wild zwijn: bescherming volgens habitatrichtlijn en andere wetgeving.

Gestart door peterv, december 04, 2015, 23:47:22 PM

Vorige topic - Volgende topic

peterv

Door de ondertekening van het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro in 1992 heeft Nederland de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het behoud van biologische diversiteit op haar gehele grondgebied. Het beleid stelt zich ten doel dat in 2020 het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten tot staan is gebracht (Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity COP10/COP11).Daarnaast hebben EU lidstaten de verplichting om zorg te dragen voor de duurzame staat van instandhouding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, middels de bescherming van soorten en het behoud en herstel van habitattypen. Aan het behoud en herstel van habitattypen en het behoud van soorten  kunnen wilde zwijnen een bijdrage leveren. Sterker, het verdwijnen van wilde zwijnen uit verschillende typen zou een aanmerkelijke verslechtering van de natuurlijke dynamiek geven.
Hoewel wild zwijn als soort nergens voorkomt in de lijsten van strikt te beschermen soorten volgens de habitatrichtlijn, dienen diverse habitattypen, waarin het zwijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem uitmaakt, wel beschermd te worden. Behoud van een habitattype impliceert dat gestreefd wordt naar een zo natuurlijk mogelijke samenstelling en beheer van dat type. Uit het voorgaande volgt dat een wild zwijn geen strikte bescherming behoeft vanuit Europees recht maar dat de soort wel degelijk een bescherming geniet in relatie tot deze habitattypen. Met het oog daarop dient er ook voor het wild zwijn een voldoende gunstige staat van instandhouding te zijn gewaarborgd. Dit is wat anders dan strikte bescherming. Zwijnen kunnen uiteraard worden geschoten, zijn in veel EU landen ook gewoon jachtwild. Maar een theoretisch besluit om het wild zwijn in Nederland geheel uit te roeien botst vanwege de te behouden habitattypen met de habitatrichtlijn, ook al wordt het wild zwijn volgens geen enkele bijlage daarvan rechtstreeks beschermd.
Peter Venema