CDA zoekt de grenzen op van Natuurbeleid

Gestart door Scio, augustus 31, 2012, 12:42:02 PM

Vorige topic - Volgende topic

Scio

CDA zoek grenzen natuurregels op
vrijdag 31 augustus 2012

Het CDA wil de komende tijd alles op alles zetten om er voor te zorgen dat boerenbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit stelde CDA-Kamerlid Eddy van Hijum deze week tijdens een bijeenkomst van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) in de gemeente Dinkelland. "We hebben prachtige natuur in onze provincie, maar we moeten boeren weer als bondgenoot gaan zien in het beheren daarvan", stelde Van Hijum. "De regelgeving is doorgeschoten en zet gebieden op slot". Samen met medekandidaat-Kamerlid en agrariër Jaco Geurts stelde Van Hijum daarom een stappenplan op, dat in provincies kan worden gevolgd bij het opstellen van beheerplannen rond natuurgebieden. Hierin staat onder meer dat het CDA geen landelijke of provinciale 'koppen' op Europese natuurdoelen wil en alleen oplossingen accepteert die haalbaar en betaalbaar zijn. De komende maanden willen de Kamerleden samen met Staten- en gemeenteraadsleden de beheerplannen aan deze criteria toetsen.

Stappenplan
Eén goed beheerplan is de oplossing om boeren weer ruimte te geven. Om hier toe te komen dienen 10 stappen op weg naar einde van de Natura2000 ellende.
1.    In een beheerplan dienen alleen natuurwaarden (planten, dieren en habitats) van de "prioritaire" lijst opgenomen te zijn. Beheerplannen dienen daarop gescreend te worden.
2.    Alle maatregelen uit het beheerplan dienen getoetst te worden of deze een relatie hebben met de natuurwaarden van de "prioritaire"lijst. Hebben maatregelen geen relatie dan dienen deze te worden geschrapt.
3.    In de beheerplannen wordt de Kaderrichtlijn Water (KRW) vaak meegenomen. De KRW kent een derogatiemogelijkheid tot 2027. Beheerplannen moeten getoetst worden of de ruimte is genomen tot 2027 om de gestelde doelen te bereiken.
4.    In zowel Natura 2000 als de KRW zit ook de mogelijkheid om te komen tot een sociaal-economische afweging. Alle maatregelen die een directe relatie hebben met het behouden van natuurwaarden van de "prioritaire" lijst moeten sociaal-economisch getoetst worden. Als hieruit blijkt dat maatregelen onbetaalbaar zijn en/of de sociaal-economische gevolgen zijn groot; dan dient afgeweken te worden of te worden getemporiseerd.
5.    Bij het opstellen van een beheerplan lijkt het een automatisme te worden om tot een fors pakket hydrologische maatregelen te komen. Waarbij vaak wordt gekozen voor peilverhoging en opkoop van gronden. Feitelijk zijn beiden nooit een letterlijke verplichting als gevolg van de Natura2000 of KRW: het is een keuze. Voor de dure geldverslindende maatregelen en grondopkoop moet worden gezocht naar alternatieven welke kunnen rekenen op draagvlak.
6.    Programmatische Aanpak Stikstof(PAS) zal de stikstofuitstoot in Nederland doen verminderen. In de beheerplannen dient deze systematiek centraal te staan. Er is geen enkele verplichting, het is zelfs ongewenst, om toe te werken naar een kritische depositiewaarde. De vigerende wetgeving verplicht hier niet toe. De recente wijzigingen van de Crisis en Herstelwet en de Natuurbeschermingwet (NBwet)waarin bestaand gebruik nader geregeld is (nb laatste wijziging moet nog door de Eerste Kamer) leveren een nieuw juridisch fundament om bestaande bedrijven de ruimte blijven geven.
7.    Een belangrijke vervolgstap is het legaliseren van feitelijk bestaand gebruik dat plaatsvond op 31 maart 2010. In het kader van de PAS wordt gewerkt aan de mogelijkheden om het legaliseren – conform de eisen van de Habitatrichtlijn - van bestaand gebruik te onderbouwen. Dat moet leiden tot het legaliseren van activiteiten die tussen 7 december 2004 en 31 maart 2010 hebben plaatsgevonden of zijn opgestart.
8.    De regering moet toezeggingen om specifieke Natura 2000 gebieden uit te zonderen nakomen. Echter, een juiste invulling van beheerplannen conform stappenplan is veel belangrijker.
9.    Staatssecretaris Bleker heeft met de brief over de Hedwigepolder aan de EC laten weten dat Nederland zelf verantwoordelijk is voor de eigen keuzes in het Natuurbeleid. De aanpak van de Natura 2000 problematiek vergt eenzelfde eigenstandige en eigenwijze houding van provincie- en gemeentebesturen. 100% juridische zekerheden zijn tot aan uitspraken van de Raad van State nooit te geven. Toch zijn sinds het ontstaan van de NBwetvergunningplicht duizenden rechtsgeldige vergunningen verleend. Langs de combinatie van een juist ingevuld beheerplan, de PAS en de Crisis- en Herstelwet kunnen weer veel rechtsgeldige vergunningen worden verleend.
10. Als sluitstuk dient de Nieuwe Natuurwet zodanig ingericht te worden dat op het platteland een nog werkbaardere situatie ontstaat.


Beheerplannen inrichten op prioritaire soorten (en de rest dus niet) en alleen als het sociaal-economisch verantwoord is. Kritische depositiewaarde PAS-aanpak controversieel verklaren. NATURA2000-gebieden verder overlaten aan provincies en gemeentes. Het CDA op haar best
Scipio van Lierop
Oehoe Werkgroep Nederland

Oenanthe

Niets nieuws onder de zon. Het CDA is altijd de partij van de boeren geweest en heeft ook vrijwel altijd de minister van landbouw geleverd. Naar de buitenwereld toe probeert men nog weleens om een natuurvriendelijk imago op te houden maar in werkelijkheid gaan de belangen van de boer altijd boven die van natuur en van wie daarvan wil genieten. Boeren behoren ook tot de laatste groepen die, voor zover ik kan nagaan, het CDA nog niet de rug hebben toegekeerd.
Veel succes allemaal,

Maarten Verrips

Johan Helmus

Gelukkig dat het CDA grotendeels is weggevaagd in de peilingen.  :duim:
Groeten, Johan Helmus

KorHaan

Mooie kletspraat van het CDA.

Strontlucht en waterpeilverlaging teisteren de Nederlandse natuur. Daar zet je geen hekken omheen. Het is een illusie, dat boeren en natuur samen kunnen gaan.


Vriendelijke groet,


Ronald Sinoo

jvogels

Citaat van: Oenanthe op augustus 31, 2012, 13:28:32 PM
Boeren behoren ook tot de laatste groepen die, voor zover ik kan nagaan, het CDA nog niet de rug hebben toegekeerd.

Ook de boeren keren het CDA de rug toe, zi zijn al een tijdje meer VVD stemmers dan CDA stemmers. De ultra negatieve houding van het CDA jegens natuurbeleid is mi. dan ook een ultieme wanhoopspoging om de boeren en het platteland weer terug te winnen.

Ondertussen missen ze het gegeven dat boeren eigenlijk helemaal niet meer zo zitten te wachten op dergelijke maatregelen. Die willen zekerheid over hun concurrentiepositie, die almaar slechter wordt met het stijgen van voedsel en brandstofprijzen (=dure soja voor de intensieve veehouderij), en geen luchtfietserij over het volledig laten varen van alle regels en logica. Het heeft met het vorige kabinet duidelijk niet gewerkt, en stelt de prille samenwerking van boeren en natuurbeheerders onnodig onder druk.

om een indruk te geven: http://www.nu.nl/achtergrond/2896748/teleurstelling-bij-natuur-en-landbouw-in-kabinet-rutte.html

En ronald, het is ook een illusie dat de intensieve landbouw morgen verdwenen is uit nederland. Dat moet je doseren en in goede banen leiden. Jammer genoeg begon daar schot in te komen, todat het CDA in crisis verkeerde en nu met hele radicale natuurbeleidplannen bezig is. Vergeet niet dat cda minister Veerman een aantal kabinetten terug nog echt bezig was om te proberen boeren en natuur weer bij elkaar te brengen. Niet voor niets wordt in het interview met LTO, natuurorganisaties en dierenbeschermers vooral geroepen om het investeren in innovatie.

Als je wilt weten waar het nu eigenlijk precies om draait dekt deze zin eigenlijk precies de lading.
6.    Programmatische Aanpak Stikstof(PAS) zal de stikstofuitstoot in Nederland doen verminderen. In de beheerplannen dient deze systematiek centraal te staan. Er is geen enkele verplichting, het is zelfs ongewenst, om toe te werken naar een kritische depositiewaarde. De vigerende wetgeving verplicht hier niet toe. De recente wijzigingen van de Crisis en Herstelwet en de Natuurbeschermingwet (NBwet)waarin bestaand gebruik nader geregeld is (nb laatste wijziging moet nog door de Eerste Kamer) leveren een nieuw juridisch fundament om bestaande bedrijven de ruimte blijven geven.

Dit is de belangrijkste reden om bepaalde toewijzingen van N2000 gebieden te willen terugdraaien, EHS uit te kleden, etc. Het CDA ziet niets in het verminderen van ammoniakuitstoot (en ze hebben gelijk dat is al weer een aantal jaren gestagneerd), wat met investeringen en innovaties naar mijn mening echt nog wel beter geregeld kan worden...

KorHaan

"dat is al weer een aantal jaren gestagneerd" :

Als ik zo dat lijstje van kritische depositie van stikstof in verschillende biotopen eens doorneem, dan is de gemiddelde depositie van 1730 mol stikstof / ha  een aanfluiting.

Ook lees ik nog ergens het zinnetje "dat de depositie door weersomstandigheden kan worden beïnvloed". Dat dankt je de koekoek! Als er regen wordt verwacht, wordt er hier op de meenten massaal mest uitgereden. Je stinkt je huis uit door de strontlucht.

Ooit was er een mooi plan ( toen de bossen het loodje dreigden te leggen door verzuring van ammoniakuitstoot ) om mest af te voeren naar fabrieken, die er droge korrels van maakten, die dan weer gebruikt konden worden voor het land. En voor de export, naar agrarische gebieden in landen van de derde wereld.
Dat plan is in de uitvoeringsfase al in het begin blijven steken. Waarom? Daarover heb ik nooit iets gelezen. Was het te duur? Te omslachtig? 

"Het onderwerken van mest" - een typische CDA-oplossing, je veegt je vuil onder het tapijt en alles is weer schoon ! -  Daar schijnt iedereen met droge ogen achter te kunnen staan. Ik vraag me af hoe het grondwater er over 100 jaar uitziet, als je bedenkt welke astronomische hoeveelheden stikstof ondergewerkt worden.

Maar Nederland als exportland verdient  miljarden aan vlees en zuivelprodukten, dus het aloude adagio "pecunia non olet" zal wel aan dit struisvogelgedrag ten grondslag liggen.


Vriendelijke groet,


Ronald SinooMelchior van Tweel

Citaat van: KorHaan op september 01, 2012, 03:38:59 AM
als je bedenkt welke astronomische hoeveelheden stikstof ondergewerkt worden.
Zeker, enorme hoeveelheden. Toch maak ik me daar niet eens de grootste zorgen om. Stikstof is relatief eenvoudig uit drinkwater te verwijderen en is alleen in de vorm van nitriet en bij relatief hoge concentraties voor zwakkere mensen een probleem. Ik maak me veel meer zorgen over de medicijnen en hormonen die via de mest in het grondwater, en later in het drinkwater, komen. Dat zijn stoffen waarvan de schadelijke werking onbekend zijn, elkaar kunnen versterken en (voor de laboratoria) ondetecteerbare hoeveelheden in het water zitten. Het is vooral de cumulatieve werking van die stoffen waar we ons grote zorgen om moeten maken. Alweer een reden om (het gebruik van grote hoeveelheden medicijnen in) de intensieve veeteelt af te schaffen.
Groet, Melchior
www.melchiorvantweel.nl

jvogels

Citaat van: KorHaan op september 01, 2012, 03:38:59 AM
"dat is al weer een aantal jaren gestagneerd" :

Als ik zo dat lijstje van kritische depositie van stikstof in verschillende biotopen eens doorneem, dan is de gemiddelde depositie van 1730 mol stikstof / ha  een aanfluiting.


begrijp me niet verkeerd, het stagneren van de uitstoot zie ik als een probleem. En voor de politiek is het ook een groot probleem, want het moet echt nog een stuk gaan dalen als je onder de KDW van bijv heidegebieden wilt komen (500-1200 mol/ha/jaar, afhankelijk van het type). d gemiddelde depositie is dan wel 1730 mol/ha, in het zuiden een oosten van het land ligt het vaak nog vrolijk rond de 3000 mol/ha jaar. De depositie is overigens grotendeels een modelberekening, ze zijn nu pas net begonnen om ook daadwerkelijk te meten.

dat is ook exact de reden waarom er nu zo'n probleem is, de bedrijven die de luchtvervuiling veroorzaken moeten nu op slot, omdat ze samen nog steeds ver boven de normen blijven zitten met hun bijdrage aan de depositie. Da's voor die bedrijven uiteraard zeer vervelend, in een wereld die dwingt tot schaalvergroting. Daar geldt echt het is groeien of stoppen. Het aantal varkensbedrijven is de laatste decennia al gedecimeerd, zonder dat er beduidend minder varkens zijn. Pure kwestie van een aantal bedrijven dat de stoppers opkoopt en op die manier aan schaalvergroting werkt. Als dat zo doorgaat heb je binnen 10 jaar slechts een handjevol grote spelers in de Nederlandse vleesindustrie.

Het kromme is echter, dat de politiek (het CDA voorop) heeft verzaakt om meer werk te maken van het terugdringen van de ammoniakuitstoot, en nu door europa met de neus op de harde feiten gedrukt wordt. Vervolgens schieten ze in een antireactie die zo van de PVV geleend lijkt te zijn, "het moet van europa, wij kunnen er niks aan doen". Als 20 jaar geleden al echt geinvesteerd zou zijn in tecnologische oplossingen om de uiststoot zo veel mogelijk te beperken, en als men toen al een overgangsregeling voor de intensieve veehouderij had ontworpen (een beetje econoom kan zo uitrekenen dat dat soort bedrijven in nederland niet kunnen renderen), dan hadden ze geen probleem gehad.

En weer wordt de verkeerde keuze gemaakt: alle remmen los voor de verkeerde vorm van bedrijfsvoering. geen investering of stimulering in verduurzaming, niets van dit alles. Geen wonder dat de meeste boeren ondertussen naar de VVD zijn overgelopen.