Oude Spoordijk Vinkeveen - Oukoop

Gestart door Norman, januari 16, 2012, 21:38:48 PM

Vorige topic - Volgende topic

Norman

Geachte natuurliefhebber,

Er is een plan, sommige mensen ongetwijfeld welbekend, om de Oude Spoordijk tussen Vinkeveen en Oukoop aan te passen aan de weidevogels en te voorzien van een fietspad. Er staat nu een mooie gevarieerde ruige begroeiing welke uniek is voor deze regio en waar verschillende prachtige soorten zangvogels hun domicilie hebben gevonden die ze elders in de regio, maar moeilijk kunnen vinden. Door de afwijkende bodemsamenstelling is het stukje ook botanisch interessant en hierdoor ook extra aantrekkelijk voor verschillende kleine zoogdieren en insecten die in een dergelijk habitat wonen. Voor de biodiversiteit in de regio een essentieel stukje natuur.

Aanpassing voor de Weidevogels heeft als consequentie dat de begroeiing van de dijk zal worden verwijderd, waardoor predatoren als Kraaiachtigen en Roofvogels geen uitkijkpunt meer hebben vanwaar ze makkelijk die Weidevogelkuikens kunnen spotten om deze vervolgens op te peuzelen. Een drogreden.

Predatie hoort bij de natuur en predatie is nooit een oorzaak van het verdwijnen van soorten. Predatie is in het geval van de weidevogels een gevolg van ontoereikend beheer.

De aantallen Weidevogels nemen af door onvoldoende kruidenrijk grasland, te lage grondwaterstand en vooral onverantwoord maaibeheer. Als er te vroeg word gemaaid dan word een groot deel van de kuikens doodgemaaid en de overlevende kuikens kunnen op het kort gemaaide gras makkelijk gevonden worden door predatoren. Predatie is dus een gevolg. Predatie bestrijden heeft geen zin.

Recent is er bijvoorbeeld een Kleine Mantelmeeuw gevolgd die een voedseltocht heeft gemaakt van meer dan 300 km. Hier zijn geen maatregelen tegen te nemen. Ook Buizerds kennen een grote actieradius van 10-tallen kilometers om voedsel te vinden en waarbij een hekje van een meter hoog al een prima uitkijkpost is voor een Buizerd. Torenvalken kunnen door het bidden prima de omgeving overzien en hebben echt die bomen op de spoordijk niet nodig voor een overzicht. De "gevreesde" Bruine Kiekendieven jagen ook niet vanaf een uitzichtpunt, maar vliegen laag over het landschap om de prooi te verrassen. Kortom, het weghalen van de begroeiing heeft geen enkel voordeel voor de Weidevogels als het gaat om het voorkomen van predatie.

Hoe groot is dan ook de tegenstelling waar aan de ene kant de Weidevogels "geholpen" zouden worden door de spoordijk onaantrekkelijk te maken voor predatoren, maar aan de andere kant een fietspad word aangelegd en de recreatiedruk zal toenemen. Dit zal een negatief effect hebben op de Weidevogels door het toenemend aantal bezoekers aan het gebied. Zie hiervoor ook het artikel van Rob Bijlsma (http://nou.natuurinfo.nl/website/oud/downloads/bijlsma_dln.plwb.pdf). Zouden er dan nog bossages zijn dan geeft dit nog enige bescherming voor de Weidevogels.

Al met al is dit plan eerder negatief voor de Weidevogels dan een verrijking.

Ik wil jullie dan ook vragen om dit bericht rond te sturen aan iedere natuurliefhebber binnen je netwerk en ze vragen hun commentaar te geven op de volgende website;

http://www.invinkeveen.nl/bewoners/fietspad-op-oude-spoorbaan-vinkeveen/

En de petitie te tekenen op de volgende website:

http://geenfietspadopspoordijk.petities.nl

Graag zo spoedig mogelijk, omdat het kappen al begonnen is terwijl het plan nog niet eens door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Wellicht als er genoeg tegenstanders zijn, dat het plan nog kan worden tegengehouden.

Alvast reuze bedankt!

vuurvlinder

Met vriendelijke groet, Astrid Landsaat.


Jan vH

Jan van Harten
Validator Plantengallen