

HPM

 Dit bericht heeft ook in alle kranten gestaan

"Zondag voormiddag wandelde een heer met zijn hondje nabij het fort Ruigenhoek te Utrecht.
Op het gejank van het dier keek zijn eigenaar om en zag tot zijn schrik, dat een otter er mede
in de diepe gracht verdween.
"
(Nieuwe Brielsche Courant, 1895-05-12)

Het deed me gelijk denken aan een oude buurman van me. Die slofte altijd over straat met zijn stramme poedeltje aan de lijn achter zich aan. Eenmaal werd bij het oversteken van de straat het poedeltje achter zijn rug doodgereden door een auto. Daar heb ik toen stiekum hard om moeten lachen, bij het idee dat buurman er misschien eerst niets van gemerkt had en gewoon was doorgesjokt met dat deurmatje achter zich aan slepend.
Herman van der Meer

HPM

"Visch-enthousiasten kennen de uitdrukking 'Bevaarbaar of bevlotbaar water'. Aan iets dergelijks scheen Albertus Antonie R., transportarbeider te Wezep, bij zijn ottervangst te hebben gedacht. R. had een otter doodgeslagen en zei thans tot den Zwolschen Kantonrechter, Mr. Schot Dijkman: 'Maar het was op de openbare weg'. Deze wilde echter van de vogelvrijheid der otters op de openbare weg weinig weten en zei: 'Je slaat toch ook geen menschen dood op de openbare weg?' Verdachte was dit met zijn rechter eens en dit is een uitkomst voor menschen en otters in Wezep.
Er was een getuige H. van Ommen, kippenkoopman te Oldebroek, die voor de politie niets had willen zeggen en nu door den kantonrechter, ter voorkoming van verdere misverstanden en moeilijkheden werd op de hoogte gebracht met de mogelijkheid van gevangenzetting van onwillige of geheugenzwakke getuigen.
Hij had de otter verkocht en hoe de gelden verdeeld waren was niet goed duidelijk, doch een feit was, dat de beide heeren wel een kistje feestsigaren aan het verscheiden des otters hadden overgehouden. De eisch tegen verdachte R. was f 10 of 10 d. Vonnis f 5 of 5 d.
"
(Elburger Courant, 30 april 1940)

(Leuk begin van een limmerick: Een geheugenzwakke kippenkoopman te Oldebroek)
Herman van der Meer

HPM

"Hulshorst. Verleden week geraakte een otter in een klem, die door den jachtopziener Olthuis in een der weilanden aan Zee gezet was. Het dier had echter de klem van de ketting weten te rukken en was er met deze vandoor gegaan. Een paar jeugdige Harderwijker wandelaars hoorden Zondagmiddag op hunne wandeling achter de Essenburg geritsel in een eiken heg, vonden den otter met de klem nog aan de poot, sloegen hem dood, verborgen de klem en namen het beest mede naar huis om het te verkoopen. Dit was hun gelukt; de Amersfoortschen koopman zou juist het dier inpakken, toen de politie, aan wie reeds van de zaak was kennis gegeven beslag op het dier kwam leggen. Het lot van de geschiedenis: aanwijzing en terugbezorging aan den rechtmatigen eigenaar."
(Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant, 1 april 1903)

Ik zou zeggen dat de klem van de jachtopziener was maar de otter niet.
Overigens kwam het regelmatig voor dat een otter er met een klem vandoor ging, of zichzelf een poot afbeet.
Dit is nog een voorbeeld:

"De jachtopziener van Graaf van Limburg Stirum te Vorden, had gisteren het geluk een prachtigen otter te bemachtigen. Het dier woog 20 pond en had een lengte van 1,20 Meter. Na een stevigen ijzeren ketting doorgetrokken te hebben, was de otter nog ruim duizend meter ver weg gekropen. Dit is reeds de vijfde, die in betrekkelijk korten tijd door hem werd buit gemaakt."
(De Nederlandsche Jager 1(22):3, 29 februari 1896)
Herman van der Meer

HPM

"Oosterwolde, 20 Jan. Het mogt heden den heer J. J. Das alhier gelukken een ouden otter te vangen. Het beest werd levend door hem medegenomen naar het logement van den heer L. van Zee, alwaar al dadelijk vele menschen kwamen het buitengewoon groote dier te zien. Vervolgens werd het voor de visscherij zoo schadelijke dier op den Brink losgelaten en door "Bruno", den hond van Das, opnieuw gegrepen en daarna doodgebeten, het bleek dat deze otter eene zwaarte had van niet minder dan 10 1/2 kilo's. Dit is, zegt men, de veertiende otter in dezen winter en de derde in deze streek, door Das gevangen."
(Provinciale Drentsche en Asser courant", 21-01-1882)

Deze 'heer' jaagde otters met hond en speer. Begin 1884 werd gemeld dat hij in 2 jaar tijd 27 otters te pakken had gekregen. Hij moet regionaal grote invloed gehad hebben op de otterpopulatie.
Herman van der Meer

HPM

"Den jager Van der Mark te Naaldwijk gelukte het verleden Vrijdag, in den Vlietpolder een levenden otter te vangen. Na het door het toebrengen van slagen eenigszins machteloos te hebben gemaakt, werd het dier naar des jagers woning vervoerd, waar het 's nachts twee bijna voldragen, doch waarschijnlijk ten gevolge van de ondervonden mishandeling, doode jongen ter wereld bracht. De moeder was ondanks al haar wederwaardigheden nog vinnig genoeg om te trachten uit haar gevangenis te breken, zoodat de eigenaar verplicht was, ook haar te dooden."
(Courant voor Maassluis, het Westland en Rozenburg, 06-12-188
Herman van der Meer

Maico Weites

Gebruik je Delpher om deze berichten te vinden?
Mooi werk hoor. :)
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

HPM

Maico, ik begin altijd met Delpher, maar helaas zitten daar lang niet alle kranten in.
Hier onder een lijst met bronnen waar gegevens uit zijn gekomen. Ik heb ook nog archieven geraadpleegd die niets hebben opgeleverd en er zijn een paar bronnen waar ik niets mee kon.
De viewer van Delpher is het prettigst om mee te werken, ook al heeft hij wel eens een mankementje. De andere archieven gebruiken een stuk of vijf andere viewers, waarmee het soms frustrerend moeizaam werken is.

Archief Dordrecht
Archief Eemland
De Krant van toen
De Levende Natuur
De Nederlandsche Jager
Delpher
Digitaal Krantenarchief Blaricum, Eemnes en Laren
Erfgoed Leiden en Omstreken
Gemeenteachief Roermond
Gemeentearchief Rotterdam
Gemeentearchief Schiedam
Historisch archief westland
Krantenarchief Peel en Maas
Krantenbank Zeeland
Natuurtijdschriften.nl
Natuurhistorisch Maandblad
Noord-Hollands Archief
Regionaal Archief Alkmaar
Regionaal Archief Gorinchem
Regionaal archief Nijmegen
Regionaal Archief Rivierenland
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
Stadsarchief Deventer
Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Streekarchief Midden Holland
Streekarchief Rijnlands Midden
Streekarchief Voorne-Putten Roozenburg
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Utrechts archief
Waterlands Archief

Tot nu toe heb ik 924 otterwaarnemingen van voor 1940 ingevoerd en ik heb er nog een stuk of 150 op de plank liggen waar ik de unieke nog uit moet halen.
Herman van der Meer

HPM

In de strenge winter van 1938

"Een zeldzame vangst deed de jachtopziener E. Nool te Heukelum. Nadat hij Vrijdag j.l. een volwassen vischotter (wijfje) in een klem had gevangen, wist hij niet minder dan drie jongen, ongeveer halfwas, levend in handen te krijgen. De drie jonge vischroovers heeft hij thans in een kooi opgeborgen. Hij zal trachten ze levend te verkoopen.
,,U kunt begrijpen, dat het een spannende jacht was", vertelde de heer Nool. ,,Toen ik Vrijdag de oude otter, na veel moeite in de klem had weten te vangen, bemerkte ik, dat er meer zaten, zelfs meer dan twee, want de verschillende sporen waren zeer afwijkend van grootte. Vanochtend, weer in het veld zijnde, ontdekte ik in de sneeuw opnieuw de bekende sleepsporen. Ik haalde mijn zoon, die met verlof thuis was, er bij. Met hem, en een zoontje van den veldwachter, plus mijn hond, trokken wij er weer op uit. Mijn hond had al dadelijk lucht, en na veel heen en weer gesjouw, kwam hij me aandragen met een levenden jongen otter, die natuurlijk geweldig van zich afbeet; de hond hield hem in zijn nek vast. Eenigen tijd later, nadat wij alles afgejaagd hadden, apporteerde de hond nummer twee, eveneens springlevend en terwijl ik stond te overleggen wat met de ottertjes aan te vangen, zag mijn zoon weer iets schuifelen en warempel, het gelukte mij 'n derde te grijpen".
Na dit verhaal bracht Nool ons bij een groote kist, gevuld met stroo en gedekt met een paar ruiten. Hij lichtte het glas op en ja, daar zagen wij ze, drie stuks, ter grootte van een flinke kat. Nool pakte ze in hun nekvel en meteen gingen de reeds vrij groote bekken met al flinke slagtanden open, fluitend en blazend en naar alles bijtend wat in hun bereik kwam.
"
("Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant", Woensdag 28-12-1938)De twee jongetjes en het meisje werden verkocht aan dierenpark Wassenaar.
Een dag later werd door andere jagers ook het mannetje bemachtigd.
Herman van der Meer

Maico Weites

Daar was ik met Delpher ook tegenaan gelopen. Vooral regionale/lokale nieuwsbladen ontbreken vaak en de tekstherkenning is niet optimaal.
Ik verwacht dat dit t.z.t. allemaal wel beter zal worden. Ik ben al blij dat het allemaal gratis toegankelijk is.
Maico
Waarnemingen en foto's:
Nederland: https://waarneming.nl/users/15919/
Rest v/d wereld: https://observation.org/users/15919/

HPM

Citaat van: m.weites op oktober 28, 2016, 20:57:39 PM
Daar was ik met Delpher ook tegenaan gelopen. Vooral regionale/lokale nieuwsbladen ontbreken vaak en de tekstherkenning is niet optimaal.
Ik verwacht dat dit t.z.t. allemaal wel beter zal worden. Ik ben al blij dat het allemaal gratis toegankelijk is.

OCR is zelden vlekkeloos, maar ik ben blij dat Delpher het te bieden heeft. Bij andere viewers moet je het zelf doen, of de tekst overtypen.
Het grootste probleem van Delpher is dat de tekst nogal eens op de pagina staat na die wordt gepresenteerd. De platte tekst is er dan wel, maar het origineel staat op de volgende pagina, terwijl je die vaak nodig hebt voor de correctie. En Delpher heeft nog een tweede mogelijkheid voor OCR, maar daar heb je wel de goede scan voor nodig.
Herman van der Meer

HPM

"Gisterenmorgen werden twee jongelui, die door de weilanden liepen, gelegen nabij het fort de Gagel, en over de sloten sprongen, plotseling aangevallen door een otter. De oudste der twee jongens wilde zijn hond, die door den otter was gegrepen, helpen, maar werd dusdanig in zijn beenen gebeten, dat hij en zijn broeder de vlucht moesten nemen. De hond werd door den otter verscheurd."
(Utrechts Nieuwsblad, 11-02-1896)


Een zeer vroeg (1864) pleidooi om de otters te sparen. Tevergeefs.

"Alblasserwaard, 20 Januarij. In deze streken worden weder meerdere fluwijnen en wezels aangetroffen. Zelfs ontdekten ll. Zaterdag avond drie personen, nabij een wak op de rivier de Lek, tegenover de gemeente Langerak, eenen otter van zeldzame grootte. Een dier personen zond hem eene volle lading hagel toe. De otter bleef onbewegelijk op het ijs liggen. Verheugd over dezen goeden buit, schoten al de drie personen toe; maar toen zij op het punt waren hunne prooi aan te vatten, ijlde het dier eensklaps op het water aan en verdween in het wak. Des anderen daags zagen de teleurgestelden aan het door den gewonden otter achtergelaten bloedige spoor, dat hem eene doodelijke wonde moet zijn toegebragt, zoodat de otter, die vermoedelijk onder het ijs bezweken is, voor hen verloren zal zijn.
Ook op enkele plaatsen in aan den Zuider Lekdijk gelegene polders, zijn weder enkele dezer hier reeds zeldzame dieren gezien. Te bejammeren zoude het zijn, wanneer men ook nu weder deze, in zoo menig opzigt ook nuttige dieren geheel uitroeide. Het moest toch, vooral bij den landbouwer, in aanmerking worden genomen, dat de otter eene vreeselijke slagting onder de waterratten, bunsings en veldratten aanrigt. De schade aan den visch, door hem toegebragt, is stellig minder dan het voordeel, dat hij door de vernieling van ander schadelijk gedierte te weeg brengt. Evenzoo is met de toeneming der wezels, bunsings, enz. de talrijkheid der veldmuizen gestadig afgenomen.
"
(Nieuwe Rotterdamsche courant, 22-01-1864.)
Herman van der Meer

HPM

"De meeste otters vallen evenwel ten prooi aan het gilde der bunzingjagers c.s., want deze lieden trekken er op uit als alle wateren bevroren zijn en een sneeuwdek het opsporen vergemakkelijkt. Heeft men den otter met behulp van een of meer honden eindelijk gevonden en in het nauw gedreven, dan steekt of ranselt men hem dood. Dat hierbij beestachtige wreedheden bedreven worden laat zich denken; een inwoner van Kortenhoef, wiens hond eind Dec. '38 een otter opgespoord had, vertelde mij 18 Febr. '39, dat hij en zijn maat, daar zij niets bij zich hadden, wel een kwartier lang met hun rubberlaarzen hadden moeten schoppen vóór het leven uit den otter geweken was!

Dezen zgn. ,,otterjagers" is het uitsluitend begonnen om het geld, dat zij voor den pels en aan premie hopen te krijgen. Ook laten enkele van hen zich het ottervleesch goed smaken. Sommige van deze vangers hebben in den loop der jaren zware verliezen aan den otterstand toegebracht, hetgeen moge blijken uit het berichtje in ,,Onze Zoetwatervisscherij", waarin gemeld wordt, dat A. Arends te Eelde in Februari 1919 zijn 100sten otter gedood had en derhalve van de Groninger Visscherijvereeniging de dubbele premie uitbetaald kreeg. Een collega van Arends, zekere A. Lok te Haren (Gron.) doodde er eveneens een kleine 100.
"

(Brouwer, G. A. (1940), "De uitroeiing van den Vischotter (Lutra Lutra L.) in Nederland aanstaande", De Levende Natuur 45(6-7):115-123)
Herman van der Meer

jeroenverburg

Citaat van: HPM op oktober 26, 2016, 09:31:46 AM
(Leuk begin van een limmerick: Een geheugenzwakke kippenkoopman te Oldebroek)
Dat moest ik even proberen!  ;D Het metrum dwong me tot wat geschiedvervalsing, maar het blijft in lijn met de toemalige praktijken:

Een lelijke kerel uit Wezep
Gaf onlangs een otter een doodsmep
De pels was wat klein,
Maar, dacht hij, wat fijn
Dat ik ook nog altijd het vlees heb!           

HPM

Toch heb ik de indruk dat het eten van ottervlees eerder uitzondering dan regel was. Tenzij het zo gebruikelijk was dat vermelding niet nodig was. De vraag is dan wel waarom het soms kennelijk wél nodig was om het te vermelden. Zo werd van een van de grote otterjagers van Drenthe verteld dat hij het wel eens deed. Ook uit het citaat van Brouwer hierboven blijkt dat niet iedereen het deed. Het zal dus wel niet zo lekker zijn, hoewel het volgende bericht een andere indruk wekt:

"Aarle-Rixtel. Verleden Zaterdag ging de jager P. N. alhier, op jacht nabij het oud kasteeltje van Rixtel, in de zoogenaamde bunders. In weinig tijds had hij vier watersnippen geschoten en bovendien een grooten otter.
De bemachtiging van dit zeldzame waterdier, was van hindernissen vergezeld. Een woedend gevecht ontstond tusschen den trouwen hond van P. N. en den verrasten otter op den oever van de beek. De hond ontving aan den voorpoot een diepe en wreede beet, maar bleef zijn vijand kloek vasthouden, totdat de baas op het razend getier toegesneld, aanwezig was. Thans sprong de otter te water, maar 't vlugge en zekere schot van P. N., doorboorde den vluchtenden drenkeling de lendenen, die nu door den verminkten hond, zegevierend werd opgehaald en aan den wal gebracht.
De geschoten otter is Zondag door vele nieuwsgierigen bezocht en bewonderd geworden; het was een echt prachtexemplaar van het mannelijk geslacht, wegende 21 ponden.
Drie oud-jagers hebben de malsche kluifjes evenals haas gebraden en toebereid, lekker opgesmuld bij een vischmaal op Woensdag, 17 dezer en dezelve met een geurige flesch ouden Bordeaux ruim begoten.
"
(Helmondsche courant, 20-03-1880)
Herman van der Meer

HPM

Eerder had ik al 450 otterwaarnemingen van voor 1900 ingevoerd en daar heb ik er nu ongeveer 590 aan toegevoegd uit de eerste 40 jaar  van de  20e eeuw.
Voor ik begon waren er voor 1900 t/m 1939 al 45 waarnemingen ingevoerd, in 33 uurhokken. Het aantal uurhokken in die periode is nu gestegen tot 350.
http://waarneming.nl/soort/maps/417?from=1900-01-01&to=1939-12-31&count_ex=1&grid=5000
Er zullen misschien nog wel enkele waarnemingen bijkomen, maar dat zal het verspreidingsbeeld wel niet meer veranderen. Dat wil niet zeggen dat dit de complete verspreiding van de otter is. Daarvoor zitten er teveel onwaarschijnlijke gaten in de verspreiding. Simpel gezegd zijn we afhankelijk van jagers die hun prestaties aan de grote klok willen hangen en kranten die het willen publiceren.

Hier twee kaartjes om te vergelijken. (Ze zijn niet uit Buienradar)


Bedenk wel dat het hier over lange periodes gaat, waarin veel is gebeurd. Een iets gedetailleerder tijdsbeeld geeft de animatie van Hisko, met een interval van 10 jaar.
http://waarneming.nl/otter.html

Meer nog dan in de 19e eeuw ligt in het begin van de 20e eeuw het zwaartepunt in het zuidwesten van het land. Heel anders dan wat je tegenwoordig ziet. Je zou zelfs kunnen concluderen dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van het noordoosten naar het zuidwesten. Vergelijk bijvoorbeeld Drenthe en zuid-oost Friesland met Noord-Brabant en Limburg.
De 'recente' uitzettingen hebben een verspreiding tot gevolg gehad die geen recht doet aan de historische werkelijkheid, maar met de vestiging in een van de oude bolwerken Nieuwkoop/Noorden komt dat misschien nog wel goed, als er genoeg levend de autowegen en spoorlijnen weten te passeren.

Er is een heleboel over de (vergelijkende) verspreiding te zeggen, maar ik beperk me tot een paar kleine dingen.
Merkwaardig is dat er uit de Vinkeveense plassen (Baambrugge) geen meldingen zijn. Dat was in de 19e eeuw ook al zo. Hierdoor ontbreekt een verbinding tussen het Zuid-Hollandse kerngebied en de Vechtplassen (Maarsseveen, Loosdrecht, Ankeveen, Naarden). Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er in de Vinkeveense plassen geen otters voorkwamen. Een echte verbinding met het rivierengebied is er ook niet, voornamelijk door gebrek aan waarnemingen in de Alblasserwaard.
De hotspot ten westen van Den Bosch is het gebied Heusden/Drunen. Of dat komt doordat er  meer otters of meer fanatieke jagers voorkwamen valt niet te bepalen.
Ook nu weer een melding van een waddeneiland: in 1933 een fuikslachtoffer op Texel.

Eigenlijk is het nodig om ook nog waarnemingen van na 1940 op te sporen, want de animatie wordt nu wel erg abrupt 'onderbroken'. In de volgende zeven decennia (1940-2009) zitten respectievelijk 4, 0, 0, 2, 3, 1 en 31 waarnemingen in het bestand. Ik ben alleen bang dat het voor het grootste deel erg veel werk voor erg weinig resultaat zal zijn.
Herman van der Meer

hiskodevries

#83
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Datura

De link staat nog in de testomgeving Hisko (of kan iedereen daar ook gewoon inloggen met zijn wn.nl account?)
Natuurlijke groeten van
Kim Lotterman

Crossbill guides

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

HPM

Mooi hoor, dat vloeiende. Ook beter dan de versie van eerder deze morgen, want daar ging volgens mij iets niet goed.
Ik zou wel graag OSM Human als ondergrond zien, omdat die toch wat minder overheersend is.
Als ik het goed zie, gloeien ze eerst aan en dan uit. Waarschijnlijk veroorzaakt het uitgloeien in het laatste beeld een verwarrend blauw nabeeld. Is dat op te lossen?
Herman van der Meer

hiskodevries

andere kaart, okay, maar die laadt wel trager de eerste keer.
de rest moet nog even wachten
Dit is ook een fraaie https://waarneming.nl/species_by_day.php?from=2014-11-09
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

jeroenroelofsen

Citaat van: hiskodevries op november 01, 2016, 11:54:37 AM
andere kaart, okay, maar die laadt wel trager de eerste keer.
de rest moet nog even wachten
Dit is ook een fraaie https://waarneming.nl/species_by_day.php?from=2014-11-09
Die is inderdaad heel tof. Je ziet ze echt van noord naar zuid bewegen  :duim:
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

hiskodevries

Herman, ik heb nog wat aan de knopjes gedraaid. ik probeer wel om die software enigszins zo te maken dat het voor meer soorten werkt
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0