Observation international

Overige natuuronderwerpen => Exoten => Topic gestart door: wimtegels op mei 22, 2008, 16:49:02 pm

Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 22, 2008, 16:49:02 pm
Misschien ten overvloede, maar toch lijkt het me goed even stil te staan bij wat exoten nu eigenlijk zijn. Ik denk dat iedereen er wel een idee van heeft. En bij vele soorten zullen we het ook gelijk eens zijn. Als ik Nijlgans roep………

Hoe komen we nu echter tot een goede definitie van exoten?

Poging 1
Planten of dieren die niet op eigen kracht een gebied binnen zijn gekomen.


Definitie lijkt logisch, maar raakt kant nog wal. Zeker wat betreft planten. Veel planten laten zich verspreiden door wind, dieren of water. Dan zouden die dus wel heel erg gemakkelijk het stempeltje exoot krijgen.

Poging 2
Planten of dieren die, bewust of onbewust, door de mens in een nieuwe biotoop zijn binnengebracht.


Wordt denk ik al een beetje beter. Toch voldoet ook deze definitie niet. Sommige planten of dieren bereiken een gebied op eigen kracht en worden toch als exoot aangemerkt. Zo zijn sommige vissoorten op eigen kracht via het Main-Donaukanaal vanuit Zuid Europa in het stroomgebied van de Rijn terecht gekomen. Dit lijkt behoorlijk op een natuurlijke verspreiding. Toch worden deze soorten door sommige wel en door anderen niet als exoot aangemerkt. Als ook deze soorten exoten zijn dan moeten we ons aan poging 3 tot definiëren wagen.

Poging 3
Planten of dieren die bewust of onbewust door de mens een nieuwe biotoop zijn binnengebracht, dan wel soorten waarvoor door de mens verspreidingsmogelijkheden zijn geschapen die van nature niet aanwezig zijn, en die buiten invloed van de mens de nieuwe biotoop nooit zouden kunnen bereiken.


Kern van definitie 3 is het feit dat de mens de isolatie van bepaalde soorten heeft doorbroken.
Ook deze definitie kent nog haken en ogen. Een heleboel cultuurvolgers zouden Nederland best wel kunnen bereiken. Maar zonder de totaal veranderde biotoop zou de soort mogelijk niet in dit gebied kunnen leven. Zijn dit ook exoten?

Eenmaal een exoot, altijd een exoot?
We hebben meer exoten dan we denken. Wat is eigenlijk de status van de fazant? Is dat nog een exoot.
En wat te denken van de stinzen flora? Voor velen een enorm waardevol aspect van onze natuur. Voor anderen een verzameling exoten.

Hoe komen we nu uit deze exotische discussie over exoten??

In een volgende bijdrage zal ik ingaan op het begrip invasief.
 
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 22, 2008, 18:03:34 pm
Sommige soorten zijn invasief, anderen niet. Wat betekent dit nu? Daar hoort een klein stukje populatiedynamica bij.
Vrijwel iedere soort die zich in een nieuw gebied vestigt heeft het aanvankelijk een beetje moeilijk. Het gebied heeft waarschijnlijk iets andere kenmerken dan het gebied waar de soort vandaan komt. De soort zal daar aan moeten wennen. Nu komt ook het belang van genetische variatie om de hoek kijken. De individuen uit de soort zijn verschillend. De ene kan zich gemakkelijker aan het nieuwe gebied aanpassen, de ander sterft misschien wel. In het begin zijn er weinig exemplaren van de soort. Dit kan er soms toe leiden dat het moeilijk is een voortplantingspartner te vinden. Dit soort factoren zorgt er voor dat het aantal individuen van de nieuwe soort de eerste periode na vestiging slechts beperkt is en blijft.

Dit verandert als de soort zich eenmaal aan het gebied aangepast heeft. Binnen de soort heeft mogelijk een selectie plaatsgevonden. Struggle for life, survival of the fittest. Dit algemeen principe is maar al te vaak verkeerd vertaald. Het betekent niet vechten om het bestaan, de sterkste overleefd. Nee, de juiste vertaling is: Vechten om het bestaan, overleven van de best passende. De individuen die het best in de nieuwe omgeving passen overleven.
Heeft de soort zich eenmaal aangepast, dan zien we de populatie snel groeien naar de maximale populatie voor dat gebied. In de grafiek zien we de lijn dan snel omhoog gaan.

Hoe hoog die omhoog gaat is voor iedere soort anders. Uiteindelijk, als de soort ongeveer zijn maximum omvang bereikt heeft, vlakt de lijn weer af. Op deze manier ontstaat de zogenaamde S-kromme. Deze kromme is karakteristiek voor de meeste soorten. Ook voor niet exoten!  De kromme is schematisch afgebeeld op het bijgevoegd plaatje.

Invasieve exoten zullen een grote populatieomvang bereiken. De nijlgans kan wederom als voorbeeld worden gebruikt.

Als een exoot invasief is hoeft de soort nog niet automatisch problematisch te zijn. Daar zal ik in een volgende bijdrage verder op in gaan.
 
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 22, 2008, 18:20:34 pm
LNV overweegt alleen actie tegen een exoot als deze flinke schade veroorzaakt aan de natuur (of dat naar verwachting kan gaan doen). Tegen de meeste exoten, die geen schade veroorzaken, zal LNV niets doen.

Ik voorzie grote problemen in dit beleid. En dit aan de hand van hetgeen ik in het vorige bericht heb proberen te schetsen.

De meeste soorten zullen in het begin helemaal niet invasief overkomen. In deze, voor de soort relatief zwakke periode, bestaat er nog kans dat je de soort uit kunt roeien.

Is de stijgende lijn eenmaal begonnen, dan zijn de meeste soorten niet meer uit te roeien. Dan wordt het dweilen met de kraan open. Er moeten dan steeds kapitalen uitgegeven worden om de soort in toom te houden. Denk bijvoorbeeld maar aan de bisamratten bestrijding. Deze soort raken we nooit meer kwijt.

De afweging is dan de volgende: In een vroeg stadium alle exoten te vuur en te zwaard bestrijden of accepteren dat een aantal soorten invasief zullen worden. Deze laatste soorten blijven dan tot in de lengte van dagen geld kosten en schade toebrengen een onze eigen natuur.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 22, 2008, 21:05:45 pm
Zijn nu alle exoten problematisch?
Daar is niet zomaar een eenduidig antwoord op te geven. Eigenlijk hangt dat heel erg samen met de streefbeelden die je hebt.
In sommige gevallen zijn exoten ingevoerd om de taken van uitgestorven dieren over te nemen. Vaak gaat het hierbij niet echt om andere soorten maar om ondersoorten.

Sommige zien de Oost-Europese bever als een andere ondersoort dan onze oorspronkelijke bever. Ook hier kun je vraagtekens bijzetten. Als de isolatie tussen de verschillende populaties is ontstaan door menselijk handelen dan is het bestaan van ondersoorten al een onnatuurlijk gegeven.

Veel van de stinze planten worden niet als een probleem gezien. Het is ook maar de vraag of je een exoot altijd als een exoot moet blijven bestempelen.

Van sommige soorten is het echter zeer duidelijk dat ze problematisch zijn. Neem bijvoorbeeld Prunus serotina. Ook wel de bospest genoemd.
De soort is bewust ingevoerd uit Amerika. Men dacht toen de bodem structuur van dennenbossen  kunnen verbeteren en te verrijken.

Uiteindelijk was deze plant er verantwoordelijk voor dat de oorspronkelijke ondergroei van onze bossen op plaatsen helemaal verdween. Het lijkt vrijwel onmogelijk te zijn deze plant nog uit te roeien.

Een meer recente problematische exoot is de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) Deze plant vormt waar hij voet aan wal heeft gekregen gigantische monoculturen.

Sommige exoten gedragen zich zeer bescheiden en vormen verder geen probleem. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de fazant.

Een exoot wordt over het algemeen als problematisch gezien als de soort een bijdreiging vormt voor inheemse soorten. Dit kan zijn oorzaak vinden in het feit dat de nieuwe soort de inheemse soort predeert of  dat het voedselconcurrenten zijn. Verder nemen sommige exoten de nestgelegenheid van inheemsen in beslag.

Verder kunnen exoten ziektes meebrengen waarvoor ook inheemse dieren vatbaar zijn.

Een ander gevaar is hybridisatie. Door menging van genetisch materiaal verliest de inheemse soort zijn oorspronkelijke eigenschappen. Dit zal meestal alleen dan gebeuren als er sprake is van ondersoorten. In alle andere gevallen is de kans op vruchtbare nakomelingen klein.

Waarom zijn de exoten hier een probleem, en in hun gebied van herkomst niet?
Normaal gesproken maken alle organismen in een gebied een co-evolutie door. Hierdoor kan de prooi zich aanpassen aan de ontwikkelingen van de predator. En kunnen planteneters zich geleidelijk aanpassen aan de veranderende samenstelling van de plantengemeenschappen. Over het algemeen gaat het proces van de evolutie geleidelijk.

Komt er nu een plotseling een dier (of plant) uit een ander gebied, dan hebben de organismen maar weinig tijd om zich aan elkaar aan te passen. Heel vaak zal de exoot het loodje leggen. Omdat het klimaat niet goed is of er geen geschikt voedsel aanwezig is.
Af en toe past een exoot in een niet bezette niche. Een dergelijke exoot zal zich zonder al te veel problemen in de nieuwe ecologie inpassen.

Maar af en toe s de exoot de sterkere partij. Hij past soms nog beter in de hier aanwezige levensomstandigheden dan de oorspronkelijk organismen. Daarmee wordt een schok in de evolutie veroorzaakt. De gevolgen hiervan zijn aanvankelijk nauwelijks te voorzien. Het kunnen flinke verstoringen van het voedselweb zijn. Inheemse soorten kunnen zelfs verdwijnen.

Is dit nu echt heel erg? Op termijn zal het wel meevallen. De evolutie zal er wel weer wat van maken. Maar op de korte termijn zet het de hele zaak op zijn kop. En voor ons dierbare soorten kunnen voorgoed verdwijnen.

Ik wens de d Commissie voor Invasieve Exoten veel wijsheid en succes.
Ik hoop eigenlijk dat het een commissie tegen Invasieve Exoten is!
 
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 17:26:40 pm
Achter de schermen heb ik vor admins al eens een "Nederlandse vertaling" gemaakt van de internationaal binnen de biodiversiteitsconventiegebruikte defiities. Die heb ik wel eens ergens in een ander bericht gecopieerd, maar het lijktme goed de lijst hier nog eens te geven, dus bij deze:


- inheems: de soort is door natuurlijke areaaluitbreiding in Nederland terechtgekomen en handhaaft zich tenminste twee generaties in Nederland. Hieronder vallen ook regelmatig terugkerende wintergasten en doortrekkers die zich niet in Nederland voortplanten.

- dwaalgast: op indivduele basis komen exemplaren zonder menselijke hulp in Nederland terecht en incidenteel kan voortplanting plaatsvinden. Zonder "nieuw binnenkomende" exemplaren handhaaft de soort zich niet in Nederland. Een dwaalgast wordt meestal ook gezien als "inheems".

- exoot: door menselijk toedoen in Nederland terechtgekomen soort. Deze term is niet specifiek genoeg om te gebruiken bij individuele soorten. (De "alien species" uit de biodiversiteitsconventie.)

- ingeburgerde exoot: door menselijk toedoen in Nedeland terecht gekomen voor 1498 (of, afgerond, 1500) en handhaaft zich zonder hulp van mensen (de "archeofiet" van de botanisten)

- invasieve exoot: door menselijk toedoen in Nederland terecht gekomen na 1498 (1500) en veroorzaakt problemen voor de natuur en/of voor de economie. (Vrijwel de "Invasive Alien Species" uit de biodiversiteitsconventie).

- escape/release: door menselijk toedoen in Nederland terechtgekomen maar handhaaft zich niet zonder menselijke hulp. Incidenteel plant de soort zich wel voort in Nederland maar zonder nieuwe uitzettingen/aanplant/ontsnappingen zou de soort uit Nederland verdwijnen.

- gehouden dieren: dieren die achter een omheining worden gehouden en die individueel geregistreerd/gemerkt worden (o.a. de meeste graasrunderen, paarden en schapen). Ook de dieren die duidelijk een eigenaar hebben (ganzen en kippen bij een boerderij, bijvoorbeeld). (de "gehouden dieren" uit de gezondheids en welzijnswet voor dieren)

- aangeplante planten: planten die als individu op een bepaalde plaats zijn geplant dan wel zijn ingezaaid. Ook opgeslagen graanplanten langs de wegrand vallen hieronder.

- herintroductie: oorspronkelijk inheemse soort die plaatselijk was uitgestorven en door mensen is teruggebracht.

Het jaar waarin Columbus Amerika ontdekte wordt in de biodiversiteitsconventie aangehouden als beginpunt van intercontinentaal transport van soorten. Dit tijdstip wordt steeds vaker internationaal aangehouden om aan te geven welke soorten als invasieve exoten moeten worden beschouwd. Het jaar 1900 wordt ook gebruikt, maar dat geeft het idee dat na een jaar of 100 exoten ineens minder "erg" worden, wat alleen maar veroorzaakt wordt doordat na 100 jaar geen mens zich meer herinnert hoe het voor het verschijnen van die soorten toeging! Internationaal gebruiken vooral veel botanisten 1498 (1500) als "grenspunt" en niet 1900.

Uiteraard kan het gebeuren dat na verloop van tijd soorten van "escape" tot "invasieve exoot" moeten worden "gepromoveerd". Nieuwe "ingeburgerde exoten" krijgen we er alleen bij wanneer uit onderzoek blijkt dat sommige "inheemse" soorten toch als exoten moeten worden beschouwd.

Een enkele soort kan zowel "inheems" zijn (brandgans als wintergast) als "invasieve exoot" (brandgans als broedvogel). Ook kunnen soorten zowel dwaalgast als escape zijn (o.a. de vele beoordeelsoorten bij de vogels). Bij indivduele waarnemingen moet het hiervoor mogelijk zijn een klassificatie van een soort te "overrulen".

Voor mijn werk houd ik me veel met exotenproblematiek bezig en dit lijkt me, mede op grond van internationale literatuur, het beste onderscheid. Zal wel voor- en tegenstanders hebben, maar dat houd je toch.

------------------------------------------------
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 17:28:55 pm
Citaat
Als een exoot invasief is hoeft de soort nog niet automatisch problematisch te zijn. Daar zal ik in een volgende bijdrage verder op in gaan.
Dit is wel een leuke: internationaal wordt invasief gedefinieerd als een exotische soort die een probleem veroorzaakt, hetzij voor de economie hetzij voor de nauur...

Per definitie is een invasieve soort dus ALTIJD een soort die problemen veroorzaakt. Echter, een zich uitbreidende soort hoeft niet altijd invasief te zijn...  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 17:30:56 pm
Citaat
LNV overweegt alleen actie tegen een exoot als deze flinke schade veroorzaakt aan de natuur (of dat naar verwachting kan gaan doen). Tegen de meeste exoten, die geen schade veroorzaken, zal LNV niets doen.

Ik voorzie grote problemen in dit beleid. En dit aan de hand van hetgeen ik in het vorige bericht heb proberen te schetsen.

Roerend mee eens.

Citaat
Sommige exoten gedragen zich zeer bescheiden en vormen verder geen probleem. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de fazant.

Betekend dat dat er geen probleem is of dat er wel problemen zijn maar die niet bekend zijn omdat niemand er ooit naar heeft gekeken? (Bij dit voorbeeld: invloed van fazanten op reptielenpopulaties, concurrentie met patrijs, ziektenoverdracht richting korhoen???)


Citaat
Veel van de stinze planten worden niet als een probleem gezien. Het is ook maar de vraag of je een exoot altijd als een exoot moet blijven bestempelen.

Ja, het zijn per difinitie exoten en dat blijven het. Maar voor de meeste soorten Stinzenplanten is er geen reden om ze te bestrijden.


Citaat
Van sommige soorten is het echter zeer duidelijk dat ze problematisch zijn. Neem bijvoorbeeld Prunus serotina. Ook wel de bospest genoemd.
De soort is bewust ingevoerd uit Amerika. Men dacht toen de bodem structuur van dennenbossen  kunnen verbeteren en te verrijken.

Uiteindelijk was deze plant er verantwoordelijk voor dat de oorspronkelijke ondergroei van onze bossen op plaatsen helemaal verdween. Het lijkt vrijwel onmogelijk te zijn deze plant nog uit te roeien.
Deze plant is aangeplant op plaatsen waar de ondergroei was verdwenen doordat zeer dichte bestanden van (ook uitheemse) naaldbomen waren aangeplant. De stelling dat amer. vogelkers de natuurlijke ondergroei heeft verdrongen is dus wat kort door de bocht.

Citaat
Een ander gevaar is hybridisatie. Door menging van genetisch materiaal verliest de inheemse soort zijn oorspronkelijke eigenschappen. Dit zal meestal alleen dan gebeuren als er sprake is van ondersoorten. In alle andere gevallen is de kans op vruchtbare nakomelingen klein.

Dat hangt meer af van het gehanteerde soortbegrip (definitie voor "soort") dan van de dieren/planten zelf... En, ook onvruchtbare nakomelingen concurreren met de oudersoorten...
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 17:42:30 pm
poe hee, wa geef jij een boel stof om op te reageren!
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 18:03:48 pm
Ik heb een paar woorden toegevoegd in je plaatje, hoop dat dat ok is:

(http://www.zavod-symbiosis.si/illustrations/temporary/post-bewerkt.jpg)

 
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Leon Olsthoorn op mei 24, 2008, 18:36:24 pm
Maar wat doe je met deze informatie? Alle exoten maar bestrijden, puur uit principe en omdat je niet kan uitsluiten of ze ooit een probleem zullen worden?

Ik vind zelf dat je heel erg voorzichtig moet zijn met het bestrijden (dus doden) van dieren, nog voordat je weet óf ze een probleem zullen vormen. Ik besef me dat je hiermee soms te lang wacht en een probleem creëert, maar je voorkomt ook dat je dieren doodschiet die uiteindelijk geen gevaar blijken te vormen.

Ik vindt het onderscheid tussen dieren die hier uit zichzelf komen en die op de één of andere manier met mensen geholpen zijn nogal arbitrair. Als de turkse tortel bijvoorbeeld uit volieres was ontsnapt en niet op eigen kracht hier was gekomen hadden we er nu misschien op staan schieten. Terwijl nu blijkt dat de vogel de afgelopen 60 jaar nauwelijks bekende problemen heeft veroorzaakt (al beschuldigen zommigen hem van de achteruitgang van de zomertortel) en inmiddels zelf op zijn retour is.

Ik vind het pijnlijk om te zien dat er alleen wordt gekeken naar of een dier inheems of uitheems is en er blijkbaar geen enkel gevoel van sympathie bestaat voor het individuele dier.
Als de nijlgans een zeldzame dwaalgast uit Israel was geweest hadden we vanavond nog met z'n allen op de maasvlakte gestaan om hem te bewonderen. Maar omdat we het dier 300 jaar geleden zelf meegenomen hebben is hij nu vogelvrij. En dat onderscheid vind ik schrijnend
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 18:59:13 pm
Ik kijk juist wel ook naar het individuele dier. In de beginfase bestrijd je een klein aantal individuele dieren. Einde populatie, potentieel probleem is voorkomen. Als je gaat wachten tot er zeer veel exemplaren zijn, en dan blijkt de soort een probleem te vormen, dan wordt je verplicht tot in het einde der dagen zeer veel individuele dieren te doden om he probleem enigzinds beheersbaar te houden.

Een een exoot die daadwerkelijk een probleem vormt, is een probleem voor zeer veel indivduele dieren (die we meestal niet zien omdat ze stilletjes doodgaan!).

Mischien kan het anders: in de beginfase kan je het kleine aantal dieren ook proberen te vangen en vervolgens in gevangenschap houden (b.v. bij de huiskraaien in hoek van holland). Dit kost geld, heel veel geld, maar als dat beter is? (Huiskraaien, als omnivoren, zal je deels voedsel moeten geven wat van individuele dieren is gemaakt..)

Mijn argument is: beter enkele exemplaren doodschieten van soorten die achteraf (waar je nooit achter komt) geen probleem waren geweest als gedwongen worden zeer veel exemplaren af te schieten van soorten waarbij we te diervriendelijk zijn geweest om in het begin maatregelen te nemen. Hoge prioriteit geven aan soorten die in andere delen van de wereld blijk hebben gegeven een probleem te kunnen worden (huiskraaien...), en niet voor ieder stukje van de wereld eerst afwachten of de soort daar ook gaat doen wat hij elders al lang doet.

Een exoot die in zeer grote aantallen voorkomt heeft altijd invloed, ook al is die invloed niet precies bekend. Ieder dier eet immers iets en heeft een plekje nodig om te leven.

En - ik weet dat dat niet steeds als serieus argument wordt gezien - als we alle dieren zo lang mogelijk in leven willen houden creeren we in feite een zeer onnatuurijke situatie. Diervriendelijk is in mijn ogen dieren een zo natuurlijk mogelijk leven laten lijden, en daar hoort ook doodgaan bij, vaak op zeer jonge leeftijd. Vergelijken bij het aantal inheemse dieren wat dagelijks sterft valt het aantal bestreden exoten in het niet.  

Maar nogmaals: het allerbeste is het om gewoon geen nieuwe exoten los te laten. Voorichting geven dus. Dan voorkom je dat nieuwe exoten een probleem gaan vormen en ook dat individuele dieren worden afgeschoten.

Jou voorstel (wachten of het een probleem wordt) was precies wat de dierenbescherming in Italie beargumenteerde toen jagers enkele losgelaten grijze eekhoorns wilden afschieten. Daar is een langlopende rechtzaak van gekomen. Tijdens dat proces mochten geen eekhoorns worden geschoten. Uiteindelijk verloor de dierenbeschering op basis van gegevens uit Engeland (bekende gegevens, neem ik aan?). Toen hadden de grijze eekhoorns zich echter zodanig weten uit te breiden dat afschot van alle grijze eekhoorns niet realistisch meer is. Gevolg is dat de soort zich over heel (!) Eurazie gaat uitbreiden. Onderwijl kreperen de inheemse rode eekhoorns aan een virusinfectie waarvan de grijze drager is. Zeer veel individuele rode eekhoorns kreperen dus (op een ellendige manier) omdat een paar mensen wilden afwachten of die paar (ook) lieve grijze eekhoorns werkelijk ook een probleem kunnen gaan vormen in Italie. En ja, ik vindt ze echt schattig, maar dat zijn de rode eekhoorns evengoed en is m.i. geen goed argument...
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 24, 2008, 18:59:46 pm
Citaat
poe hee, wa geef jij een boel stof om op te reageren!
Dat is wederzijds, heb dadelijk wel even werk om ook weer te reageren. Maar daar is dit topic toch voor :P  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 24, 2008, 19:02:07 pm
Citaat
Ik heb een paar woorden toegevoegd in je plaatje, hoop dat dat ok is:

(http://www.zavod-symbiosis.si/illustrations/temporary/post-bewerkt.jpg)
Ik had er geen copyright opgezet. Dus dat lijkt me wel okay. Ik zie de door jou toegevoegde woorden als een goede verheldering.

Vooral de plaats waar je de pijl zet dat het probleem zichtbaar wordt. Hier zit het knelpunt. Het probleem wordt pas zichtbaar als bestrijding al heel moeilijk is geworden.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 19:04:37 pm
Ik moet nog even wat kwijt: staar je niet blind op aaibare dieren zoals vogels en eekhoorns. Dat is echt maar het topje van de ijsberg. Waar we het over hebben is het onkruid in je moestuin en de dode bladeren in (alle) paardenkastanjebomen. De Spaanse wegslaken (naaktslakken) die zo massaal groenteplanten opeten dan mensen kilo's gif in hun milieu strooien om de aantallen (ietsje) te verlagen. Gif wat niet nodig was geweest als we die soort nooit (als verstekeling in de kluit van tuinplanten) binnen hadden gehaald.  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 24, 2008, 19:10:45 pm
Citaat
[
Citaat
Sommige exoten gedragen zich zeer bescheiden en vormen verder geen probleem. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de fazant.

Betekend dat dat er geen probleem is of dat er wel problemen zijn maar die niet bekend zijn omdat niemand er ooit naar heeft gekeken? (Bij dit voorbeeld: invloed van fazanten op reptielenpopulaties, concurrentie met patrijs, ziektenoverdracht richting korhoen???)


 
De door jou omschreven effecten zullen er ongetwijfeld op een bescheiden schaal zijn. Zoals je zelf al aangaf, er kan geen nieuwe soort in enige omvang in een gebied leven zonder invloed op de eologie en het voedselweb te hebben. Of de fazant de korhoen en patrijs echt verdringt weet ik niet. Ze hebben veel jaren samengeleefd in redelijke antallen.

Dat de fazant niet echt incasief is blijkt in mijn bescheiden mening al uit het feit dat er nu nog jagers zijn die ze uit willen zetten om voldoende fazanten te hebben om op te jagen. Ik weet overigens niet wanneer de fazant naar Nederland is gekomen.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 24, 2008, 19:15:07 pm
Citaat

Citaat
Van sommige soorten is het echter zeer duidelijk dat ze problematisch zijn. Neem bijvoorbeeld Prunus serotina. Ook wel de bospest genoemd.
De soort is bewust ingevoerd uit Amerika. Men dacht toen de bodem structuur van dennenbossen  kunnen verbeteren en te verrijken.

Uiteindelijk was deze plant er verantwoordelijk voor dat de oorspronkelijke ondergroei van onze bossen op plaatsen helemaal verdween. Het lijkt vrijwel onmogelijk te zijn deze plant nog uit te roeien.
Deze plant is aangeplant op plaatsen waar de ondergroei was verdwenen doordat zeer dichte bestanden van (ook uitheemse) naaldbomen waren aangeplant. De stelling dat amer. vogelkers de natuurlijke ondergroei heeft verdrongen is dus wat kort door de bocht.

[
De dichte aanplanten betreffen voornamelijk grove den. De geleerden slaan zich nu nog de koppen in of deze plant al dan niet inheems is.

Het probleem was niet het grootste in deze aanplanten. De aanplanten tonen in begin grote overeenkomsten met een jong bos. Het zogenaamde staakstadium. Dit stadium kenmerkt zich o.a. door het vrijwel geheel afwezig zijn van ondergroei.

Nu we meer natuurlijke bossen hebben, met in potentie ruimte voor en zeer gevarieerde ondergroei, wordt dat vaak gefrusteerd door Amerikaanse vogelkers.

Nog te kort door de bocht?
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 24, 2008, 19:17:50 pm
Ik denk dat we "uitzetten voor de jacht"(wat overigens niet mag) beter buiten deze discussie kunen houden. De aantallen die worden uitgezet zijn soms zo hoog dat ze wel invloed op hun omgeving moeten hebben.

De enige exoten waarvan we kunnen aannemen dat ze niet een heel grote invloed hebben zijn die soorten die hier al heel lang zitten en waarvan is onderzocht hoe een gebied/levensgemeenschap veranderd wanneer die soort experimenteel ergens wordt weggehaald. Dat zijn dus ook de enige exoten die je echt niet hoeft te bestrijden. Dat gaat om een zeer klein aandeel van de exoten die zich nu uitbreiden.  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 24, 2008, 19:27:40 pm
Ben ik met je eens. Heb zelf in excursies vaak aandacht gevraagd voor het probleem dat ontstaat als je een massa fazanten uitzet voor de jacht.

Ik ben het verder ook met je een dat we dat thema hier maar beter buiten beschouwing kunnen laten.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: g.j. keizer op mei 25, 2008, 12:05:24 pm
Citaat
Poging 2
Planten of dieren die, bewust of onbewust, door de mens in een nieuwe biotoop zijn binnengebracht.

Sommige planten of dieren bereiken een gebied op eigen kracht en worden toch als exoot aangemerkt.
Poging 3
Planten of dieren die bewust of onbewust door de mens een nieuwe biotoop zijn binnengebracht, dan wel soorten waarvoor door de mens verspreidingsmogelijkheden zijn geschapen die van nature niet aanwezig zijn, en die buiten invloed van de mens de nieuwe biotoop nooit zouden kunnen bereiken.

Kern van definitie 3 is het feit dat de mens de isolatie van bepaalde soorten heeft doorbroken.
En valt de toevoeging aan de wortelkluit van straat- en laanbomen van mycorrhizapreparaten, waarin sporen en hyfen van een in Canada voor herbebossing met naaldbomen gekweekte zuurtolerante stam van de Verfstuifzwam (Pisolithus arhizus) zijn verwerkt, ook onder de invasieve exoten, of is hier slechts sprake van biotoopvervalsing vanwege potentiële verdringing, omdat de oorspronkelijk inheemse (stam van de) Verfstuifzwam alleen op mijnstort in Zuid-Limburg voorkomt en zich verder niet over Nederland verspreidt ? Zie : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=32451 (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=32451)
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 14:20:29 pm
Ik weet niet wat allemaal nog tegen te houden is maar van de oorspronkelijke flora en fauna blijft op den duur weinig over. Nederland is bezig een groot parklandschap te worden. Waar maken we ons eigenlijk nog druk over :D

Nederland is multicultureel en dat betreft niet alleen de mensen. Grenzen zijn niet te sluiten voor flora en fauna. Men kan hooguit ergens ingrijpen en ondertussen gaat het elders gewoon door.

Je zou ook anders kunnen denken. Niet kost wat kost proberen te houden wat we hadden maar blij zijn met nieuwe dynamiek!
De exoten redden het dan toch maar!
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 15:12:06 pm
Citaat
En valt de toevoeging aan de wortelkluit van straat- en laanbomen van mycorrhizapreparaten, waarin sporen en hyfen van een in Canada voor herbebossing met naaldbomen gekweekte zuurtolerante stam van de Verfstuifzwam (Pisolithus arhizus) zijn verwerkt, ook onder de invasieve exoten, of is hier slechts sprake van biotoopvervalsing vanwege potentiële verdringing, omdat de oorspronkelijk inheemse (stam van de) Verfstuifzwam alleen op mijnstort in Zuid-Limburg voorkomt en zich verder niet over Nederland verspreidt ? Zie : http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=32451 (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=32451)
Het zou best kunnen dat dat soort organismen ook onder de exoten vallen. Enigste kanttekening daarbij is dat de sporen van dit soort organismen mogelijk overal en altijd in de atmosfeer zijn.

Ik dacht tenminste, maar dat weet ik niet heel zeker, dat jij dat ooit in een ander forum beweerd hebt.

Als dat werkelijk zo is, dan zijn sporenorganismen nooit exoten. Ze kunnen immers p eigen kracht de hele wereld bereiken. Is dat niet zo, dan kunnen sporen organismen ook exoten zijn.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 15:20:26 pm
Citaat
Ik weet niet wat allemaal nog tegen te houden is maar van de oorspronkelijke flora en fauna blijft op den duur weinig over. Nederland is bezig een groot parklandschap te worden. Waar maken we ons eigenlijk nog druk over :D

Nederland is multicultureel en dat betreft niet alleen de mensen. Grenzen zijn niet te sluiten voor flora en fauna. Men kan hooguit ergens ingrijpen en ondertussen gaat het elders gewoon door.

Je zou ook anders kunnen denken. Niet kost wat kost proberen te houden wat we hadden maar blij zijn met nieuwe dynamiek!
De exoten redden het dan toch maar!
Corry,

Met je stanpunt dat we niet koste wat kost moeten proberen te houden, maar dat we open moeten staan voor dynamiek ben ik helemaal met je eens.

Een veelvoud aan exoten is zekere dynamiek. Ik vrees echter dat het ook dynamiet kan zijn. En daarmee verwoested voor oorspornkelijke processen.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 15:34:33 pm
Citaat
Ik vrees echter dat het ook dynamiet kan zijn. En daarmee verwoested voor oorspornkelijke processen.
Hoeft niet op den duur kan het zich ook stabiliseren. Het is momenteel ook wel alles tegelijk. Veel nieuwkomers, gerommel in het landschap, opwarming van de aarde en natuurlijk de grote boosdoener mens die de hele wereld afzeult en al dan niet wetend ertoe bijdraagt dat we steeds meer vervlakking van onze natuur krijgen. Zo zijn er heel veel oorzaken op te noemen.

De factor tijd is in dit soort zaken heel belangrijk. Ook organismen enz. enz. hebben tijd nodig zich om te schakelen tijdens dit proces.

Een ding staat voorop. Alles in de natuur is gericht op overleven en het vernuft om dat te doen is bijzonder groot. Voor de mens denk ik zelfs niet in te schatten!
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 15:42:22 pm
Citaat
Citaat
Ik vrees echter dat het ook dynamiet kan zijn. En daarmee verwoested voor oorspornkelijke processen.
Hoeft niet op den duur kan het zich ook stabiliseren. Het is momenteel ook wel alles tegelijk. Veel nieuwkomers, gerommel in het landschap, opwarming van de aarde en natuurlijk de grote boosdoener mens die de hele wereld afzeult en al dan niet wetend ertoe bijdraagt dat we steeds meer vervlakking van onze natuur krijgen. Zo zijn er heel veel oorzaken op te noemen.

De factor tijd is in dit soort zaken heel belangrijk. Ook organismen enz. enz. hebben tijd nodig zich om te schakelen tijdens dit proces.

Een ding staat voorop. Alles in de natuur is gericht op overleven en het vernuft om dat te doen is groot.
Corry,

Ik ben het helemaal met je eens dat alles gebaseerd is op keuzes die je maakt.

Voor de natuur zelf maakt het allemaal weinig uit. De natuur heeft geen waardeoordeel. Dit laatste is vaak ons handicap En de natuur heeft tijd. Geen 25 jaar, geen 50 jaar, geen 100 jaar, maar miljoeden jaren.

De natuur zal altijd resulteren in een nieuw dynamisch evenwicht.

De vraag die voor ons overblijft is: Wat is onze taak, onze ruimte en onze verantwoordelijkheid voor die natuur.

Ik ben in ieder geval nog niet zo ver dat ik me zonder slag of stoot over wil geven aan een verder verdringen van inheemse soorten en inhemse processen door een opmars van invasieve exoten.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 15:48:49 pm
Citaat
Ik ben in ieder geval nog niet zo ver dat ik me zonder slag of stoot over wil geven aan een verder verdringen van inheemse soorten en inhemse processen door een opmars van invasieve exoten.

Ik geniet van de handigheid van de soorten om te overleven.
B.v. de Grote kroosvaren die in de wintertijd zich terugtrekt onder de dammen die in de sloten liggen. Zo zijn er ettelijke voorbeelden te vinden.

Sommigen van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.

Troost je ze hebben elders in de wereld ook nieuwe plekken veroverd.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: apus op mei 25, 2008, 16:25:04 pm
Citaat
Hoe komen we nu echter tot een goede definitie van exoten?

 
In het artikel uit onderstaande link (Colautti & MacIsaac 2004) worden een aantal definities van exotische soorten behandeld en geschetst hoe introducties van exotische soorten verlopen.

http://web2.uwindsor.ca/courses/biology/macisaac/rob.pdf (http://web2.uwindsor.ca/courses/biology/macisaac/rob.pdf)


Overigens denk ik dat wel heel voorzichtig moeten zijn met het transport en de introductie van exotische soorten. Waarschijnlijk kun je nooit exact voorspellen of een een geintroduceerde soort zich zal vestigen danwel problemen zou kunnen veroorzaken voor de inheemse flora en fauna of voor de economie.
Veel introducties zullen niet succesvol zijn en van de soorten die zich weet te handhaven in een nieuwe omgeving zal slechts een klein deel invasief worden. Ook al is maar een klein percentage van alle introducties problematisch, de gevolgen voor de biodiversiteit kunnen ernstig zijn, bijvoorbeel door hybridizatie en introgressie met nauw verwante soorten (bijv. witkopeend en rosse stekelstaart), maar ook door competitie voor voedsel en nestgelegenheid. Ook kan predatie door exotische soorten leiden tot grote afnames of zelfs (bijna-)uitsterven van inheemse soorten (Zoals nu gebeurt door de introductie van de huiskraai in delen van Afrika).

Omdat de potentiele gevolgen van de introductie van exotische soorten zeer ernstig kunnen zijn denk ik dat we heel voorzichtig moeten zijn met het introduceren van exotische soorten en beter exotische soorten kunnen "verwijderen" voordat ze zich definief vestigen. Nadat ze zich gevestigd hebben is "verwijdering" vaak niet meer mogelijk, dus als je dat wil doen moet dit aan het begin van het introductie-proces gebeuren.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 16:28:42 pm
Citaat
Citaat
Ik ben in ieder geval nog niet zo ver dat ik me zonder slag of stoot over wil geven aan een verder verdringen van inheemse soorten en inhemse processen door een opmars van invasieve exoten.

Ik geniet van de handigheid van de soorten om te overleven.
B.v. de Grote kroosvaren die in de wintertijd zich terugtrekt onder de dammen die in de sloten liggen. Zo zijn er ettelijke voorbeelden te vinden.

Sommigen van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.

Troost je ze hebben elders in de wereld ook nieuwe plekken veroverd.
Heel aardig van je dat je mij wil troosten Corry ^_^ .

Over het algemeen ben ik een groot voorstander van zo weinig mogelijk ingrijpen in systemen. Ik huil ook echt niet bij iedere soort die uitsterft. Ook uitsterven is een heel natuurlik proces in de evolutie.

Een soort verdwijnt bijna altijd. Hetzij door uitsterven, hetzij door zulke gigantische aanpassingen dat het een andere soort is geworden.

Toch ken ik een heleboel systemen waar ik de exoten kan missen als kiespijn.

Op dit punt schijnen onze opvattingen behoorlijk van elkaar te verschillen. Een goede zaak. Tenmnste een bewijs dat de mens zijn diversiteit nog niet verloren heeft. Hoeven we voorlopig misschien nog niet bang te zijn dat we uitsterven :gap:  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 16:35:37 pm
Martijn,

Ik heb de link heel even geopend. Lijkt me weer een goed stukje leesvoer over dit thema. Je zult wel begrepen hebben dat ik vooralsnog een voorstander ben exoten in een vroeg stadium te elimineren. Ik deel jou opvatting dat dat in een later stadium niet meer mogelijk is.

Als we hieraan regelegeving moeten verbinden wordt het een beetje problematischer.

De definities over exoten zijn niet eenduidig.

Een zonnebaars in de Roer is een exoot. Is diezelfde zonnebaars in een tuinvijver ook een exoot? Maakt die tuinvijver deel uit van het ecosysteem?

Een een rattenslang in een tarrarium? Moet exotenbestrijding zo ver gaan dat er gen exotische dieren meer gehouden mogen worden? Of zijn er waterdichte systemen te verzinnen zodt planten en dieren niet meer uit tuinen, vijvers, terraria etc ontsnappen?

Ik vrees dat het probleem veel meer kanten heeft dan we ons realiseren. En ik ben bang dat het simplistisch verbond ons niet kan helpen.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 16:43:28 pm
Citaat
Toch ken ik een heleboel systemen waar ik de exoten kan missen als kiespijn.

Op dit punt schijnen onze opvattingen behoorlijk van elkaar te verschillen. Een goede zaak. Tenmnste een bewijs dat de mens zijn diversiteit nog niet verloren heeft. Hoeven we voorlopig misschien nog niet bang te zijn dat we uitsterven 

In sommige systemen kan ik ze ook missen als kiespijn maar ingrijpen staat bij mij niet voorop.
Wij, mensen, willen alles zo snel mogelijk geregeld hebben en gunnen ons de tijd niet af te wachten hoe de natuur zelf de problemen oplost. Dat kan ook niet altijd omdat de natuur in ons land al niet meer volledig zijn gang kan gaan. Op natuurgebied hebben we teveel verloren niet alleen kwantiteit maar ook aan kwaliteit.

Ondertussen denken we dat alles maakbaar is geworden. Ruimen een oud bos op onder het mom van dat we elder wel weer een nieuw bos maken......
We moeten zuiniger zijn op hetgeen we nog aan natuur hebben en niet direkt klaarstaan dat we wel weer iets kunnen maken. Alles is nu eenmaal niet maakbaar.

Ik hou niet van ingrijpen in natuurlijke processen en zo denk ik ook over de nieuwkomers. Redden ze het dan hebben ze het verdiend. Jammer voor de soort die verdrongen wordt maar dat is dynamiek of evolutie hoe je het ook noemen wilt. Niets blijft stilstaan ook in de natuur niet. Voor zover je in ons land nog over echte natuur spreken kunt dan.

Edit: met natuurlijke processen bedoel ik natuurlijk niet het bewust introduceren van exoten.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: apus op mei 25, 2008, 17:05:21 pm
Citaat
Een zonnebaars in de Roer is een exoot. Is diezelfde zonnebaars in een tuinvijver ook een exoot? Maakt die tuinvijver deel uit van het ecosysteem?

Een een rattenslang in een tarrarium? Moet exotenbestrijding zo ver gaan dat er gen exotische dieren meer gehouden mogen worden? Of zijn er waterdichte systemen te verzinnen zodt planten en dieren niet meer uit tuinen, vijvers, terraria etc ontsnappen?

 
Het is inderdaad een gecompliceerd probleem en niet makkelijk om eenduidige regelgeving hiervoor maken.

Voor beide voorbeelden denk ik dat geldt dat, zolang de zonnebaars en de rattenslang niet ontsnappen uit hun "hok" (tuinvijver of terrarium), je niet kan spreken van een introductie, omdat de soorten niet in het ecosysteem zijn geintroduceerd. Alleen de eerste fase van het introductieproces -transport- is nog doorgelopen, dus voor zover nog geen problemen.

Aan de andere kant blijven beide soorten natuurlijk wel exoten, omdat ze hier van nature niet voorkomen en er geen mogelijkheid is dat ze hier op eigen kracht zijn gekomen. Zolang exotische soorten veel in gevangenschap gehouden worden blijven ze ook ontsnappen en blijven er introducties plaats vinden. Een verbod op het houden van exotische soorten lijkt me niet haalbaar, maar meer voorlichting en regelgeving omtrent het importeren, verhandelen en houden van exoten wel. Ik denk persoonlijk dat het wel goed is om hier met zijn allen goed over na te denken en dat het ook wenselijk is dat het beleid omtrent exoten op sommige punten aangescherpt wordt.

Om een actueel voorbeeld te geven: In Hoek van Holland zit een (nu nog) kleine populatie huiskraaien die zich al jaren kan handhaven, maar nog niet explosief groeit. De huiskraaien zijn waarschijnlijk zelf met boten meegevaren en zouden hier op eigen kracht niet kunnen komen. In diverse landen zijn ze echter heel algemeen geworden en veroorzaken grote problemen voor de inheemse vogelsoorten. Een van de oorzaken voor hun success is waarschijnlijk een pre-adaptatie voor een door mensen aangepase omgeving. Een recente studie liet zien dat het potentiele verspreidingsgebied van huiskraaien enorm is (Nyári et al. 2006). Je weet natuurlijk nooit exact hoe de populatie van zo'n exoot zich zal gedragen (explosief groeien, verspreiden, problemen veroorzaken), maar omdat de gevolgen elders zo groot zijn, snap ik eerlijk gezegd niet waarom er geen actie tegen ondernomen wordt. Heel verstandig vind ik het niet...
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 17:23:11 pm
Citaat

Om een actueel voorbeeld te geven: In Hoek van Holland zit een (nu nog) kleine populatie huiskraaien die zich al jaren kan handhaven, maar nog niet explosief groeit. De huiskraaien zijn waarschijnlijk zelf met boten meegevaren en zouden hier op eigen kracht niet kunnen komen. In diverse landen zijn ze echter heel algemeen geworden en veroorzaken grote problemen voor de inheemse vogelsoorten. Een van de oorzaken voor hun success is waarschijnlijk een pre-adaptatie voor een door mensen aangepase omgeving. Een recente studie liet zien dat het potentiele verspreidingsgebied van huiskraaien enorm is (Nyári et al. 2006). Je weet natuurlijk nooit exact hoe de populatie van zo'n exoot zich zal gedragen (explosief groeien, verspreiden, problemen veroorzaken), maar omdat de gevolgen elders zo groot zijn, snap ik eerlijk gezegd niet waarom er geen actie tegen ondernomen wordt. Heel verstandig vind ik het niet...
Zou je wllen stellen dat de huiskraai ongeveer op de plaats zit waar hij nu afgebeeld is in de grafiek?
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: apus op mei 25, 2008, 17:41:49 pm
Nee, ik denk dat de huiskraaien zich nog in de lag-fase bevinden (eerste deel van de grafiek), maar het is lastig om dat precies te zeggen. Exacte date van de aantallen heb ik hier niet bij de hand, maar ik dacht dat ze de laatste paar jaar redelijk stabiel in aantal waren en nog niet explosief aan het toenemen zijn.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 17:47:52 pm
Als dat zo is hebben we hier een heel mooi praktisch voorbeeld.

Een voorbeeld dat ook vragen met zich meebrengt.

Hebben we dadelijk een kraaiensoort die onze kraaien gedeeltelijk vervangt en daarmee biodiversiteit vergroot?

Of verdringt hij een of meer inhemse kraaiensoorten en eventuele prooien?

Moeten we dit afwachten of moeten we nu ingrijpen?

Hoe is het elders verlopen waar de huiskraai al in een ander stadium is gekomen?

Kunnen we die gegevens vertalen naar de Nederlandse situatie?
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: g.j. keizer op mei 25, 2008, 18:37:15 pm
Citaat
Enige kanttekening daarbij is dat de sporen van dit soort organismen mogelijk overal en altijd in de atmosfeer zijn.
Ik dacht tenminste, maar dat weet ik niet heel zeker, dat jij dat ooit in een ander forum beweerd hebt.
Als dat werkelijk zo is, dan zijn sporenorganismen nooit exoten. Ze kunnen immers op eigen kracht de hele wereld bereiken.
Wim,
Dat klopt, maar dat geldt natuurlijk niet voor (de sporen van) een voor een specifiek doel en met speciale eigenschappen gekweekte stam van een paddenstoelen of zwam. Als die zich al over en vanuit Canada via de wind verspreiden zou, dan is er eerder sprake van een ontsnapping. Vreemd genoeg winden we ons (terecht) wel op over het gevaar van spontane vermeerdering en verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen, terwijl we tegelijkertijd  de invoer en verspreiding van een "gemanipuleerde" kweekvorm van een zwam en de daarmee gepaard gaande biotoopvervalsing toestaan. Blijkbaar wint de commercie het altijd van de ecologie.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 18:46:17 pm
Citaat
Blijkbaar wint de commercie het altijd van de ecologie.


De economie gaat altijd voor. Dat is in ons land een ongeschreven wet!
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 18:58:21 pm
Waar passen gekweekte stammen of die nu van schimmels of van agrarische cultuurgewassen nu eigenlijk?

Zijn alle landbouwgewassen exoten?

Het genetisch gemanipuleerd zijn voegt volgens mij maar een kleine dimensie toe aan het verhaal.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: g.j. keizer op mei 25, 2008, 19:17:53 pm
Citaat
Sommige van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.
Corry,
Zoals de honderden oorspronkelijk inheemse, recent met uitsterven bedreigde of inmiddels uitgestorven macrofungi en lichenen, waar slechts enkele tientallen nieuwkomers voor in de plaats zijn gekomen ? En waarom zouden we nog karteren en Rode Lijst-soorten monitoren en registreren, als je al van de ondergang van de habitats van de belangrijkste bio-indicatoren van "onze" ecosystemen uitgaat ? Zie ook : http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article95...erland#readmore (http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article954437.ece/Veel_bospaddestoelen_verdwijnen_uit_Nederland#readmore)
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 21:00:25 pm
Citaat
Citaat
Sommige van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.
Corry,
Zoals de honderden oorspronkelijk inheemse, recent met uitsterven bedreigde of inmiddels uitgestorven macrofungi en lichenen, waar slechts enkele tientallen nieuwkomers voor in de plaats zijn gekomen ?
Als het "rommelt" in een systeem vallen er klappen. Eeen aantal sorten verdwijnen mogelijk. Enkele nieuwe komen terug.

Maar ook dat beeld is slechts een momentopname. De evolutie gaat door. Nieuwe niches zullen ontstaan en bezet worden door soorten.

Dit geeft de relativiteit van ieder probleem aan.

Ieder bepaalt voor zich of hij of zij dat reden tot ingrijpen vind.

Voor mij is dat een moeilijk gegeven. Over het algemeen ben ik voor zo minimaal mogelijk ingrijpen. Bij exoten kijk ik daar totaal anders tegen aan. Ik ben voor een rigoreus ingrijpen. Zo rigoreus als mogelijk.
Waarom ik er in het geval van exoten zo tataal anders tegen aankijk kan ik moeilijk aangeven. Ik kan me er iets bij voorstellen als sommigen dat als inconsequent betitelen.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 21:28:43 pm
Citaat
Citaat
Sommige van "onze" soorten zullen op den duur ten onder gaan of het handiger moeten spelen.
Corry,
Zoals de honderden oorspronkelijk inheemse, recent met uitsterven bedreigde of inmiddels uitgestorven macrofungi en lichenen, waar slechts enkele tientallen nieuwkomers voor in de plaats zijn gekomen ? En waarom zouden we nog karteren en Rode Lijst-soorten monitoren en registreren, als je al van de ondergang van de habitats van de belangrijkste bio-indicatoren van "onze" ecosystemen uitgaat ? Zie ook : http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article95...erland#readmore (http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article954437.ece/Veel_bospaddestoelen_verdwijnen_uit_Nederland#readmore)
Door te karteren volgen we het proces en zien we aan het eind van de rit wat er nog over is.

Ja ik ben zwartgallig. Helaas is het in Nederland niet anders en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit wat natuur betreft.
In de afgelopen 20 jaar heb ik gigantisch veel verloren zien gaan en er is maar weinig bijgekomen.
Ik krijg een verslag van Overijssel met allemaal positieve plattelands ontwikkelingen, ook wat natuurontwikkeling betreft, maar het haalt het niet bij wat er ondertussen verloren gaat. Dat zetten ze er niet in.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 21:33:06 pm
Corry,

Ik dacht dat jij heel optimistisch was? Ik begreep zo'n beetje dat jij het idee had dat de natuur het wel redde, met of zonder de mens.

Ik heb het idee dat de natuur op veel plaatsen met een come back bezig is. Natuurlijk is nog niet alles rozegeur en maneschijn. Maar het gaat de goede kant op.

In een aantal gebieden die ik ken zijn het met name de exoten die mij nog een beetje zorgen baren. Vandaar misschien mijn standpunt ten aanzien van exoten.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 21:42:10 pm
Citaat
Ik dacht dat jij heel optimistisch was? Ik begreep zo'n beetje dat jij het idee had dat de natuur het wel redde, met of zonder de mens.
De natuur redt het wel maar daarbij moet men zich niet de natuur voorstellen die er rond 1960 nog was. Het verlies is gigantisch ten opzichte van die tijd.

We zullen moeten wennen aan een andersoortige natuur nl. die van een parklandschap! Tuin is ook natuur.

Echte natuur waaraan de mens zich nog niet vergrepen heeft is er in ons land bijna niet meer.
Han Endt schreef eens op dit forum dat er bijna geen plek meer in ons land is waar geen tuin in de buurt is. Daar schrok ik van maar dat is eigenlijk in grote delen van ons land de realiteit.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 21:49:53 pm
Citaat
De natuur redt het wel maar daarbij moet men zich niet de natuur voorstellen die er rond 1960 nog was. Het verlies is gigantisch ten opzichte van die tijd.

 
Het jaar 1960 komt in mijn referentiebeeld niet voor. De periode 1850-1900 ook niet.

Evolutie gaat nu eenmaal nooit terug, maar altijd vooruit. En ik geloof in echte natuur.

Ik kan me voorstellen dat, als je denkt dat toch alles te laat is, gen enkele reden ziet om in tr grijpen wat de exoten betreft.

Persoonlijk vind ik dat een veel te negatief natuurbeeld. Het valt mij op dat veel menen die deel nemen aan mijn excursies een positiever natuurbeeld krijgen.

Of dat is een gevolg van mijn optimisme, of omdat ze bijvoorbeeld zien dat een van de ergst verontreinigde rivieren in 30 jaar verandert in een prachtig dynamisch natuurgebied. Let wel, vrijwel zonder beheer. Buiten verbetering van waterkwaliteit en ruimte geven aan het meanderproces.

Als de Japanse duizendknoop daar roet in het eten dreigt te gooien wordt ik anti exoot!
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 25, 2008, 23:06:54 pm
Citaat
Evolutie gaat nu eenmaal nooit terug, maar altijd vooruit. En ik geloof in echte natuur.
Wim ik begrijp je wel maar probeer je duidelijk te maken dat sommige mensen ook blij zijn met nieuwe soorten.

Aan de ene kant weet jij niet wat er rond 1900 of nog een ander jaartal aanwezig was maar de natuurbeheerende instanties proberen altijd nog die soorten terug te krijgen. Kijk maar naar de natuurontwikkelingsterreinen. In de meeste gevallen lukt dat ook en komen er uit de zaadbank prachtige vondsten tevoorschijn, al is het dan maar tijdelijk omdat het meest pioniersgemeenschappen zijn, alvorens zo'n terrein zich stabiliseert.

Aan de andere kant gaan er stemmen op de binnenkomende soorten te vernietigen omdat ze eventueel een gevaar kunnen vormen voor onze aanwezige flora en fauna. We zouden ook blij kunnen zijn met wat er ondanks of dankzij alle menselijke ingrepen nog aanwezig is hoe minimaal ook.

Neem nu de urbane gebieden. De oude flora is veelal verdwenen en zonder de exoten zou het maar een treurige boel zijn.........

Echte natuur. Daar geloof ik ook in. Het is maar wat je eronder verstaat.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 25, 2008, 23:22:17 pm
Citaat

Aan de ene kant weet jij niet wat er rond 1900 of nog een ander jaartal aanwezig was maar de natuurbeheerende instanties proberen altijd nog die soorten terug te krijgen. Kijk maar naar de natuurontwikkelingsterreinen. In de meeste gevallen lukt dat ook en komen er uit de zaadbank prachtige vondsten tevoorschijn, al is het dan maar tijdelijk omdat het meest pioniersgemeenschappen zijn, alvorens zo'n terrein zich stabiliseert.

 
Er zijn redelijke constructies over wat er ond 1900 voorkwam.

Dat sommige soorten die uit een zaadbank opkomen maar tijdelijk zijn is afhankelijk van de aard van het terrein en de processen die zich daar afspelen.

Zo pleit ik al jaren voor en beter bezinning op de funktie van het wilde zwijn.  Deze geweldige wroeter kan een heleboel planten uit het dynamische milieu een kans geven. En dan niet voor een jaartje of zo, maar gewoon voortdurend.

Dit soort processen kunnen behoorlijk verstoort worden door exoten die deze planten in het eerste jaar al kunnen verdringen.

Volgens mij hebben we gewoon een verkeerd beeld van een stabiel terrein.

Dat is begrijpelijk voor Nederland. Van oorsprong zijn we een heel dynamisch land. Om ons hier met miljoenen mensen in stand te kunnen houden hebben we die dynamiek bestreden.

Gelukkig komt er steeds meer dynamiek terug, alle pessimisten ten spijt.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 26, 2008, 00:04:37 am
Citaat
Volgens mij hebben we gewoon een verkeerd beeld van een stabiel terrein.

Dat is begrijpelijk voor Nederland. Van oorsprong zijn we een heel dynamisch land. Om ons hier met miljoenen mensen in stand te kunnen houden hebben we die dynamiek bestreden.

Gelukkig komt er steeds meer dynamiek terug, alle pessimisten ten spijt.
Dat denk ik niet. Met een stabiel terrein bedoel ik in dit geval natuurontwikkelingsterreinen die wat dynamiek betreffen passen bij de nog aanwezige oude natuurwaarden. Volledig opgaand in het systeem van de omgeving.

Door de ligging aan zee was de natuur in ons land heel dynamisch maar de veiligheid van de bewoners ging voor en staat hoop ik altijd voorop. We breken de dijken toch ook niet weer af! Daarmee is natuurlijk een stuk dynamiek ingeleverd evenals met de kanalisatie van rivieren enz.enz.

Natuurlijk komt er oude dynamiek terug. Vele bronnen,  beken en delen van rivieren worden in ere hersteld. In dergelijke gebieden zie ik exoten ook liever gaan dan komen.

Ondertussen zijn de exoten niet meer weg te denken. Ze zijn als het ware een uiting van de tijd waarin we nu leven en we meer mondiaal moeten denken.
In wezen betekent het een vervlakking. Het wordt meer en meer allemaal van hetzelfde..........

In ieder geval geniet ik nog altijd en verleg mijn grenzen constant om dat te kunnen blijven doen!
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 26, 2008, 00:27:55 am
Citaat

Natuurlijk komt er oude dynamiek terug. Vele bronnen,  beken en delen van rivieren worden in ere hersteld. In dergelijke gebieden zie ik exoten ook liever gaan dan komen.

 
Dus je kunt je wel wat voorstellen bij mijn afkeur van bijvoorbeeld  Japanse duizendknoop in het Roerdal?

Ondanks de onmogelijkheid van het volledig bestrijden van exoten denk ik dat bet een must is een goed beleid ten aanzien van deze problematiek te ontwikkelen.

Verder denk ik dat sommige exoten allen invasief zijn onder bepaalde omstandigheden. Dat geloof ik bijvoorbeeld van de Amerikaanse vogelkers.

Bossen die gigantisch gedund worden, apaard met veel bodembeschadiging bieden enorme kansen voor deze soort. In een meer stabiel natuurlijk bos hebben ze het aanmerkelijk moeilijker.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: g.j. keizer op mei 26, 2008, 10:13:16 am
Citaat
Door te karteren volgen we het proces en zien we aan het eind van de rit wat er nog over is. Ja ik ben zwartgallig. Helaas is het in Nederland niet anders en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit wat natuur betreft.
Corry,
Daarvoor hoef ik niet (meer) te karteren of monitoren. Hoe Nederland er 10 jaar na nu qua flora en mycoflora uitziet, konden de veldonderzoekers (waaronder ik), die sinds de 70-er jaren actief waren, toen al wel voorspellen. Impliceert jou zwartgalligheid, dat het hele natuurbeschermings- en -ontwikkelingsbeleid op de schop kan, we massaal ons lidmaatschap van natuurbeschermingsorganisaties op moeten zeggen, stoppen met het beschermen en/of conserveren van kwetsbare biotopen en daarvan afhankelijke organismes en we de weinige min of meer oorspronkelijke natuur, die ons nog rest, overgeven aan de al talrijk aanwezige of recent verschijnende opportunisten en invasieve exoten ? Zoals mijn grootvader ooit zei : "in de toekomst past "onze" natuur in het overhoekje van mijn achtertuin of in een bloempot voor het raam". En die voorspelling lijkt 50 jaar na datum uit te komen.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Corryabbink op mei 26, 2008, 10:58:50 am
Citaat
Citaat
Door te karteren volgen we het proces en zien we aan het eind van de rit wat er nog over is. Ja ik ben zwartgallig. Helaas is het in Nederland niet anders en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit wat natuur betreft.
Corry,
Daarvoor hoef ik niet (meer) te karteren of monitoren. Hoe Nederland er 10 jaar na nu qua flora en mycoflora uitziet, konden de veldonderzoekers (waaronder ik), die sinds de 70-er jaren actief waren, toen al wel voorspellen. Impliceert jou zwartgalligheid, dat het hele natuurbeschermings- en -ontwikkelingsbeleid op de schop kan, we massaal ons lidmaatschap van natuurbeschermingsorganisaties op moeten zeggen, stoppen met het beschermen en/of conserveren van kwetsbare biotopen en daarvan afhankelijke organismes en we de weinige min of meer oorspronkelijke natuur, die ons nog rest, overgeven aan de al talrijk aanwezige of recent verschijnende opportunisten en invasieve exoten ? Zoals mijn grootvader ooit zei : "in de toekomst past "onze" natuur in het overhoekje van mijn achtertuin of in een bloempot voor het raam". En die voorspelling lijkt 50 jaar na datum uit te komen.
Dag Gerrit,
Nee, dat impliceert mijn aangedikte verwachting niet. Je mag het zwartgalligheid noemen. Juist nu moeten we met vereende krachten proberen te redden wat er nog te redden is om niet bij die bloempotten van uw grootvader uit te komen. Ik noem het nu al bloempottenbeheer maar dat zou wel eens realiteit kunnen worden. Het begint er al aardig op te lijken.

Die invasieve exoten zijn niet te bestrijden. Hooguit kunnen we proberen de reservaten ervan te vrijwaren en dan wordt het toch min of meer bloempottenbeheer.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 26, 2008, 11:26:33 am
Ik denk dat ik me voor een groot deel bij de opvatting van Corry aan kan sluiten.

De reservaten zullen in ieder geval voorrang moeten hebben wat betreft de bestrijding van de exoten.

Gelukkig zien we dat de kracht van een aantal gebieden toeneemt. Indien oorspronkelijke systemen hier weer goed voet aan wal hebben gekregen zal het daar mogelijk voor een aantal exoten moeilijker worden. Botweg omdat er minder niches zijn waar de exoten zich kunnen vestigen.

De manier waarop het landschap beheerd wordt heeft volgens mij namelijk als consequentie dat een hoop niches gedurende een grote tijd niet bezet zijn
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: tekenaar op mei 26, 2008, 17:51:31 pm
Citaat
Als dat zo is hebben we hier een heel mooi praktisch voorbeeld.

Een voorbeeld dat ook vragen met zich meebrengt.

Hebben we dadelijk een kraaiensoort die onze kraaien gedeeltelijk vervangt en daarmee biodiversiteit vergroot?

Of verdringt hij een of meer inhemse kraaiensoorten en eventuele prooien?

Moeten we dit afwachten of moeten we nu ingrijpen?

Hoe is het elders verlopen waar de huiskraai al in een ander stadium is gekomen?

Kunnen we die gegevens vertalen naar de Nederlandse situatie?

Citaat
Citaat
Blijkbaar wint de commercie het altijd van de ecologie.


De economie gaat altijd voor. Dat is in ons land een ongeschreven wet!


mmm, gaat de economie werkelijk voor? Dan zou een stadsvogel die hogere dichtheden kan bereiken als de stadsduif en (net als de stadsduif) voor mensen niet ongevaarlijke ziekten kan verspreiden geen lang leven beschoren zijn. Maar nee, die vogels zijn beroemd en ondanks vele voorstellen is er niemand die ze wat doet.

Gegevens zonder meer vertalen naar de Nederlandse situatuie zal niet lukken, Maar de soort kan tegen het Nederlandse klimaat en heeft de potentie in stedelijke omgeving zeer dominant te worden. Elders op het forum is hier al meemalen over gediscussieerd. Wat dat doet is lastig te zeggen. Ongetwijfeld zal hij invloed krijgen op andere dieren en op planten, maar welke soorten hij precies gaat beinvloeden? Maar wil je dat werkelijk afwachten? Kunnen we ons dat veroorloven?  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 26, 2008, 19:25:53 pm
Citaat

Gegevens zonder meer vertalen naar de Nederlandse situatuie zal niet lukken, Maar de soort kan tegen het Nederlandse klimaat en heeft de potentie in stedelijke omgeving zeer dominant te worden. Elders op het forum is hier al meemalen over gediscussieerd. Wat dat doet is lastig te zeggen. Ongetwijfeld zal hij invloed krijgen op andere dieren en op planten, maar welke soorten hij precies gaat beinvloeden? Maar wil je dat werkelijk afwachten? Kunnen we ons dat veroorloven?
De huiskraai valt volgens mij niet onder de FF wet.

Hoe groot is de populatie nu?
Hoeveel nesten zijn er?

Als we met de vraag stoeien of we het ons kunnen veroorloven om af te wachten, wat zijn dan de mogelijkheden om nu in te grijpen?
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: M.Renard op mei 27, 2008, 08:47:04 am
De Huiskraai valt wel onder de FF wet:

beschermde soort als bedoeld in artikel 3 en 4
Staatscourant 2001, 220, bijlage 2

Zie hier (http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid=889&version=legislation)
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 27, 2008, 10:56:17 am
Citaat
De Huiskraai valt wel onder de FF wet:

beschermde soort als bedoeld in artikel 3 en 4
Staatscourant 2001, 220, bijlage 2

Zie hier (http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid=889&version=legislation)
Dank je voor de waardevolle en correcte aanvulling.

Ik heb hier een foute veronderstelling gedaan. Toen ik een dezer dagen een andere diergroep doornam zag ik daar regelmatig staan dat de soort als exoot geen bescherming geniet.

Hier ligt een belangrijke vraag richting wetgever: Werkt het beschermen van exoten via de flora en faunawet niet averechts?

Als er dadelijk ontheffing wordt gegeven voor het schiten van onze eigen kraai, is de exoot dan nog steeds beschermd?

 
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: M.Renard op mei 27, 2008, 11:08:19 am
Ik denk dat dat in dit geval komt doordat het meeliften op schepen als natuurlijk gedrag wordt gezien voor de soort. Niet iedereen beschouwd hem dus als exoot.

Volgens mij kunnen exoten alleen beschermd worden als ze in hun oorspronkelijke gebied ook zeldzaam zijn, dit zal in de praktijk bijna nooit voorkomen.  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: M.Renard op mei 27, 2008, 11:11:49 am
Citaat
Ik vindt het onderscheid tussen dieren die hier uit zichzelf komen en die op de één of andere manier met mensen geholpen zijn nogal arbitrair. Als de turkse tortel bijvoorbeeld uit volieres was ontsnapt en niet op eigen kracht hier was gekomen hadden we er nu misschien op staan schieten. Terwijl nu blijkt dat de vogel de afgelopen 60 jaar nauwelijks bekende problemen heeft veroorzaakt (al beschuldigen zommigen hem van de achteruitgang van de zomertortel) en inmiddels zelf op zijn retour is.

Ik vind het pijnlijk om te zien dat er alleen wordt gekeken naar of een dier inheems of uitheems is en er blijkbaar geen enkel gevoel van sympathie bestaat voor het individuele dier.
Als de nijlgans een zeldzame dwaalgast uit Israel was geweest hadden we vanavond nog met z'n allen op de maasvlakte gestaan om hem te bewonderen. Maar omdat we het dier 300 jaar geleden zelf meegenomen hebben is hij nu vogelvrij. En dat onderscheid vind ik schrijnend
Het geval van de huiskraai geeft meteen aan waarom ik het maken van dat onderscheid ook erg arbitrair vind.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 27, 2008, 11:13:05 am
Citaat
Ik denk dat dat in dit geval komt doordat het meeliften op schepen als natuurlijk gedrag wordt gezien voor de soort. Niet iedereen beschouwd hem dus als exoot.

Volgens mij kunnen exoten alleen beschermd worden als ze in hun oorspronkelijke gebied ook zeldzaam zijn, dit zal in de praktijk bijna nooit voorkomen.
Waarmee aangetoond dat de definitie van exoten niet eenvboudig is.

Alle organismen uit balstwater van schepen zijn ook meeliftend hiergekomen.......
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: M.Renard op mei 27, 2008, 11:25:51 am
En wat te denken van de zogenaamde 'cultuurvolgers', in heel strikte zin kunnen die zich niet vestigen zonder de mens, dus dat zijn ook exoten?  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 27, 2008, 11:29:30 am
Sommige cultuurvolgers zouden ook van nature in Nederland kunnen leven. Alleen in heel andere aantallen.

Dit geldt ook voor veeel weidevogels. Daar wordt uitgebreid voer gediscussieerd in het topic weidevogels versie successie:

http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=45138 (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=45138)

 
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: Leon Olsthoorn op mei 27, 2008, 12:56:33 pm
Citaat
Citaat
Ik denk dat dat in dit geval komt doordat het meeliften op schepen als natuurlijk gedrag wordt gezien voor de soort. Niet iedereen beschouwd hem dus als exoot.

Volgens mij kunnen exoten alleen beschermd worden als ze in hun oorspronkelijke gebied ook zeldzaam zijn, dit zal in de praktijk bijna nooit voorkomen.
Waarmee aangetoond dat de definitie van exoten niet eenvboudig is.

Alle organismen uit balstwater van schepen zijn ook meeliftend hiergekomen.......
Die discussie heb ik wel vaker gehad en volgens mij is het hier vooral een kwestie van gevoel of je alle ship-assists op één lijn plaatst.

Voor mijn gevoel zit hier toch een groot verschil, een vogel kan zelf bewust op een schip landen en er daarna op elke geschikte plek weer afvliegen. Hierdoor gaat de vogel zelf op zoek naar een nieuwe plek en kiest daarvoor zelf een geschikte plaats uit. Daarmee volgen ze dezelfde methode als de jongen van zoveel vogelsoorten, maar over een erg grote afstand en ze laten zich erbij helpen.

Heel anders is dat bij kamzak, knotszakpijp en wolhandkrab, zij werden met een enorme hoeveelheid water in een ballasttank gepompt en honderden kilometers verder weer uitgebraakt. Dit heeft niets met het natuurlijke gedrag van die soorten te maken en ze kiezen hun nieuwe omgeving niet zelf uit. Het grootste gedeelte zal de gedwongen verhuizing zelfs wel niet overleven, maar de soorten die het wel redden zorgen nu voor problemen.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 27, 2008, 13:06:14 pm
Helemaal juist Leon,

Van de andere kant, kiest de meeliftende vogel bewust voor een bestemming? En dan bedoel ik niet bij het van wal steken, maar meer bij het verlaten van het schip.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: M.Renard op mei 27, 2008, 14:31:17 pm
Misschien niet, maar dat geldt toch ook voor de verspreiding van zaden van een plant? Als een zaadje in de vacht van een dier blijft hangen moet hij ook maar 'afwachten' of hij in een geschikte omgeving terecht komt.  
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 27, 2008, 14:39:45 pm
Dat is zonder meer juist. Geldt ook voor parasieten tussen de veren van vogels!

Dit geeft al aan dat het heel moeilijk is een harde grens te trekken. In de uitersten zullen we het wel eens worden. Maar er zullen voldoende twijfelgevallen blijven denk ik.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: g.j. keizer op mei 27, 2008, 18:00:02 pm
Citaat
Geldt ook voor parasieten tussen de veren van vogels! Dit geeft al aan dat het heel moeilijk is een harde grens te trekken.
En zo komen we uiteindelijk uit bij de ziektedragers onder de insecten als de malariamug of het mugje, dat het blauwtongvirus verspreidt en allerlei andere ellende, die door met niet inheems plantenmateriaal ingesleepte schimmels (Phytophtora), bacteriën en virussen wordt veroorzaakt en mag de Commissie er vanaf de start ook het RIVM en de fytopathologische dienst wel bij gaan betrekken :whistle: .
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op mei 27, 2008, 18:05:53 pm
Samenvattend, onze hoge mobiliteit kent zijn prijs. Zijn we bereid die betalen, letterlijk of figuurlijk?
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: markmeijrink op mei 29, 2008, 07:57:40 am
Kan de Franse veldwesp - Polistes dominilus ook gerekend worden als exoot? Deze wesp werd b.v. in 2001 nauwelijks aangetroffen in NL daarvoor helemaal niet. Wanneer je het kaartje uit 2001 (Wespen en Mieren van Nederland, Nederlandse Fauna reeks) vergelijkt met dievan waarnemig.nl dan heeft deze soort aardig aan terrein gewonnen. Het bewijs van klimaatverandering. Deze soort is van natura mediterraan, en de noordsgrens van haar areaal lijkt steeds noordelijker te komen liggen.

M.v.gr. Mark
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: marcel123 op mei 29, 2008, 09:18:45 am
Citaat
Kan de Franse veldwesp - Polistes dominilus ook gerekend worden als exoot?
Dit lijkt me natuurlijke uitbreiding van het areaal en daarmee geen exoot.
Titel: (invasieve)exoten
Bericht door: wimtegels op juni 03, 2008, 00:02:57 am
De topic over exoten is druk in gebruik.
Een prima initiatief om dit forum te openen Dylan.

Maar goed dat ik tamelijk optimistisch ben. Anders werd ik hier behoorlijk depri van.

De soorten die nu in een paar dagen voorbij zijn gekomen in dit thema illustreren maar al te duidelijk dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn.

Sommige gedane zaken nemen geen keer. Voor een aantal soorten exoten zal dat zeker ook gelden. Daar zullen we mee moeten leren leven.

Maar waarom maken we die fout steeds opnieuw?

Dit weekend 10 Japanse witbuikeekhoorns.

Moeten we die nu opruimen of hebben we nog een soort nodig waar we de verspreiding van gaan monitoren.

Bestrijden wat nog te bestrijden is, te vuur en te zwaard!