tekst leverings overeenkomst gan-waarneming.nl

Gestart door hiskodevries, juli 08, 2010, 13:35:20 PM

Vorige topic - Volgende topic

hiskodevries

Dit zijn de relevante artikelen uit de overeenkomst :
CiteerOVEREENKOMST VAN LICENTIE TUSSEN STICHTING GaN EN STICHTING NATUURINFORMATIE

partij 1

De Stichting Natuurinformatie,  gevestigd te Groningen ( ... )

partij 2

De Stichting GaN, gevestigd  te Utrecht ( ... ),Artikel 4 Beschikbaarstelling gegevens door de Stichting Natuurinformatie aan de NDFF

1.   Stichting Natuurinformatie stelt de waarnemingen uit haar databank gedaan op Nederlands grondgebied na toestemming van de waarnemer of eigenaar beschikbaar aan overige gebruikers door middel van de NDFF. Hierbij heeft Stichting Natuurinformatie de mogelijkheid om vooraf restricties te verbinden aan de ter beschikking gestelde natuurgegevens, indien daartoe aanleiding bestaat uit oogpunt van zeldzaamheid of kwetsbaarheid van de betrokken soort, of bijzondere voorwaarden gesteld door de waarnemer of eigenaar.

2.   De GaN borgt dat de conform artikel 4.1 door Stichting Natuurinformatie beschikbaar gestelde gegevens altijd als zodanig in de NDFF herkenbaar zijn. Dit kenmerk is niet zichtbaar in de geaggregeerde gegevens die via de NDFF worden verstrekt.

3.   Indien zou blijken dat overige partijen naar het oordeel van 1 van beide partijen incorrect gebruik of misbruik maken van de door Stichting Natuurinformatie aangeleverde data, dan treden contractpartijen in overleg met de bedoeling om hier paal en perk aan te stellen.

4.    De conform artikel 4.1 door Stichting Natuurinformatie geleverde gegevens die (nog) niet zijn gevalideerd of als niet-valide zijn aangemerkt, zijn standaard in de NDFF alleen zichtbaar voor Stichting Natuurinformatie, en voorts alleen voor diegenen waarvan partijen in overleg besluiten dat die ze mogen inzien / gebruiken.

5.   Na het doorlopen van het validatieproces door de GaN krijgen de gegevens van Stichting Natuurinformatie een kwaliteitskenmerk van de GaN. De GaN ziet hiermee toe op de juistheid van de gegevens, de juistheid van de bij de inwinning van de gegevens gehanteerde meetmethode en de duiding van de toepassingen waarvoor de gegevens kunnen worden gebruikt.

6.   Stichting Natuurinformatie is bij het aansluiten van haar organisatie op het systeem van NDFF en het beschikbaar maken van de applicatie zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de benodigde aanpassingen aan de eigen systemen en middelen. De GaN kan haar inspanningsverbintenis ter zake van het beschikbaar stellen van de NDFF systeem uitsluitend nakomen indien Stichting Natuurinformatie beschikt over de benodigde en geschikte computer- en randapparatuur, internet faciliteiten en programmatuur. De GaN verleent hierbij ondersteuning en verstrekt gevraagde technische informatie.

Artikel 5  Verwijderen van gegevens uit de NDFF

1.   Waarnemers die gegevens via de databank van de Stichting Natuurinformatie aan de NDFF ter beschikking stellen hebben de mogelijkheid om hun gegevens uit het basisarchief van de GaN en het (de) uitvoerportal(en) van de NDFF te laten verwijderen. Hieraan zijn de volgende regels verbonden:
a)   De waarnemer voert eigen gegevens in in de databank van de Stichting Natuurinformatie. De waarnemer kan toestemming geven om zijn/haar gegevens op te laten nemen in de  NDFF. De Stichting Natuurinformatie zal deze natuurgegevens waarvoor toestemming is gegeven door middel van het NDFF invoersysteem naar de NDFF exporteren.
b)   De natuurgegevens worden, na de conceptfase waarin de waarnemer nog alles kan wijzigen, aangeboden aan de validatieservice van de NDFF. Na validatie staan de waarnemingen opgeslagen in het basisarchief van de NDFF met een validatiestatus. Als deze status Betrouwbaar is stromen ze door naar het uitvoerportaal waar ze beschikbaar zijn voor alle gebruikers, òf:
c)   De data worden, na de conceptfase  waarin de waarnemer nog alles wijzigen aangeboden aan de validatieservice van de NDFF. Na validatie staan ze opgeslagen in het basisarchief van de NDFF met beperkte uitleverstatus. Als het validatieresultaat anders is dan betrouwbaar, blijven de data opgeslagen in het basisarchief en zijn ze onder voorwaarden beschikbaar voor andere toepassingen dan die waarvoor de status betrouwbaar een vereiste is.

2.   Als een eigenaar of waarnemer van natuurgegevens besluit de toestemming ("licentie") tot gebruik in te trekken waardoor de natuurgegevens niet langer in de NDFF mogen worden gebruikt, geldt de volgende procedure: 
a)   De eigenaar wijzigt in de databank van de Stichting Natuurinformatie de instellingen met betrekking tot het delen van één of meer gegevens. De Stichting Natuurinformatie geeft deze wijzigingen via het invoerportaal van de NDFF, zoals omschreven in artikel 3 lid 1, door aan de NDFF.  Bij de volgende levering van natuurgegevens wordt de nieuwe status in het basisarchief en de uitleverportals van de NDFF opgenomen. Vanaf dat moment levert de GaN de betreffende gegevens door volgens de nieuwe instellingen. Dit kan ook inhouden dat gegevens van een bepaalde gebruiker als verwijderd moeten worden beschouwd.
b)   Om de autoriteitsfunctie te kunnen uitoefenen wordt regelmatig een archief-back-up van de databank gemaakt. Deze wordt in een kluis bewaard en dit bestand kan alleen om procedurele of juridische redenen worden geraadpleegd door de Gegevensautoriteit Natuur of door hem/haar aan te wijzen personen. Tot deze archief-back-up gemaakt is, blijven waarnemingen, dus weliswaar onzichtbaar nog fysiek in het systeem aanwezig. Direct nadat de archief-backup gemaakt is worden de waarnemingen definitief verwijderd uit het basisarchief van de NDFF.
c)   Waarnemingen die verwerkt zijn in digitale kennisproducten zoals signaleringskaarten worden met enige vertraging aangepast. Uiterlijk zes maanden  na de datum waarop de eigenaar van natuurgegevens  heeft aangegeven  dat zijn of haar waarnemingen verwijderd moeten worden zijn ook uit deze kennisproducten de betreffende waarnemingen gewist.

Artikel 6 Keuze mogelijkheden betreffende doorlevering van natuurgegevens

1.   Eigenaren van natuurgegevens die hun gegevens via de databank van de Stichting Natuurinformatie in de NDFF willen laten opnemen kunnen in de toekomst kiezen uit verschillende vormen van gebruiksrecht. Op dit moment is alleen de optie aanwezig om gegevens voor alle vormen van (zakelijk) gebruik ter beschikking te stellen. De Stichting Natuurinformatie zal natuurgegevens waarbij de eigenaar hiervoor geen toestemming heeft gegeven niet aan de NDFF doorleveren. Bij het opstellen van het Functioneel Ontwerp voor de IAA module van de NDFF zal opnieuw worden vastgesteld welke keuze mogelijkheden geboden worden. De Stichting Natuurinformatie zal bij het vaststellen van de lijst met opties betrokken worden.


Artikel 7  Validatie en kwaliteitsbeoordeling

1.   Stichting Natuurinformatie verbindt zich hierbij mee te werken aan validatie in het kader van het kwaliteitsproces.

2.   Stichting Natuurinformatie levert momenteel een bijdrage aan validatie in het kader van het kwaliteitsproces door middel van deelname aan de commissie kwaliteitsborging, door middel van validatie van de via waarneming.nl vergaarde data door experts, en het attenderen van deze vrijwilligers op de mogelijkheid om deel te nemen aan het validatieproces. De Stichting Natuurinformatie en de GaN gaan deze en eventuele nieuwe bijdragen in een aparte overeenkomst, die als bijlage aan deze overeenkomst wordt toegevoegd, vastleggen.

Artikel 8 Licenties

1.   Door het  aanleveren van natuurgegevens door de Stichting Natuurinformatie aan de NDFF, verleent Stichting Natuurinformatie aan de GaN licentie voor het gebruik van deze natuurgegevens, waarbij de waarnemer van de natuurgegevens eigenaar blijft, maar de GaN toestemming geeft openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen te verrichten en om sublicenties af te geven aan derden.

2.   Stichting Natuurinformatie functioneert hierbij als tussenpersoon tussen de eigenaar van de natuurgegevens, zijnde de waarnemer, en de GaN. Natuurgegevens afkomstig uit de databank van de Stichting Natuurinformatie mogen na toestemming van de eigenaar van de natuurgegevens door de overige gebruikers van de NDFF gebruikt worden voor het maken van bewerkte producten. In elke schriftelijke of digitale publicatie, losse kaart of afbeelding waarin natuurgegevens van Stichting Natuurinformatie zijn verwerkt zal de gebruiker van de natuurgegevens als bron de NDFF vermelden met aanduiding van de datum en het tijdstip waarop deze gegevens uit de NDFF zijn verstrekt. Tevens dient de gebruiker indien er sprake is van auteursrechtelijke beschermde natuurgegevens, aan te geven dat er auteursrecht rust op de gegevens.

3.   Stichting Natuurinformatie gaat met het sluiten van deze overeenkomst ermee akkoord dat de GaN de natuurgegevens van Stichting Natuurinformatie kan gebruiken voor het maken van producten ter verbetering of uitbreiding van de NDFF.

4.   Geen bepaling in deze overeenkomst kan uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van rechten die niet zijn benoemd in deze overeenkomst.

5.   De eigenaar van de gegevens heeft ten allen tijde het recht om de eigen waarnemingen uit de NDFF te verwijderen, waarna de toestemming aan de GaN om openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen te verrichten en om sublicenties af te geven aan derden met onmiddelijke ingang vervalt, onder achtneming van de procedure zoals omschreven in artikel 5.

   
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Wim Kleefstra

Dag Hisko,

Hoe gaan jullie, cq NDFF om met waarnemingen onder embargo ? Kan ik er vanuit gaan dat dergelijke waarnemingen niet met preciese locatiedetails vrijgegeven worden, zolang het embargo er nog op zit ?

M vr gr, Wim Kleefstra

Martijn de Jong

Ik heb begrepen dat gegevens die onder embargo staan, niet worden doorgegeven aan de NDFF. Maar daar Hisko beter antwoord op geven: hij maakt de export naar de NDFF aan.
Martijn de Jong

hiskodevries

Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0